سازۀ ‌دانایی‌ مدرن و امتناع بازتولید مدرنیته در زیست‌جهان ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

چکیده

گسترش کمی نظام آموزشی مدرن و علاقۀ وافر ایرانیان به تحصیل در علوم جدید و حمایت گستردۀ حکومت‌ها طی یک قرن اخیر از نظام آموزشی مدرن و صرف هزینه‌های زیاد برای گسترش و بهبود کیفیت آن به‌هیچ‌وجه به معنای ورود علم و نگرش علمی به مناسبات زیستی ایرانیان نیست. نظام تولید اقتصادی و مناسبات اجتماعی و ساختار سیاسی مستقل از سازۀ ‌دانایی مدرن و با اتکا به مناسبات سنتی پیشامدرن در ایران به حیات خود ادامه می‌دهد. پیوند دانش مدرن با زندگی روزمره در زیست‌جهان اروپایی به علم و دانش مدرن نقش انکارناپذیر در زندگی مدرن داد که زیست‌جهان ایرانی هرگز آن را تجربه نکرد.

کلیدواژه‌ها


 1. آجودانی‌، ماشاءالله (1382)، مشروطة‌ ایرانی‌، تهران‌: اختران‌.
 2. 2.         آدمیت‌، فریدون‌ (1353 امیرکبیر و ایران‌، تهران‌: خوارزمی‌.
 3. 3.        آشوری‌، داریوش ( 1376)، ما و مدرنیت‌، تهران‌: مؤسسۀ‌ فرهنگی‌ صراط‌ .
 4. 4.        آل‌احمد، جلال (1357)، در خدمت و خیانت روشنفکران، تهران:خوارزمی.
 5. 5.        ازغندی،علیرضا (1384)، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران: قومس.
 6. 6.        اوث­ویت، ویلیام (1386)، هابرماس معرفی انتقادی، لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: اختران.
 7. بازرگان، مهدی (1375)، شصت سال خدمت و مقاومت، گفت‌وگو با غلامرضا نجاتی، تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا.
 8. 8.        برونوفسکی، یاکوب (‌1368)، شناخت‌ عمومی‌ علم‌، ترجمۀ‌ محمدعلی‌ پورعبداله‌، تهران‌: آستان‌ قدس‌ رضوی‌.
 9. بومر، فرانکلین‌ لوفان‌ (1382)، جریان‌های‌ بزرگ‌ در تاریخ‌ اندیشة‌ غربی‌، ترجمة‌ حسین‌ بشیریه، تهران‌: باز.
 10. 10.      بهنام، جمشید (1375)، ایرانیان و اندیشۀ تجدد، تهران: فرزان روز.
 11. پولاک، یاکوب ادوار (1368)، سفرنامةپولاک: ایرانوایرانیان، ترجمة کیکاووس‌جهانداری، تهران: خوارزمی.
 12. 12.      پیتر آزبورن (1378)، مدرنیته‌: گذار از گذشه‌ به‌ حال‌. مدرنیته‌ و مدرنیسم‌، ترجمه‌ و تدوین‌ حسینعلی‌ نوذری، تهران‌: نقش‌ جهان‌
 13. سریع‌القلم، محمود (سخنرانی)، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، ش 14، زمستان 1380.
 14. 14.      ------------ (1378)، روش تحقیق در علوم سیاسى و روابط بین الملل، تهران: نشر و پژوهش فرزان.
 15. 15.      ------------(1389)، فرهنگ سیاسی ایران، تهران: نشر و پژوهش فرزان.
 16. 16.      سیدمن، استیون (1388)، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، هادی جلیلی، تهران: نی.
 17. شفا، شجاع‌الدین (1354)، علم و زندگی، تهران: نیما.
 18. طباطبایی، سید جواد (۱۳82 جدال قدیم و جدید "اندیشۀ سیاسی جدید در اروپا بخش نخست از جلد نخست: 1789 1500 "، تهران: نگاه معاصر.
 19. 19.      عبدالکریمى، بیژن (1376)، تفکر و سیاست، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى.
 20. فوکو، میشل (1389)، نظماشیاء:دیرینه‌شناسیعلومانسانی، ترجمۀ یحیی امامی، تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 21. قانعی راد، محمدامین (1379)، جامعه‌شناسی رشد و افول علم در ایران، تهران: انتشارات مدینه.
 22.  قیصری‌، علی‌ (1383)، روشنفکران‌ ایرانی‌ در قرن‌ بیستم‌، ترجمۀ محمد دهقانی‌، تهران‌: هرمس.
 23. کالینیکوس، آلکس(1383)، درآمدی تاریخی بر نظریۀ اجتماعی، اکبر معصوم‌بیگی، تهران: آگه.
 24. گودرزی، غلامرضا (1383)، دین و روشنفکران مشروطه، تهران: اختران.
 25. ------------ (1387)، تجدد ناتمام روشنفکران ایران، تهران: اختران.
 26. معینی علمداری، جهانگیر (1394)، زیست‌جهان و اهمیت آن برای نظریۀ سیاسی، تهران: رخ‌داد نو.
 27. میرسپاسی‌، علی (1381)، دموکراسی‌ یا حقیقت‌، تهران‌: طرح‌نو.
 28. 28.      میلر، پیتر (1382)، سوژه‌، استیلا و قدرت‌، ترجمۀ‌ نیکو سرخوش‌ و افشین‌ جهاندیده، تهران‌: نشر نی.‌
 29. نراقی، احسان (1355)،آنچه خود داشت... ، تهران: امیرکبیر.
 30. --------- (1356)، طمع خام، تهران: توس.
 31. نوذری، حسینعلی (1381)، بازخوانی هابرماس، تهران: چشمه.
 32. وبر،ماکس (1371)، اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری، ترجمۀ عبدالمعبود انصاری، تهران: سمت.
 
 1. -‌Duranti Alessandro (2010) Husserl, Intersubjevtivity and Anthropology, University of California.
 2. -Husserl, Edmund (1982) Cartesian Meditations, Trans by Dorion Cairns, The Hague, The Netherland, Nijhoff
 3. -Husserl, Edmund (1985) The Paris Lectures, translated by D.Koestenbaum, The Hague: Nijhoff