دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 553-815