چین و الزامات توسعۀ روابط با آمریکای لاتین؛ (بررسی دورۀ ریاست جمهوری هو جینتائو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله بررسی دلایل و روند افزایش روابط چین و کشورهای منطقۀ آمریکای لاتین در سال‌های ریاست جمهوری هو جینتائو است. درحالی‌که در دورۀ پیش از آن، توجه چین به گسترش روابط با کشورهای غربی بود، در دورۀ هو بسط روابط با کشورهای در حال توسعۀ به‌ویژه آمریکای لاتین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. پرسش اصلی این مقاله این است که چرا سیاست خارجی چین در دورۀ ریاست جمهوری هو جینتائو (2012-2002) گسترش روابط با کشورهای آمریکای لاتین را مدنظر قرار داد؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که الزامات درونی، منطقه‌ای و بین‌المللی توسعۀ چین این کشور را متوجه مناطق مختلف کرده و از این جهت نمی‌توان فقط به تأثیر تغییر کادر رهبری در تغییر اولویت‌های سیاست خارجی چین قائل بود. ویژگی‌های سطح خرد همانند اصول مورد تأکید هو در عرصۀ داخلی و سیاست خارجی و تلاقی آنها با متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی به تغییر جهت‌گیری در سیاست خارجی چین کمک کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CHINA AND DEVELOPMENT OF RELATIONS WITH LATIN AMERICA (HU JINTAO ERA)

نویسندگان [English]

  • Bahareh Sazmand 1
  • Fariborz Arghavani Pirsalami 2
1 Associate Professor, International Relations, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, International Relations, University of Shiraz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to deal with causes and trends of China and Latin America foreign policy in Hu Jintao era. Before Hu presidency, China had more tendency to promoting relations with the West, but during this period (Hu’s era) third world countries like Africa and Latin America countries gained their precedent positions in China foreign policy. The main question raised here, is “why had China relations with Latin America in Hu’s era  promoted?”. The article argues that some factors such as internal, regional and international requirements in addition to Hu’s characteristics in governance effected China policy toward Latin America and resulted in expansion of relation between China and the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analysis level
  • China
  • Foreign Policy
  • Hu Jintao
  • Latin America
الف) فارسی
1. رضایی، حسن (1390). «آمریکای لاتین؛ از دور، از نزدیک»، فصلنامۀ پژوهش‌های منطقه‌ای، ش 8، پاییز و زمستان، ص 18-7.
2. رمضانی، روح‌الله (1380). چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
3. سازمند، بهاره و ارغوانی، فریبرز (1391الف). «چالش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و دکترین ظهور مسالمت‌آمیز»، فصلنامۀ روابط خارجی، سال چهارم، ش دوم، تابستان، ص 178-145.
4. سازمند، بهاره و ارغوانی، فریبرز (1391ب). «چین و چالش تصور تهدید در جنوب شرق آسیا»، فصلنامۀ سیاست، دورۀ 42، پاییز، ص 184-165.
5. سیف‌زاده، سید حسین (1385). اصول روابط بین‌الملل، تهران: میزان.
6. سیمبر، رضا و قربانی شیخ‌نشین، ارسلان (1389). «بررسی جهان‌سوم‌گرایی در نظام بین‌الملل»، فصلنامۀ روابط خارجی، سال دوم، ش 8، زمستان، ص 192-171.
7. عراقچی، عباس و سبحانی، مهدی (1391). «تقابل سرد در آسیا؛ پیامد رویکرد نظامی جدید آمریکا در آسیا – پاسیفیک»،فصلنامۀروابطخارجی، سال چهارم، ش 4، زمستان، ص 67-35.
8. قاسمی، فرهاد (1390).نظریه‌های روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای، تهران: میزان.
9 کوزه‎گر کالجی، ولی (1387). «تأملی بر سیاست خارجی ایران در آمریکای لاتین»،  مجلۀ گزارش، سال هفدهم، ش 198، تیرماه.
10. موسوی شفایی، مسعود و دارابی، گلتاب (1390). «اهداف و ابعاد دیپلماسی انرژی چین»، فصلنامۀ روابط خارجی، سال سوم، ش چهارم، زمستان ، ص 80-53.
11. نوروزی، رسول (1390). «آمریکای لاتین؛ هویت و تمدن»، فصلنامۀ پژوهش‌های منطقه‌ای، ش 8، پاییز و زمستان، ص 132-99.
 
ب) خارجی
12. Bliss, Katherine E.2009 . “China s Projection of Soft Power in the Americas” in Carola McGiffert (ed) Chinese Soft Power and It s Implications for the United States, Center for Strategic & International Studies.
13. Brown, Kerry.2012. “Hu Jintao's Legacy” Foreign Policy, November 7, (observed: 21/07/2013) at: http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/11/07/hu_jintao_s_gamble
15. Dumbaugh Kerry & Sullivan Mark P. 2005. “China’s Growing Interest in Latin America” CRS Report for Congress, Congressional Research Service , April 20, (observed:4/08/2013) at: www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rs22119.pdf
16. Ellis Evan, R. 2011. “China- Latin America Military Engagement: Good Will, Good Business, and Stretegic Position”, SSI Monograph, Strategic Studies Institiute (observed 2/8/2013) at: www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1077.pdf
17. Hsiung, C.J. (1995) “China’s Omni – Directional Diplomacy:Realignment to Cope with Unipolar US Power.", Asian Survey,Vol.35,No.6.
18. Jenkins Rhys & Peters Enrique D (eds.) .2009. China and Latin America :Economic Relations in the Twenty-First Century, Bonn, Mexiko City: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE).
19. Lam , Willy W.2006. Chinese Politics in Hu Jintao Era: New Leaders , New Challenges , New York and London: M.E.Sharpe.
20. Lanteigne , Marc .2009. Chinese Foreign Policy: An Introduction, London and New York: Routledge.
21. Ludeña Miguel P .2012. “Is Chinese FDI Pushing Latin America into Natural Resources?” Perspectives on topical foreign direct investment issues by the Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, No. 63, March 19 (observed: 4/08/2013) at: http://www.vcc.columbia.edu/content/chinese-fdi-pushing-latin-america-natural-resources
22. Pham, Peter J .2010." China s Strategic Penetration of Latin America: What It Means for U.S Interests.", American Foreign Policy Interests,32:6,pp.363-381.
23. Rosenau, James .1969. Linkage Politics, NewYork: The Free Press.
24. Shixue, Jiang .2009. “Understanding China’s Relations with Latin America”, (observed 2/8/2013) at: www.sinolatincapital.com/Upload/2009929184158.pdf
25. Teng , Chung-Chian .2007. “Hegemeny or Partenership : Chinas` Strategy and Diplomacy Toward Latin America” in China and the Developing World , Edited by Eiseman et al, New York and London: M.E. Sharpe.
26. “The Switzerland - Latin America Economic Relations Report 2013”(2013) (obsereved:2/4/2014) at: http://embamex.sre.gob.mx/suiza/images/pdf/seco.pdf
27. United States Agency for International Development.2011. Latin America and the Caribbean: Selected Economic and Social Data, Bureau for Latin America and the Caribbean, Washington, DC 20523, December, (obsereved:8/08/2013) available at: www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/09610.pdf
28.Waltz, Kenneth N .1959. Man, The State and War: A Theoretical Analysis, New York & London: Columbia University Press
29. Waltz, Kenneth N .1979. Theory of International Politics. New York and London: Routledge.
30. Zhao, Suisheng .2012. “Hu Jintao’s Foreign Policy Legacy”, (observed: 21/07/2013) at: