دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 817-1087