آزمون استراتژی‌های قهری قدرت‌های بزرگ در منازعات نامتقارن با بهره‌گیری از نظریۀ هان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختۀ دکتری گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در منازعات نامتقارن، قدرت‌های بزرگ اغلب در برابر دولت‌های ضعیف از استراتژی قهری استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه تهدیدات قهری دولت‌های قدرتمندتر به‌واسطۀ تعیین مجازات شدیدتر در ازای نافرمانی طرف مقابل مؤثرترند، به‌نظر می‌رسد دولت‌های ضعیف باید تسلیم درخواست‌های قهری قدرت‌های بزرگ شوند تا گرفتار مجازات آنها نشوند. اما چرا شواهد و مطالعات تجربی بسیاری عکس این قضیه و در واقع ناکامی استراتژی قهری و مقاومت دولت‌های ضعیف و در نهایت انتخاب استراتژی پرهزینۀ نظامی صرف از سوی قدرت‌های بزرگ را نشان  می‌دهند؟ این سؤالی است که فیل هان با تهدید بقای دولت ضعیف به آن پاسخ می‌دهد. در این مقاله، برای تعمیم نظریۀ هان به مواردی که با آن قابل تبیین نیستند، آن را تعدیل کرده و با مطالعۀ موردی منازعۀ میان ایالات متحدۀ آمریکا و کرۀ شمالی حمایت می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) فارسی

  1. اسدی، ناصر (1388)، «دیپلماسی اجبار: بررسی سیاست آمریکا در عراق»، فصلنامۀ روابط خارجی، سال اول، ش 3 پاییز.
  2. بوزان، بری (1946)، ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ: سیاست‌های جهانی در قرن بیست‌ویکم، ترجمۀ عبدالمجید حیدری، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی 1388.
  3. تافت، آرگون (1382)، «تئوری منازعات نامتقارن»، ترجمۀ محمد تمنایی، فصلنامۀ مطالعات بسیج، سال ششم، ش 18-19، بهار و تابستان.
  4. روحی، نبی‌الله (1386)، مجموعه مقالات منازعات نامتقارن، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات و تحقیقات بسیج.

   

  ب) خارجی

  1.  Arms Control Association (2015), Chronology of U.S- North Korean Nuclear and Missile Diplomacy:http;// www.armscontrol.org
  2.  Art, Robert and Patrick Cronin ed. (2003) The United States and Coercive Diplomacy Washington: US Institute of Peace Press.
  3.  Baldwin, David A. (1999) "The Sanctions Debate and the Logic of Choice" International Security24:3, 80-107.
  4.  Becker, Jasper (2005). Rouge Regime: "Kim Jong Il and the Logic of Choice"International Security 24:3,80-107.
  5. Brecher, Micheal and Jonathan Wilkenfield (2000).A Study of Crisis:

  http:// www.cidcm.umd.edu/icb/dataviewer/.

  1. Cumings, Bruce (2005) Korea's Place in the Sun: A Modern History, New York: W. W. Norton & Company.
  2. Fazal, Tanisha M. (2004) "State Death in the International System" International Organization58 (Spring) 311-344.
  3. George, Alexander L. and William E. Simons (1994) The Limits of Coercive Diplomacy Boulder, CO: Westview Press.
  4. George, Alexander L. (1991) Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as Press.
  5. Harrison, Selig S. (2002). Korean Endgame: a Strategy for Reunification and U.S Disengagement, Princeton,NJ:Princeton University Press.
  6. Haun, Phil (2010). on Death Grande Why Weak States Resist Great Powers: Explaining Coercion Faliure in Asymmetric Interstate Conflicts. Massachusetts: University of MIT Press.
  7. Herring, Eric (1995). Danger and Opportunity: Explaining International Crisis Outcomes. Manchester,UK: Manchester University Press.
  8. Oh, Kongdon, and Ralph C. Hassig (2000), North Korea Through the Looking Glass, Washington: Brookings Institution Press.
  9. Lauren, Paul G. Gordon A. Craig ,and Alexander L. George (1990). Force and Statecraft: Diplomatic Problems of Our Time New York: Oxford University press.
  10. Mansourov, Alexandre Y. (1997)."North Korea's Decision-Making Processes Regarding the Nuclear Issue at Early Stages of the Nuclear Game." Peace and Security in Northeast Asia: The Nuclear Issue and the Korean Peninsula.Eds. Young W. Kihland Peter Hayes. Armonk, NY: M.E.Sharpe,. 220-239.
  11. Mansourov, Alexandre Y. (1995) "The Origins, Evolution, and Current Politics of the North Korean Nuclear Program." Non proliferation Review2.3: 25-38.
  12. Oberdorfer, Don. The Two Koreas: A Contemporary History.2nd ed. New York: Basic Books, 2001.
  13. Park, Yung Chule (1996), "Price Control and Stablization Measures" in Economic Development in the Republic of Korea: Apolicy Perspective, Eds.Lee-jay Cho and Yoon Hyung Kim. Honolulu: The East-West Center, 73-100.
  14. Petersen, Walter J. (1986). Deterrence and Compellence: A Critical Assessment of Conventional Wisdom. International Studies Quarterly 30:269–294.
  15. Press, Daryl G. (2005). Calculating credibility: how leaders assess military threats Ithaca N.Y:Cornell University Press.
  16. Reardon, Robert (2010). Nuclera Bargaining: Using Carrots and Sticks in Nclear non-proliferation: Massachusetts: University of MIT Press.
  17. Schelling, Thomas (1966). Arms and Influence New Haven: Yale University Press.
  18. Sechser, Todd S. (2007). Winning Without a Fight. Power, Reputation, and Compellent Threats in International Crises Stanford CA: Stanford University.
  19. Sechser, Todd S. (2010). Goliath's Curse: Asymmetric Power and the Effectiveness of Coercive Threats, International Organization 64:627-60.
  20. Sperandei, Maria (2006). Bridging Deterence and Compellence: An Alternative Approach to The Study of Coercive Diplomacy, International Studies Review 8: 253-280.
  21. Waltz ,Kenneth (1979). Theory of International Politics, Boston: McGraw-Hill.