سیاست خاطره: مقدمه‌ای بر رهیافتی نو به سیاست و تاریخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه یاسوج

چکیده

سیاست خاطره به‌مثابۀ حوزه‌ای مطالعاتی، محصول بحران بازنمایی در علوم اجتماعی متأخر است. اما این حوزۀ پژوهشی ضعف‌هایی دارد که سبب می‌شوند نتواند برنامۀ پژوهشی واحدی را عرضه کند. مرتفع ساختن کاستی‌های مفهومی و نظری و افزایش شمار موضوعات مورد مطالعۀ آن، مهم‌ترین راهبردهایی هستند که برای ارتقای آن به سطح یک برنامۀ پژوهشی منسجم ضروری‌اند. پرسش اساسی نوشتۀ حاضر این است که مفاهیم رایج در حوزۀ مطالعاتی سیاست خاطره چه اشکالاتی دارند و چگونه می‌توان آنها را مرتفع ساخت؟ در این نوشته برآنیم مقدماتی از نظریه‌ای نوآیین در زمینۀ سیاست خاطره را به اقتراح گذاریم که برنامۀ پژوهشی مستقلی با موضوع و مواد سیاست خاطره از آن سر برمی‌آورد. برای این مهم، کاستی‌های مفهومی و نظری موجود را برطرف خواهیم کرد و دامنۀ ایده‌ها و موادی را که سیاست خاطره در پی این کاستی‌زدایی خواهد توانست شرحی بر آنها داشته باشد، معین خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MEMORY POLITICS: AN INTRODUCTION TO A NEW POLITICAL AND HISTORICAL APPROACH

نویسنده [English]

 • Abouzar Fattahizadeh
Assistant Professor, Political Science Department, Yasuj University, Iran
چکیده [English]

Memory politics as a field is an outcome of representation crisis in social sciences. But this field has its own weaknesses that prevents presenting a coherent research program. Eliminating theory and conceptual defects of the field and increasing its objects are the most important strategies to improve it to a coherent research program. But how someone can eliminate its current conceptual defects? In this article, we are going to present preparatories about a new memory politics theory that make it an independent research program with its own objects. So in the first step, we will obviate theory and conceptual defects of current memory politics and then, we will say what kind of ideas and materials fit into this new approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Memory
 • memory politics
 • political memory
 • Research program
 1. الف) فارسی

  1. اتکینسون و همکاران (1393)، زمینۀ روان‌شناسی هیلگارد، ترجمۀ محمدنقی براهنی و همکاران، تهران: رشد.
  2. تالبوت، مایکل (1389)، جهان هولوگرافیک، ترجمۀ داریوش مهرجویی، تهران: هرمس.
  3. دهخدا، علی‌اکبر (1352)، لغت‌نامه، ج 27، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  4. روزنهان، دیوید و سلیگمن، مارتین (1390)، روان‌شناسی نابهنجاری (آسیب‌شناسی روانی)، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، تهران: ساوالان.
  5. گیدنز، آنتونی (1385)، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

   

   

  ب) خارجی

  1. Ballinger, Pamela (2003) History in Exile: Memory and Identity at the Borders of the Balkans, Princeton: Princeton University Press.
  2. Butler, Thomas (1989) Memory: History, Culture, and the Mind, Wolfson College Lectures, Vol. 1988, New York: Blackwell.
  3. Connerton, Paul (1989) How Societies Remember, New York: Cambridge University Press.
  4. Deutsch, Karl W. (1953) Nationalism and Social Communication, Cambridge: M.I.T. Press.
  5. Duberman, Martin B. (1969) The Uncompleted Past, New York: Random House.
  6. Egerton, George W. (1994) Political Memoir: Essays on the Politics of Memor, London: F.Cass.
  7. Fogu, Claudio & Kansteiner, Wulf (2006) "The Politics of Memory and the Poetics of History", In The Politics of Memory in Postwar Europe, pp284-310. Durham: Duke University Press.
  8. Gedi, Noa & Elam, Yigal (1996) "Collective Memory - what is it? ", History and Memory, No 5, pp30-50.
  9. Halbwachs, Maurice & Coser, Lewis A. (1992) On Collective Memory, Chicago: University of Chicago Press.
  10. Hodgkin, Katharine & Radstone, Susannah (2003) Contested Pasts: The Politics of Memory, London: Routledge.
  11. Kansteiner, Wulf (2006) In Pursuit of German Memory: History, Television, and Politics After Auschwitz, Athens, Ohio: Ohio University Press.
  12. Lebow, Richard Ned (2006) "The Memory of Politics in Postwar Europe" in The Politics of Memory in Postwar Europe, eds. Richard Ned Lebow, Wulf Kansteiner and Claudio Fogu, Durham: Duke UniversityPress.
  13. Marcuse, Harold (1993) Politics of Memory: Nazi Crimes and Identity in West Germany, 1945-1990, Cambridge: Center for European Studies.
  14. Samuel, Raphael E. (1996) Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary Culture, London: Verso.
  15. Schacter, Daniel L. (1996) Searching for Memory: The Brain, the Mind, and the Past, New York: BasicBooks.
  16. Schacter, Daniel L. (1989) "Memory". In Foundations of Cognitive Science. Cambridge: MIT Press.
  17. Verovšek, Peter (?) The Politics of Memory: A Conceptual Approach to the Study of Memory in Politics, at: http://www.yale.edu/macmillan/ocvprogram/ conf_ papers/ Verovsek.pdf
  18. Wetherell, M & Potter, J. (1992) Mapping the Language of Racism: Discourse and the Legitimation of Exploitation, Hemel Hempstead: Harvestor Wheatsheaf.