بررسی و تحلیل موانع حقوقی و سیاسی اصلاح ساختار شورای امنیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در سال‌های اخیر مذاکرات به‌منظور تغییر قدرتمندترین و مؤثرترین رکن سازمان ملل متحد (شورای امنیت)، به مباحث گسترده‌ای دامن زده است. مزایا و اختیارات ویژۀ اعضای دائم شورای امنیت مانند حق وتو، اعمال تحریم و ... از سویی موجب برنتابیدن نظم موجود از جانب دولت‌های منتقد و اصلاح‌طلب شده، و از دیگر سو پنج عضو دائم شورای امنیت را در مسیر حفظ وضع موجود، متحد ساخته است. به هر حال از آنجا که شورای امنیت نمایندۀ کلیۀ کشورهای دنیا نبوده ومسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، نویسنده در این مقاله ضمن بررسی اجمالی دلایل نارضایتی از شورای امنیت با تأکید بر گروه4 موانع اصلی ناکامی دولت­های اصلاح‌طلب را دو طیف سیاسی و حقوقی بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1. آقایی، داود (1382). سازمان‌های بین‌المللی، تهران: سرای عدالت.

2. احمدی، کورش (1386). شورای امنیت و مسئلۀ تجدید ساختار آن، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

3. بعیدی نژاد، حمید، دریایی، محمدحسن و علی‌آبادی، مهدی (1384)، تحول در ساختار نظام ملل متحد، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

4. ثقفی عامری، ناصر (1376). سازمان ملل متحد، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسۀ چاپ و انتشارات.

5. سادات میدانی، سید حسین (1384). صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت، تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسۀ چاپ و انتشارات.

6.موسوی‌زاده، رضا (1384). سازمان‌های بین‌المللی،تهران: میزان.

7. شاکریان، شاهرخ (1374). «شورای امنیت: فرآیند توزیع مجدد قدرت»، مجلۀ سیاست خارجی، سال 9، ش4.

8. خسروی، شهرام (1384). «ساختار شورای امنیت در طرح اصلاحات سازمان ملل»، فصلنامۀ راهبرد، ش 38.

9. علیخانی، حسین (1384). تحریم ایران شکست یک سیاست، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

10. فالک، ریچارد (1375). «ارزیابی سازمان ملل در50 سالگی؛چالش‌های در حال ظهور»، فصلنامۀ سازمان ملل، سال اول، ش1.

11. کوزه­گر کالجی، ولی (1388). «اصلاح ساختار شورای امنیت: سناریوها و چالش‌های آن»، ماهنامۀ گزارش، سال هجدهم، ش213.

12. محمدیان، حمید (1384). «پیامد‌های هژمونی و یکجانبه‌گرایی آمریکا در بحث افزایش اعضای شورای امنیت سازمان ملل»، فصلنامۀ راهبرد، ش38.

13. مقتدر، هوشنگ (1376). حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

14. موسی‌زاده، رضا و کوهی، ابراهیم، حقوق سازمان‌های بین‌المللی: حقوق شورای امنیت، تهران: میزان.

15. مهدویان، حسن (1384). «گسترش شورای امنیت: طرح‌ها و دیدگاه‌ها»، ماهنامۀ سیاسی اقتصادی اطلاعات، ش 215 و 216.

 

 

ب) خارجی

16. Bremmer, Lan (2012), “Brazil wants some security council love”, http://eurasia.foreignpolicy.com/posts/2012/04/03/brazil_wants_some_security_council_love_but_won_t_get_it_yet

17. Jabeen, Mussarat (2010), “Indian Aspiration of Permanent Membership in the UN Security Council and American Stance”, http://www.google.com/#output=search&sclient=psy-ab&q=Jabeen%2

18. Kochler, Hans (2007), “Security Council Reform: A Requirement of International Democracy”, http://www.google.com/#sclient=psy-ab&q=hans+kochler+security&oq=hans+kochler.

19. Malic, J. Moban (2005), “Security Council Reform:China signals its veto” http://www.jstor.org/discover/10.2307/40209946?uid=2

20. Ministry of foreign affairs of Japan, (2013), “Japans position on the united nation security council for the 21st century”, http://www.google.com/#sclient=psy-ab&q=japan

21. Okhovat, sahar (2011), The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform, http://www.google.com/#sclient=psy-ab&q=Okhovat%2Csahar%2C%28

22. Paul, James A. (1995), “Security Council Reform: Arguments about the Future of the United Nations System” https://www.globalpolicy.org/component/content/article/ 185/ 41128.html

23. Ronzitti, Natalino (2010), “The Reform of the UN Security Council”, http://www.google.com/search?biw=1252&bih=578&noj=1&sclient=psy-ab&q=+Ronzitti%2

24. Rosman, Jordan (2010), “Expansion of the UN Security Council”, http://www.google.com/webhp?hl=en&tab=ww#hl=en&sclient=psy-ab&q=Rosman%2

25. Stuenkel, Oliver (2010), “Leading the disenfranchised or joining the establishment? India, Brazil, and the UN Security Council”, http://www.google.com/#sclient=psy-ab&q=Stuenkel%2COliver

26. Weiss, Thomas,(1995) “Overcoming the Security Council Reform Impasse: The Implausible versus Plausible”, http://wenku.baidu.com/view/ bf022feb6294dd88d0d26bd7.html

27. Weiss,Thomas (2003), “The Illusion of UN Security Council Reform”, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=the%20first%20change%20in%20security%20council%2019