پساآنارشیسم و نظریۀ سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

نظریۀ آنارشیسم با تشویق کنش‌های مستقیم و غیرحکومتی می‌کوشد به مردم آزاد کمک کند تا از سلطۀ سیاسی و استثمار اقتصادی رهایی یابند. طرفداران این نظریه، خواهان شکلگیری داوطلبانۀ روابط انسانی‌اند که از نیازهای مردم نشأت گرفته باشد. اینان به نهاد دولت و قدرت دولتی بدبین‌اند و هر گونه مؤسسة مبتنی بر زور و اجبار را عامل تباهی زندگی اخلاقی و اجتماعی انسان قلمداد می‌کنند. با این حال، به‌نظر می‌رسد این بدبینی با توجه به تحول جایگاه دولت در عصر جهانی ‌شدن، شکل تازه‌ای به خود گرفته است. سؤال اصلی مقالۀ حاضر این است که نظریۀ آنارشیسم با توجه به مقتضیات عصر جهانی شدن چه تحولی را پشت سر گذاشته و این تحول چه تأثیری بر نظریۀ سیاسی نهاده است؟ فرضیۀ ما این است که در پرتو پدیدۀ جهانی شدن که مصادف با گذار جهان به‌سمت یک سیستم پسامدرن است، آنارشیسم در بنیادهای معرفت‌شناختی مدرنیستی خود تجدیدنظر کرده و در شکل جدید پساآنارشیسم با رد تقلیل‌گرایی و ذات‌گرایی و بازتعریف قدرت، مخالفت خود را به اشکال جدید سلطه و اقتدار تعمیم داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POST-ANARCHISM AND POLITICAL THEORY

نویسندگان [English]

 • Ali Ardestani 1
 • Amir Mohammad Izadi 2
1 Assistant Professor; Political Science Department, Semnan University
2 Master of Political Science; Imam Khomeini International University, Iran
چکیده [English]

Current Exchange opinions and criticism between liberalism and communitarianism as two contemporary political schools of thoughts is an important issue. Liberalism in the modern era, especially now without any doubt one of, if not the only, political ideology is dominant. It can be said that communitarians are strongest critics of Liberalism, and liberals in their turn have some strongest critique about communitarian's ideas. This article aims to express critiques of defenders of liberalism against some communitarian authors like Michael j. Sandel, Alasdair MacIntyre, Charls Taylor and Michael Walzer. In short these critiques can be grouped in eight fields: confronting freedom, misunderstanding about liberal freedom, having comprehensive philosophical doctrine, misunderstanding about liberal neutrality, misunderstanding about liberal self, problem of virtue and civic virtues, exaggeration of liberal weaknesses, and impossibility of communitarianism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liberalism
 • liberals
 • Communitarians
 • Communitarianism
 • civil republicanism
 1. الف) فارسی

  1. بشیریه، حسین (1386). عقل در سیاست، تهران: نگاه معاصر.
  2. رید، هربرت (1385). آنارشیسم؛ سیاست شاعرانه، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: اختران.
  3. صلاحی، ملک‌یحیی (1386). اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم، تهران: قومس.
  4. نش، کیت (1389). جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.
  5. نش، کیت و آلن اسکات (1388). راهنمای جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمۀ محمد خضری و همکاران، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
  6. وینسنت، اندرو (1386). ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس.
  7. هیوود، اندرو (1389). سیاست، ترجمۀ عبدالرحمن عالم، تهران: سیاست.

   

  ب) لاتین

  1. Amster, Randall et al , 2009, Contemporary Anarchist Studies, New York: Routledge.
  2. Andersen, Margaret L. and Howard F. Taylor, 2013, Sociology: The Essentials, USA: Cengage Learning Ltd.
  3. Alfred, Taiaiake, 2005, Wasase: Indigenous Pathways of Action and Freedom. Toronto: University of Toronto Press.
  4. Bhagwati, Jagdish, 2004, "Anti-globalization: why?", Journal of Policy Modeling, vol 26, pp: 439–463.
  5. Curran, Giorel, 2007, 21st Century Dissent: Anarchism, Anti-Globalization and Environmentalis, New York: Palgrave Macmillan.
  6. Deleuze, Gilles and Félix Guattari, 1994, what is Philosophy? Translated by Janis Tomlinson and Graham Burchell, New York: Columbia University.
  7. Gordon, Uri, 2008, Anarchy Alive!, London: Pluto Press.
  8. Graeber, David, 2002, "The New Anarchists’", New Left Review, vol. 13, pp. 61-73.
  9. Guerin, Daniel, 1970, Anarchism: From Theory to Practice, Translated by Mary Klopper, New York: NYU Press.
  10. Janoski, Thomas et al, 2005, the Handbook of Political Sociology, New York: Cambridge University Press.
  11. Kina, Ruth, 2005, anarchism: a beginner’s guide, England: oneworld.
  12. Kingsnorth, Paul, 2004, One No, Many Yeses, London: Free Press.
  13. Landauer, Gustav, 2010, Revolution and Other Writings: A Political Reader, Edited and translated by Gabriel Kuhn, Oakland: PM Press
  14. Malatesta, ERRICO, 2015, TOWARDS ANARCHISM, in:

  » http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/malatesta/towardsanarchy.html.«

  1. Nail, Thomas, 2010, "Constructivism and the Future Anterior of Radical Politics", Anarchist Developments in Cultural Studies vo1, pp: 73-94.
  2. Newman, S. 2005 "Interview with Saul Newman' by Sureyyya Evren, Kursad Kiziltug, Erden Kosova, Siyahi Interlocal": Journal of Postanarchist Theory, Culture and Politics, vol. 1
  3. Newman, Saul, 2010a, The Politics of Postanarchism, in:

  » http://theanarchistlibrary.org/library/saul-newman-the-politics-of-postanarchism «.

  1. Newman, Saul, 2010b, The Politics of Postanarchism, United Kingdom: Edinburgh University Press.
  2. Newman, Saul. 2011, "Postanarchism and Space: Revolutionary fantasies and autonomous zones", Planning Theory, vol 10, pp: 344- 365.
  3. Rousselle, Duane and Süreyyya Evren, 2011, Post-Anarchism: A Reader, London: Pluto Press.
  4. Schmidt, Saint, 2008, Postanarchism is Not What You Think: The Role of Postanarchist Theory After the Backlash, in:

  »http://theanarchistlibrary.org/library/saint-schmidt postanarchism-is-not-what-you-think-the-role-of-postanarchist-theory-after-the-ba«.

  1. Shantz, Jeff, 2010, Constructive Anarchy, Building Infrastructures of Resistance, Surrey: Ashgate.
  2. Sheehan, Sean, 2003, Anarchism, London: Reaktion.
  3. Türkeli, Süreyya. Evren, 2012, what is Anarchism? A reflection on the canon and the constructive potential of its destruction, A Thesis submitted to the in partial fulfilment of the requirements for the award of Doctor of Philosophy of Loughborough University.
  4. Vodovnik, Žiga, 2012,"A “New” Anarchism? On Bifurcation and Transformation of Contemporary Anarchist Thought and Praxis", World Political Science Review, vol 8, pp: 48–69.
  5. Wallerstein, Immanuel M., 2002. "New revolts against the system". New Left Review, vol 18, pp: 29–40.
  6. Ward, Collin, 2004, Anarchism: A Very Short Introduction, New York: Oxford University Press Inc.
  7. West, Cornel, 2005, Democracy Matters, New York: Penguin Books.