دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 279-552