دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 279-552