سرشت انسان و چرایی جنگ در مکتب امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مروری بر همۀ مکاتب امنیتی و نیز نظریات جریان اصلی در روابط بین‌الملل به‌وضوح مؤید آن است که شالودۀ تمامی آنها بر درکی فلسفی از سرشت انسان بنا شده و سپس در مقام مفروض برای نظریات معطوف تجلی یافته است. در مکتب امام خمینی (ره) با تعریفی بدیل از سرشت انسان، علت اصلی جنگ در سطح انسان‌شناسی،کشش و میل سیری‌ناپذیر هر یک از دو جنود خیر و شر در به انقیاد کشاندن و سلطه بر دیگری تبیین می‌شود که پیروزی جنود رحمانی بر جنود شیطانی، انسان را به امنیت حقیقی که کمال و سعادت است و تفوق جنود شر و شیطانی بر جنود خیر و رحمانی، انسان را به شقاوت که اوج ناامنی است، می‌رساند. در این مکتب، با وجود تأکید بر صلح عادلانه و نفی هر گونه میل به جنگ و سلطه‌گری، با فرض وجود تقابل و تعارضِ ذاتی میان حق و باطل، بر اصالت جهاد و آمادگی همیشگی برای آن تصریح می‌شود. علل و ضرورت‌های جنگ از منظر امام خمینی (ره) و چگونگی رابطۀ میان جنگ و صلح در نگاه ایشان، مهم‌ترین سؤالاتی است که در قالب فلسفۀ جنگ در مکتب امام خمینی (ره) با روش اسنادی و توصیف و تحلیل کیفی، واکاوی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HUMAN NATURE & CAUSE OF WAR IN IMAM KHOMEINI SCHOOL

نویسنده [English]

 • Ali Reza Khosravi
Assistant Professor; Political Science Department, University of Tehran
چکیده [English]

A review on all security schools and mainstream theories of IR illustrate that the foundation of all are based on a philosophic understanding of human nature which then accepted as assumption of related theories. In imam khomeini school, with an alternative definition of human nature ,the cause of war at the level of anthropology attribute to the insatiable appetite and enthusiasm of two side of a binary opposition called as good and evil to dominate each other which leads to different result. regardless of accent on justice peace and condemnation of any kind of assault and will of domination, believing in a real intuitive battle between the two, accentually articulate on the Essentialism of jihad .how, why & necessities of war(jihad( in imam khomeini school are the main questions of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • philosophy of war
 • Human nature
 • peace &war
 • imam khomeini school of thought
 1. افتخاری، اصغر (1383). «نشانه‌های ساختاری امنیت اسلامی، مطالعۀ موردی حکومت نبوی»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، سال هفتم، ش چهارم، ش 26.
 2. خسروی، علیرضا (1391). مکتب امنیتی امام خمینی؛ مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی، تهران: ابرار معاصر تهران.
 3. خمینی، روح‌الله (1372). آداب الصلوه، چ سوم، تهران: مؤسسۀ نشر آثار امام خمینی (ره).
 4. ---------- (1386). شرح چهل حدیث، چ چهلم، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره).
 5. ---------- (1388). شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره)، چ سیزدهم
 6. -----------، صحیفه امام خمینی، ج21-1، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره).
 7.  روسو، ژان ژاک (1379). قرارداد اجتماعى، ترجمۀ مرتضى کلانتریان، تهران: آگاه.
 8. ستوده، محمد (1382 ). «ماهیت انسان و روابط بین‌الملل» قم:  فصلنامۀ علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، ش ۲۲ . 
 9. عسکرخانی، ابومحمد (1383). رژیم‌های بین‌المللی، تهران: ابرار معاصر.
 10. فوزی،یحیی (1379). «امام خمینی و هویت ملی در ایران»، فصلنامۀ مطالعات ملی، سال اول، ش 4.
 11. کانت، ایمانوئل (1380). صلح پایدار، ترجمۀ محمد صبورى، تهران: نشربۀ باوران.
 12. ---------- (1369). بنیاد مابعد الطبیعه اخلاق، ترجمۀ حمید عنایت و على قیصرى، تهران: خوارزمى.
 13. لاک،جان (1387). رساله‌ای در باب حکومت، ترجمۀ حمید عضدانلو، تهران: نشر نی.
 14. مورگنتا، هانس جی (1374). سیاست میان ملت‌ها، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
 15.  ماکیاولى، نیکولو (1377)، گفتارها، ترجمۀ محمدحسن لطفى، تهران: خوارزمى.
 16. ------------ (1375). شهریار، ترجمۀ داریوش آشورى، تهران: نشر مرکز.
 17.  نصری، قدیر (1382). «جایگاه و مفهوم روش در مکتب واقعگرایی»، تهران: فصلنامۀ مطالعات راهبردی، سال ششم، ش چهارم، شمارۀ مسلسل 22.
 18. هابز، توماس (1380). لویاتان، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نشر نى.

 

 1. Lewontin, RC (1991) Biology as Ideology: The Doctrine of DNA, NY: Harper
 1. Dawkins,Richard(1976).the selfish Gene.oxford university press.
 2.  Little,Richard(2004).Series editors preface.in Guzzini and Jung, contemporary security analysis and Copenhagen peace research,London
 3. Schweller,Randall L and David Priess(1977)..ATale of Two Realisma: Expanding the Institutions Debate,Mershon International Studies Review, Vol .41,No.1
 4.  Waltz.K(1979), Theory of international Politics,New york:Random House
 5.  waltz,K(1964).Man,the state, and war.new York: Columbia university press
 6. Wright, Quincy(1965). A Study of War. Second Edition, Chicago: The University of Chicago Press
 7. Moseley,alexander(2003),A Philosophy of War,us,Algora Publishin
 8. Galtung,John(1988).what is meant by peace and security?some option for 1990’in john galtung: trans armament and cold war(Copenhagen)vol.6