لیبرالیسم علیه اجتماع‌گرایی: نگاهی به انتقادهای لیبرال‌ها به اجتماع‌گرایان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات سیاسی اسلام، دانشکدة علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

تضارب آرا و نقد و انتقاد میان دو مکتب رایج کنونی ـ لیبرالیسم و اجتماع‌گرایی ـ در عرصۀ اندیشۀ سیاسی معاصر جایگاهی جدی را به خود اختصاص داده است. لیبرالیسم در دورۀ معاصر بی‌شک یکی از ـ اگر نگوییم تنها ـ اندیشه‌های سیاسی غالب است و شاید بتوان مدعی شد که نگاه اجتماع‌گرایی در این دوران قوی‌ترین منتقد و نقدکنندۀ آرای لیبرالی است. درحالی‌که اغلب این اجتماع‌گرایان هستند که به نقد آرای لیبرال‌ها پرداخته‌اند، با وجود این لیبرال‌ها نیز هم در دفاع از اندیشه‌های خود و هم در نقد متقابل آرا و تفکرات اجتماع‌‌گرایان به انتقاد از این مکتب پرداخته‌اند. مقالۀ حاضر در پی بیان نقد‌هایی است که مدافعان اندیشۀ لیبرالی بر آرا و مبانی فکری اجتماع‌‌گرایانی مانند مایکل سندل، اَلسدر مکینتایر، چارلز تیلور و مایکل والزرو همفکران آنها وارد کرده‌اند. اگر بخواهیم به‌اختصار این انتقادها را دسته‌بندی کنیم، می‌توان گفت که این انتقادها در هشت محور زیر قابل دسته‌بندی و ارائه هستند: اجتماع‌گرایی در عمل منافی آزادی است؛ درک ناصحیح اجتماع‌گرایان از آزادی لیبرالی؛ سعادت اجتماع‌گرایانه بر دکترین جامع فلسفی استوار است؛ درک ناصحیح اجتماع‌گرایان از بی‌طرفی لیبرالی؛ درک ناصحیح اجتماع‌گرایان از فارغ‌البالی لیبرالی؛ اجتماع‌گرایان و مسئلۀ فضیلت و فضایل مدنی؛ اجتماع‌گرایان و بزرگ‌نمایی اشکالات لیبرالیسم؛ امتناع عملی اجتماع‌گرایی.کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LIBERALISM AGAINST COMMUNITARIANISM; LIBERAL'S CRITIQUES AGAINST COMMUNITARIANS

نویسنده [English]

 • Seyed Mojtaba Azizi
Assistant Professor; Imam Sadeq University, Tehan, Iran
چکیده [English]

Current Exchange opinions and criticism between liberalism and communitarianism as two contemporary political schools of thoughts is an important issue. Liberalism in the modern era, especially now without any doubt one of, if not the only, political ideology is dominant. It can be said that communitarians are strongest critics of Liberalism, and liberals in their turn have some strongest critique about communitarian's ideas. This article aims to express critiques of defenders of liberalism against some communitarian authors like Michael j. Sandel, Alasdair MacIntyre, Charls Taylor and Michael Walzer. In short these critiques can be grouped in eight fields: confronting freedom, misunderstanding about liberal freedom, having comprehensive philosophical doctrine, misunderstanding about liberal neutrality, misunderstanding about liberal self, problem of virtue and civic virtues, exaggeration of liberal weaknesses, and impossibility of communitarianism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liberalism
 • liberals
 • Communitarians
 • Communitarianism
 • civil republicanism
 • Beiner, Ronald (1998), the Quest for a post liberal public philosophy, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998.
 • Boucher, David and Kelly, Paul (1994), The social Contract from Hobbes to Rawls, Routledge, London.
 • Connolly, William. Civic Republicanism and Civic pluralism: the silent straggle of micheal sandel, Raritan, fall 1996, 140-50.
 • Dagger, Richard (1999), Rejoinder to Michael Sandel, The review of politics, pp. 215-218.
 • Dagger, Richard (1999), The Sandelian Republic and the encumberd self, The review of politics, pp. 181-208.
 • Etzioni, Amita (2004), The Common Good, Polity Press, Cambridge.
 • Etzioni, Amita, Are Particularistic Obligations Justified, in The Common Good, Polity Press, Cambridge, (2004).
 • Etzioni, Amita, Children and free speech, in The Common Good, Polity Press, Cambridge, (2004).
 • Etzioni, Amita, Privacy and Safety in Electronic communications, in The Common Good, Polity Press, Cambridge, (2004).
 • Etzioni, Amita, Privacy as an Obligation, in The Common Good, Polity Press, Cambridge, (2004).
 • Etzioni, Amitai (1998), Moral Dialogues: A communication Core Element, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998.
 • Farrelly, cilin, Does Rawls support the pridural republic? A critical response to sandel's democracy's discontent, politics, 02633957, feb99, vol. 19, Issue 1.
 • Fleming, James E. and McClain, Linda C., The Right of privacy in sandel's procedural republic, in search of a substansive republic, Texas law review, 76 (1997), 509-51.
 • Galston, William A., Political Economy and the Politics of Virtue; Us public philosophy at Century's End, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998.
 • Kapur, Basand k. (1995), Communitarian Ethics and Economics, Avebury, England.
 • Kusch, Martin (2002), Knowledge by Agreement; The Programme of communitarian Epistemology, Oxford University Press.
 • Kymlicka, Will, (1992) Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Clarendon Press.
 • Kymlicka, Will, (1998) Liberal Egalitarianism and Civic Republicanism: friends or enemies?, in Anita L. Allen, Milton C. Regan (edited).
 • Kymlicka, Will, (2002) Multiculturalism and Minority Rights: West and East, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Issue 4, pp. 1-27.
 • Kymlicka, Will, (2006) and Banting, keith, Multiculturalism and Welfare State, Oxford University Press.
 • Kymlicka, Will, (2006) Liberal Nationalism and Cosmopolitan Justice, in Seyla Benhabib, Another Cosmopolitanism, edited by Robert Post, Oxford University Press.
 • Kymlicka, Will, Multiculturalism and Minority Rights: West and East, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Issue 4/2002, pp. 1-27.
 • Mulhall, Stephen, and swift, Adam (1996), Liberals and Communitarians, Oxford, Cambridge Mass.
 • Pettit, Philip (1991), Contemporary Political Theory, Maxwell, New York.
 • Pettit, Philip, (1998) Reworking sandel's republicanism. Journal of philosophy, 95, 40-59.
 • Plant, Raymond, (1991) Modern Political Thought, London: Basil Black Well, Cambridge.
 • Pogge, Thomas (2007), John Rawls: his Life and Theory of Justice, Translated By Michelle Kosch, Oxford University Press, Oxford.
 • Putnam, Ruth Anna, Neither a Beast nor a God, Social Theory & Practice, 0037802x, summer 2000, vol. 26, Issue2.
 • Rawls, John (1971/1999), A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge MA.
 • Rawls, John (1993), Political Liberalism, New York, Columbia University Press.
 • Rawls, John (1999), The Law of People; with the Idea of Public Reason Revisited, Cambridge, Harvard University Press.
 • Rawls, John (2000), Lectures on the History of Moral Philosophy, Edited by Barbara Harman, Harvard University Press.
 • Regan, Milton C. IR. (1998), Corporate speech and civic virtue, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998.
 • Rorty, Richard (1998), A defense of minimalist liberalism, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998.
 • Rosenblum, Nancy L. fusion Republicanism, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998.
 • Sandel, Michael J. (1989), Moral Argument and Liberal Toleration: Abortion and Homosexuality, California Law Review, Vol 77, pp. 521-538.
 • Sandel, Michael J. (1994), Liberalism and Its Critics, New York: New York University Press.
 • Sandel, Michael J. (1996) Democracy's discontent, America in search of a public philosophy, Cambridge, mass: the bekknap press of Harvard university press.
 • Sandel, Michael J. (1998), Reply to critics, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited), 1998 (b).
 • Sandel, Michael J. (1999) liberalism and republicanism: Friends or Foes? A reply to Richard Dagger, The Review of Politics.
 • Sandel, Michael J., (1989) Moral Argument and Liberal Toleration: Abortion and Homosexuality, California Law Review, Vol 77, pp. 521-538.
 • Sandel, Michael J., (1996), The Procedural Republic and the Unencumbered Self, in Robert E. Goodin and Philip Pettit (edited) 1997.
 • Sennett, Richard (1996), and for the pursuit of the common good, the times literary supplement, 18 oct, 1996.
 • Shanley, marry Lyndon, Unencumbered Individuals and Embedded selves: reasons to resist dichotomous thinking in family law, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998.
 • Siegel, Andrew W. (1998), moral status and the status of morality in political liberalism, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited).
 • Taylor, Charles (2000), Sources of the Self, The Making of the Modern Identity, Cambridge University Press.
 • Waldron, Jeremy, virtue en masse, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998.
 • Wolfson, Adam (1996), the republican tradition. American scholar, 00030937, autumn 96, Vol. 65, Issue 4.