چین، اروپا و چالش حقوق بشری همکاری‌های فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

تشابه رویکردها در حوزه‌های موضوعی مختلف پیش‌نیاز اصلی حرکت کشورها به‌سوی همکاری‌های فراگیر است. هدف این مقاله بررسی ابعاد اختلاف نظر در حوزۀ حقوق بشر به‌عنوان مانع اصلی فراروی روابط و همکاری فراگیر میان چین و اروپاست. از دید این نوشتار، با آنکه ظرفیت‌های همکاری در حوزه‌های اقتصادی و دیپلماتیک فراهم بوده و اسناد راهبردی دو طرف نیز مؤید این امر است، حقوق بشر به‌عنوان یک عامل ارزشی مانع از همکاری‌های فراگیر تا مقطع کنونی شده است. بنابراین با طرح این سؤال که چرا حقوق بشر تاکنون به‌عنوان مانعی در نیل به همکاری‌های فراگیر میان بیجینگ و بروکسل عمل کرده، ادعای نوشتار بر این محور قرار می‌گیرد که دو عامل تفاوت ادراکی و نقایص نهادی در مسئلۀ حقوق بشر مانع از همکاری میان طرفین بوده است. این مقاله با بررسی ظرفیت‌های همکاری فراگیر در بخش اول، روابط چین و اروپا را در پرتو مسئلۀ حقوق بشر در بخش دوم ارزیابی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CHINA AND EUROPE: CHALLENGE OF HUMAN RIGHTS

نویسنده [English]

 • Fariborz Arghavani
Assistant Professor; International Relations, University of Shiraz, Iran
چکیده [English]

Comprehensive cooperations between states depends to orientations similarity toward sectoral issues. The main goal of the article is evaluation of differences between china and Europe on human rights, that is main obstacle in front of comprehensive cooperatins. The article argues, in spite of promoting relations in some sectors such as diplomatic and economic, human rights is the most important impediment before strategic relations. The main question is, why the human rights is operating as obstacle toward Beijing and Brucceles relations? In the view of this article, the cognitional and institutional factors in the subject of human rights has created the impediments. Evaluation of comprehensive cooperations capacity between China and Europe and study of china- Europe relations with emphasis of human rights are the main sections of the article. Evaluation of comprehensive cooperations capacity between China and Europe and study of china- Europe relations with emphasis of human rights are the main sections of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • China
 • human rights
 • Europe
 • Comprehensive cooperations
 • Human Rights Dialouge
 1. Ash, R . (2007), “Europe’s Commercial Relations with China” in China – Europe Relations: Perceptions, Policies and Prospects, London and New York: Routledge.
 2. Bahalla, Mandu (2005), " Domestic Roots of Chinese Foreign Security Policy.", International Studies, Vol.42, No.384, pp.205-225.
 3. Cameron, F .(2009), “The Development of EU-China Relations”, in European Union and China: Interests and Dilemmas, Edited by George Wiessala & et al, Amsterdam and New York: NY.
 4. Carlsnaes, W & et al (2004), Contemporary European Foreign Policy, London & New Delhi: Sage Publishers.
 5. Casarin, Nicola (2009), The Evolution of the EU-China Relations: From Constructive Engagement to Strategic Partnership, Occasional Paper, Paris: Institute for Security Studies.
 6. Clegg, Jenny (2009), “China Views Europe: A Multi-Polar Perspective”, in The European Union and China: Interests and Dilemmas, Edited by George Wiessala & et al, Amsterdam and New York: NY.
 7. Decklerck, Stijn (2004), “ Human Rights in China: Tradition, Politics, and Change”, Studia Diplomatica, Vol.LVI, No.6. pp.53-108.
 8. " EU- China Dialouge on Human Rights" available at: www.Se2009.eu/meeting_news/2009/ 24/eu_china_dialouge_on_human_rights.
 9. Filippini, Carlo (2009), “Trade and Investment in the Relations between the European Union and the Peoples Republic of China”, in The European Union and China: Interests and Dilemmas, Edited by George Wiessala & et al, Amsterdam and New York: NY.
 10. Freeman, Duncan & Geeraerts, G. (2011), “ Europe, China and Expectations for Human Rights,” The Chinese Journal of International Politics, Vol.4, pp.179-203.
 11. Gattai, Valeria. (2009), “EU-China Foreign Direct Investment: A Double- Sided Perspective”, in The European Union and China: Interests and Dilemmas, Edited by George Wiessala & et al, Amsterdam and New York: NY.
 12. -Gries H. Peter (2004), China s New Nationalism: Pride, Politics and Diplomacy, University of California Press.
 13. Holslag, J (2010), " The Strategic Dissonance between Europe and China" , The Chinese Journal of International Politics, Vol.3, pp.325-345.
 14. Jakobson, Linda (2009), “China’s Diplomacy toward Africa: Drivers and Constraints”, International Relations of the Asia Pacific, Vol.9, pp: 403-433.
 15. Kinzelback, K & Thelle, H. (2011), “ Taking Human Rights to China: an Assessment of the EUs Approach”, The China Quarterly, 205, pp.60-79.
 16. Lanteigne, Marc. (2009), Chinese Foreign Policy: An Introduction, London and New York: Routledge.
 17. -Pawlak, Patryk (2011), “ EU- US- China Realations: A Chair Needs Three Legs”, Eureopean Union Institute for Security Studies.
 18. Ress, Nicholas (2009), “EU-China Relations: Historical and Contemporary Perspectives”, in Wiessala & et al.
 19. Shambaugh, David (2004), “China and Europe: The Emerging Asia”, Current History, 103(647), pp, .243-248.
 20. Smith, M and Xie, H (2009), “The European Union, China and United States: Complex Interdependence and Bi-Multilateralism in Commercial Relations”, in The European Union and China: Interests and Dilemmas, Edited by George Wiessala & et al, Amsterdam and New York: NY.
 21. Suettinger, L.R.(2003), Beyond Tiananmen: The Politics of U.S- China Relations 1989-2000, Washington D.C: Brookings Institution Press.
 22. Taneja, Pradeep (2010), “China – Europe Relations: The Limits of Strategic Partnership”, International Politics, 47, pp.371-387.
 23. Wouters & et al. (2007), " EU Human Rights Dialouges.", Policy Breif, No.1, July,pp.1-10.
 24. Yan, Xuetong (2010), “The Instability of China- US Relations”, The Chinese Journal of International Politics, Vol.3, pp.263-292.
 25. Zhu, Liqun (2010), China s Foreign Policy Debates, Chaillot Papers, Paris: Institute for Security Studies European Union.