دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 815-1083