ناخشنودی‌های مدرنیته از دیدگاه جامعه‌شناسان کلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مدرنیته همچون سیلابی خروشان همۀ وجوه زندگی انسان را با نیرویی مقاومت‌ناپذیر دگرگون کرده است. فراگیری، گریزناپذیری و تداوم تحولات مدرن موجب شده که بحث و نظر دربارۀ جنبه‌های روشن و تاریک مدرنیته به قشری خاص در جامعه‌ای خاص محدود نشود و همواره و در هر جا موضوعیت داشته باشد. مدرنیته در هر مرحله از پیشروی‌اش، در کنار دستاوردهای خیره‌کننده‌اش، مسائلی را به‌وجود آورده است که برای انسان قدیم تصورناپذیر بود. این مسائل شگفتی‌برانگیز بزرگ‌ترین اندیشمندان هر عصر را به تأمل واداشته است. با توجه به پویایی‌های مدرنیته، بدیهی است که شکافی عظیم، ما را از مسائل انگیزش‌بخش اندیشمندان کلاسیک جدا می‌سازد. اما کلاسیک‌های جامعه‌شناسی اهمیت خود را در روزگار ما حفظ کرده‌اند، چراکه ما در یک چیز با آنها شریکیم: تحول بی‌وقفه و بحران‌های برخاسته از آن. در این مقاله نشان می‌دهیم که سه تن از جامعه‌شناسان کلاسیک بحران‌های عصر خود را در چه چیزی می‌دیدند و این مهم چگونه در روش‌شناسی آنها بازتاب یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE DISCONTENTS OF MODERNITY IN THE WORKS OF CLASSIC SOCIOLOGISTS

نویسندگان [English]

 • Saeid Hajinaseri 1
 • Sajjad Ahmadian 2
1 Assistant Professor; political science at university of Tehran
2 Ph.d candidate of political science at university of Tehran
چکیده [English]

Just like a raging flood, modernity, equipped with an irresistible power, has drastically revolutionized all aspects of human life. Comprehensiveness, inevitability and persistency  of modern developments has seized the opportunity to talk about bright and dark aspects of modernity from the hands of a certain stratum of people living in a special period of time, giving it an always-on relevance. Modernity in every step of its advance, apart from marvelous achievements, has brought about unique problems that intrigued the greatest thinker of any period. Considering the dynamics of modernity, It goes without saying that there is a great gap between our age and the time when classic theorists of sociology offered their originate reflections. However these classics has still retained their significance, because in the same way we are confronting relentless change and its ensuing crisis. In this article we show how three of and how their conception of modernity discontents reflect in their methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alexis de Tocqueville
 • Anti-social individualism
 • Discontents of modernity
 • Emil Durkheim
 • Formal rationality
 • Max Weber
 • Soft despotism
 1. الف) فارسی

   

  1. باربیه، موریس (1386)، مدرنیتۀ سیاسی، ترجمۀ عبدالوهاب احمدی، نشر آگاه.
  2. بوشه، راجر (1378)، نظریه‌های جباریت، ترجمۀ فریدون مجلسی، تهران: مروارید.
  3. بیتهام، دیوید (1392)، ماکس وبر و نظریۀ سیاست مدرن، ترجمۀ هادی نوری، تهران: ققنوس.
  4. تامپسن، کنت (1388)، امیل دورکیم، ترجمۀ شهناز مسمی پرست، تهران: نشر نی.
  5. دوتوکویل، الکسی(1388)، انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: مروارید.
  6.  ------------ (1383)، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمۀ رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، دورکیم امیل(1391)، جامعه‌شناسی و فلسفه، ترجمۀ فریدون سرمد، انتشارات کندوکاو.
  7. سیدمن استیون (1390)، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمۀ هادی جلیلی، نشر نی.
  8. جان، رابرت (1381)، “معرفت‌شناسی علوم فرهنگی ماکس وبر، پیش‌انگارۀ جامعه‌شناسی تفسیری در روزیدس و دیگران، شرایط اخلاقی رشد اقتصادی، ترجمۀ احمد تدین و شهین احمدی، تهران: هرمس.
  9.  شوالیه، ژان ژاک (1389)، کتاب‌های بزرگ سیاسی، ترجمۀ حسین شهیدزاده، تهران: امیرکبیر.
  10. صدری، احمد (1390)، جامعه‌شناس روشنفکران ماکس وبر، ترجمۀ حسن آبنیکی، نشر کویر.
  11. کوهن،  جین (1381)، "ماکس وبر و پویایی‌های سلطه عقلانی‌شده"، در روزیدس و دیگران، شرایط اخلاقی رشد اقتصادی، ترجمۀ احمد تدین و شهین احمدی، تهران: هرمس.
  12. گیدنز، آنتونی، سیاست، جامعه و نظریۀ اجتماعی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
  13. لویت، کارل (1386)، ماکس وبر و کارل مارکس، ترجمۀ شهناز مسمی پرست، تهران: ققنوس.
  14. لایون، دیوید (1387)، پسامدرنیته، ترجمۀ محسن حکیمی، انتشارات آشیان.
  15. وبر، ماکس (1388)، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
  16.  -------- (1389)، دین، قدرت، جامعه، ترجمۀ احمد ترین، تهران: هرمس.
  17. هکمن، سوزان (1391)، وبر، گونه‌ای ایده‌آل و نظریۀ اجتماعی معاصر، ترجمۀ علی پیمان و مهدی رحمانی، نشر رخ‌داد نو.

  ب) خارجی

   

  1. Durkheim, Emile (1938), The Rule of Sociological Method, Chicago: Chicago University Press.
  2. Durkheim, Emile (1951), Suicide, Glenco, Illinnois: Free Press.
  3.  Durkheim, Emile (1965), The Elementary Forms of Religious Life, New York: Free Press.
  4. Durkheim, Emile (2012), Moral Education, New York: Dower Publications
  5. Eliaeson, Sven(2002), Max Weber’s Methodologies,Cambridge: Polity Press
  6. Scaff, Lawrence A. (1987), “Fleeing the Iron Cage: Politics and Culture in the Thought of Max Weber”, The American Political Science Review , Vol. 81, No. 3 , pp. 737-756.
  7. Sica, Alan (2000), "rationalization and culture" in Cambridge companion to Weber, ed. Stephen Turner, Cambridge: Cambridge university press.
  8. Weber, Max (1895), "The Nation State and Economic Policy” in Reading Weber, ed. Keith Tribe (1989), London and New York: Routledge.
  9. Weber, Max (1952), Ancient Judaism, ed. H. Gerth and Don Martindal, IL: Free press
  10. Weber, Max (1949), The Methodology of Social Science, New York: Free Press.
  11. Weber, Max (1976), The Agrarian Sociology of Ancient Civilization, New York Left Books.
  12. Weber, Max (1978a) Max Weber: Selections in Translation, ed. W. G. Runciman, Cambridge: Cambridge University Press.
  13. Weber, Max (1978b), Econoy and Society: An Outline of Interpretation Sociology, Berkely and Los Angles: University of California Press.
  14. Weber, Max (2008), Max Weber's Complete Writings on Academic and Political Vocations, ed. John Dreijmanis, New York: Algora Publishing.
  15. Weber, Max (2009), From Max Weber: Essays in Sociology, ed. H.H. Gerth and C. Wright Mills, New York: Routledge.
  16. Weber, Max (2012), Max Weber: Collected Methodological Writings, ed. Hans Henrik Bruun, Sam Whimster, New York: Routledge.