پژوهشی در خصوص مفهوم «سنت» در اندیشۀ جواد طباطبایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

درک اندیشه‌های سید جواد طباطبایی بدون در نظر گرفتن مفهوم «سنت» امکان‌پذیر نیست. «سنت» از نظر طباطبایی «آگاهی» انسان ایرانی است و بدون «سنت» اندیشیدن امکان‌پذیر نیست. با تصلب و زوال «سنت»، ایدئولوژی جای اندیشیدن را می‌گیرد و تنها با « اتخاذ موضع جدید آگاهی» می‌توان به زوال اندیشه پی برد و تصلب «سنت» را برطرف کرد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
 1. دریایی، تورج (1392)، ناگفته‌هایی از امپراتوری ساسانیان، ترجمۀ آهنگ حقانی و محمود فاضلی بیرجندی، تهران: هزاره‌های دنیای باستان.
 2. سجویک، پیتر(1388)، دکارت تا دریدا، ترجمۀ محمدرضا آخوندزاده، تهران: نشر نی.
 3. طباطبایی، سید جواد (1391)، ابن‌خلدون و علوم اجتماعی، تهران: نشر ثالث.
 4. -------------- (1387)، تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران، تهران: انتشارات کویر.
 5. --------------- (1394)، تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران ملاحظاتی در مبانی نظری، تهران: مینوی خرد.
 6. ---------------- (1390)، جدال قدیم و جدید از نوزایش تا انقلاب فرانسه، تهران: نشر ثالث.
 7. ---------------- (1395)، تأملی دربارۀ ایران، جلد نخست: دیباچه‌ای بر نظریۀ انحطاط ایران با ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران، تهران: مینوی خرد.
 8. ---------------- (1389)، دیباچه‌ای بر نظریۀ انحطاط ایران، تهران: نشر نگاه معاصر.
 9. ---------------- (1389)، زوال اندیشۀ سیاسی در ایران، تهران: انتشارات کویر.
 10. ---------------- (1386)، مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی، تهران: انتشارات ستوده.
 11. ---------------- (1386)، نظریۀ حکومت قانون در ایران، تهران: انتشارات ستوده.
 12. کاپلستون، فردریک (1390)، تاریخ فلسفه، ج هفتم، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
 13. کرون، پاتریشیا (1389)، تاریخ اندیشۀ سیاسی در اسلام، ترجمۀ مسعود جعفری، تهران: نشر سخن.
 14. کناوت، ولفگانگ (1355)، آرمان شهریاری ایران باستان، از کسنفن تا فردوسی، ترجمۀ سیف‌الدین نجم‌آبادی، تهران: انتشارات ادارۀ کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
 15. کورنر، اشتفان (1376)، فلسفۀ کانت، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی.
 16. لوویت، کارل (1386)، از هگل تا نیچه: انقلاب در اندیشۀ سدۀ نوزدهم، ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران: نشر نیکا.
 17. مارکوزه، هربرت (1392)، خرد و انقلاب، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث.
 18. نصر، سید حسین (1383)، معرفت و امر قدسی، تهران: نشر فرزان روز.
 19. هگل(1390)، گئورگ ویلهلم فردریش، پدیدارشناسی­جان، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: انتشارات کندوکاو.
 
 
ب) خارجی
1. Le Goff, Jaques, (1992), Histora and memory, Translated by  Steven  Rendall  and Elizabet Clamen ,New York: Colimbia University Press.
2. Habermas, J, (1994), The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures, Translated   by Lawrence F, Cambridge : polity press.
3.Hegel, G.W.F,(1974), The Philosophy of Religion Together with a work on The Proof of The Existence of God, Tr by Rev.E.B.Speirs,B.D, vol 1,New York: The Humanities Press.