نظریۀ سیاسی و استلزامات ماهیت بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

ماهیت بشر، به‌منزلۀ بنیادی‌ترین موضوعات در عرصۀ دانش سیاسی، برای نظریۀ سیاسی دلالت‌های بسیار بااهمیتی دارد. این دلالت‌ها، به‌گونه‌ای است که به‌واسطۀ آنها امکان فهم نظریۀ سیاسی و دلایل تفاوت در نظریات سیاسی فراهم می‌شود. اندیشمندان سیاسی معمولاً، مشروعیت دیدگاه خویش دربارۀ سیاست و حکومت را بر تبیین و برداشت خاصی از ماهیت انسان‌ بنا می‌نهند. اینکه نظریۀ سیاسی موجد چه نوعی از دولت به لحاظ وسعت سرزمینی باشد، مبتنی بر برداشت آن نظریۀ سیاسی از انسان است. مقالۀ حاضر به بررسی استلزامات چیستی انسان برای نظریه‌پردازی سیاسی می‌پردازد. براساس نتایج پژوهش حاضر، ماهیت بشر از طریق چند عرصۀ مهم، برای نظریه‌پردازی سیاسی نقش تعیین‌کنندگی و تقویم‌بخشی دارد. از جمله می‌توان به تعیین غایات دولت، تعیین شکل حکومت، اعتقاد یا عدم اعتقاد به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، اعتقاد یا عدم اعتقاد به اصل برابری سیاسی، فردگرا یا جمع‌گرا بودن نظریۀ سیاسی و همچنین محافظه‌کارانه بودن یا انقلابی بودن نظریۀ سیاسی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL THEORY AND THE IMPLICATIONS OF HUMAN NATURE

نویسنده [English]

  • Mohammad Shojaeeyan
Assistant professor; The department of political sciences, Research Institute of Hawzah and University
چکیده [English]

Human nature, as one of the most fundamental issues in the field of political science, has very important implications for political theory. These implications are in such a way that provides the possibility of understanding the political theory and the reasons for the differences in political theories. Political thinkers have usually based the legitimacy of their views about politics and government on a particular explanation and conception of human nature. This issue that what kind of government in terms of land area is caused by a political theory typically depends on the understanding of that theory from human nature. The present paper examines the implications of human nature for political theorizing. According to the findings of this research, understanding human nature plays a decisive and influential role in political theorizing through some influential areas including determination of government goals, specifying the form of government, believing or not believing in the political and social freedoms, belief or disbelief in the principle of political equality, Individualist or collectivist political theory and also conservative or revolutionary political theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human nature
  • Political Theory
  • state
  • Happiness
الف( فارسی
1. ارسطو (1371)، سیاست، ترجمۀ حمید عنایت، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چ سوم.                           
2. جونز، ویلیام تامس (1383)، خداوندان اندیشۀ سیاسی، ج 2، ترجمۀ جواد شیخ‌الاسلامی، ویرایش دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ چهارم.
3. زیباکلام، سعید (1381)، «پیوند نامبارک پوزیتیویسم و اندیشه‌های سیاسی»، فصلنامۀ پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، سال هشتم. ش 30.
4. ساباین، جرج (بی‌تا)، تاریخ نظریات سیاسی، ج 2، ترجمۀ بهاءالدین پازارگاد، تهران: امیرکبیر.    
5. عنایت، حمید (1377)، بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب، تهران: انتشارات زمستان، چ چهارم.                                                
6. فارابی، ابونصر محمد (1371)، سیاست مدینه، ترجمه و تحشیه: سید جعفر سجادی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم.
7. گری، جان (1384)، لیبرالیسم، ترجمۀ سید علیرضا حسینی بهشتی، تهران: نشر بقعه.
8. لوین، اندرو (1380)، طرح و نقد لیبرال دموکراسی، ترجمه و تحشیه انتقادی: سعید زیباکلام، تهران: سمت، چ اول.
9. وینسنت، اندرو (1371)، نظریه‌های دولت، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
 
ب) خارجی
 
10. Berry, Christopher (1986), Human nature, London: Macmillan.
11. Plant, Raymond (1999), Modern political Thought, Oxford: Basil Blakwell.
12. Rawls, John (2007), Lecture on the History of Political Philosophy, Editerd by Samuel Richard  Freeman, Harvard Univercity Press.
13. Strauss, Leo (1988), What is political philosophy? And other Studies, Chicago: The   university of Chicago press.                                                                                                                                                
14. Trigg, Roger (1999), Ideas of Human  nature: An Historical Introduction, Oxford: black well. Second Edition.                                                                                                                                    
15. White, Michael J.(2003), Political  philosophy: An Historical Introduction, Oxford: One world Publications.
16. Wilson, Francis G (1946), “Human Nature and politics”, The Journal of polices .vole &.No:4.