جان رالز: گذار از نظریه ای در باب عدالت به لیبرالیسم سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

گذار در نظریۀ سیاسی جان رالز به مواضعی اشاره دارد که او پس از انتشار اثر نخست خود، «نظریهای در باب عدالت»، اتخاذ کرد. این گذار ناشی از نارضایتیها و ناسازگاریهای درونی بود که او درصدد اصلاح آنها برآمد. تغییراتی که او در نظریۀ خود اعمال کرد، در «لیبرالیسم سیاسی» به اوجو تکامل نهایی خود رسید. فهم این گذار با رجوع به مسئلۀ پایداری ممکن خواهد بود. از نظر رالز، پایداری برای همکاریهای اجتماعی و تحقق جامعۀ بسامان ضروری بود. او در ابتدا بر آن بود که پایداری با تکیۀ صرف بر عناصر آن، یعنی حس عدالت و برهان همسازی، بهطور ذاتی تحقق میپذیرد. اما، به مرور زمان، با فاصله گرفتن از دیدگاههای اخلاقی، و با پذیرش واقعیت تکثرگرایی معقول و اهمیت ارزشهای سیاسی، به این نتیجه رسید که صرف پذیرش اصول عدالت توسط شهروندان به پایداری و جامعۀ بسامان منجر نخواهد شد. او این بار با طرح خوانشی متفاوت از پایداری و جایگزین کردن اجماع همپوش بهجای برهان همسازی شرایطی را فراهم آورد تا آموزههای جامع و متکثر شهروندان به رسمیت شناخته شود. بنابراین شهروندان میتوانند در قالب یک خودآیینی واقعی اقدام به عمل عادلانه در جامعۀ بسامان کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JOHN RAWLS: TRANSITION FROM A THEORY OF JUSTICE TO POLITICAL LIBERALISM

نویسندگان [English]

 • Jahangeer Moini Alamdari 1
 • Saeid Makhani 2
1 Assistant Professor; Political Science Department, University of Tehran
2 Ph.D. Student; Political Science Department, University of Tehran
چکیده [English]

Transition in John Rawls’s political theory contains some positions which he choose after his first work, “A Theory of Justice”. This transition came from unsatisfactory and internal incompatibility that Rawls started to modify them. The changes applied by him completed in “Political Liberalism”. The understanding of this transition would be possible by referring to the problem of stability. According to Rawls, stability was essential for social cooperation and constituting of well-ordered society. Rawls at the beginning believed that stability will come true intrinsically by its elements, sense of justice and congruence argument. But gradually after relinquishing the moral viewpoints and accepting the fact of reasonable pluralism and importance of political values, he concluded that the sole acceptance of principles of justice by citizens does not lead to the stability and well-ordered society. Instead, rawls with a different reading of stability and replacing overlapping consensus rather than congruence argument recognized comprehensive and plural doctorines of citizens. So, citizens could just in well-ordered society by a framework of real autonomy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • A Theory of Justice
 • Political Liberalism
 • Stability
 • Sense of Justice
 • Congruent Argument
 • The Fact of Reasonable Pluralism
 • Overlapping Consensus
 1. الف) فارسی

  1. _ اپرلی، الن (1390). "روسو"؛ در ادواردز و تاونزند، الستر و جولز (ویراستاران)، تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن از ماکیاولی تا هابز، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: نشر نی.

  -          پینکارد، تری (1394). فلسفۀ آلمانی، ترجمۀ ندا قطرویی، تهران: ققنوس.

  1. _ تلیس، رابرت (1387). فلسفۀ رالز، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
  2. _ رالز، جان (1388). عدالت بهمثابۀ انصاف: یک بازگویی، ترجمۀ عرفان ثابتی، تهران: ققنوس، چ سوم.
  3. _ ______ (1389). قانون ملل، ترجمۀ مرتضی بحرانی و محمد فرجیان، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  4. _ ______.(1390). نظریۀ عدالت، ترجمۀ سید محمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چ دوم.
  5. _ ______ (1390). قانون مردمان، ترجمۀ جعفر محسنی، تهران: ققنوس.
  6. _ ______ (1392). لیبرالیسم سیاسی، ترجمۀ موسی اکرمی، تهران: نشر ثالث.
  7. _ روسو، ژان ژاک (1389). قرارداد اجتماعی، متن و در زمینۀ متن، ترجمۀ مرتضی کلانتریان، تهران: نشر آگه، چ پنجم.
  8. _ فلیکشو، کاترین (1390). کانت؛ در در ادواردز و تاونزند، الستر و جولز (ویراستاران)، تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن از ماکیاولی تا هابز، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: نشر نی.
  9. _ _______ (1386). جان رالز از نظریۀ عدالت تا لیبرالیسم سیاسی، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چ دوم.

   

  ب) انگلیسی

  11. Ackerman, Bruce. (1994). “Political Liberalism”, The Journal of Philosophy 91, 364-86.

  12. Barry, Brian. (1995). “John Rawls and the Search for Stability.” Ethics, vol. 105 (July): 874-915.

  13. Dent, Nicholas. (2005). Rousseau, London: Routledge.

  14.- Dreben, Burton. (2003). “On Rawls on Political Liberalism.” In The Cambridge

  15. Dworkin, Ronald. (1975). “The Original Position”, in Reading Rawls, ed. N. Daniels, Oxford: Basil Blackwell.

  16. Freeman, Samuel. (2007). Rawls, London: Routledge.

  17. _______________.ed (2003). Cambridge Companion to Rawls, Cambridge: Cambridge University Press.

  18. Gaus, Gerald. (2014). “ The Turn to Political Liberalism” in The Blackwell Companion to Rawls, ed. D. Reidy and J. Mandle, New York: Willey- Blackwell.

  19. Gutmann, amy. (1985). “Communitarian Critique of Liberalism”, Philosophy and Public Affairs 14, 308-22.

  20. Krasnoff, Larry. (1998). “Consensus, Stability, and Normativity in Rawls’s Political Turn.” The Journal of Philosophy, vol. 95 (June): 269-92.

  21. Larmore, Charles. (1990). “ Political Liberalism”, Political Theory 18, 339-60.

  22. Mandle, Jon. (2009).Rawls’s A Theory of Justice: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.

  23. Mcclennan, Ernan. (1989). ” Justice and the Problem of Stability”, Philosophy and Public Affairs 18, 3- 32.

  24. Roberts, Peri. (2007). Political constructivism, London: Routledge.

  25. Sandel, Micheal. (1982). Liberalism and Limits of Justice, Cambridge: Cambridge University Press.

  26. Schaefer,D. L(2007).Liberal justice : John Rawls vs. the American political tradition. Missouri: University of Missouri Press.

  27. Weithman, Paul. (2013). Why Political Liberalism: On John Rawls’s Political Turn, Oxford: Oxford University Press.

  28. Wolin, Sheldon. (1996). “Review of John Rawls: Political Liberalism”, Political Liberalism 24, 97-129.