دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 271-550