فرهنگ منطقه‌گرایی بر مبنای چرخش سازه‌انگارانه در روابط بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

چکیده

منطقه‌گرایی از میانۀ دهۀ 1980 وارد سومین مرحلۀ تحول خود شده است. در این مرحله و با تثبیت چشم‌انداز تأمل‌گرا در روابط بین‌الملل به‌تدریج دیدگاه‌های جدید نیز در تحلیل منطقه‌گرایی جدید مساهمت کردند. در این میان چرخش سازه‌انگارانه در روابط بین‌الملل و آرای الکساندر ونت در نظریۀ اجتماعی سیاست بینالملل در توضیح فرهنگ‌های سه‌گانۀ آنارشی الگوی مناسب برای تحلیل منطقه‌گرایی جدید است. از این منظر و با تمرکز بر مفهوم منطقه‌بودگی که درکی سازه‌انگارانه از منطقه و منطقه‌گرایی نشان می‌دهد، در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه تعاملات منطقه‌ای در سایۀ انگاره‌های مشترک سه نوع فرهنگِ منطقه‌گرایی هابزی، لاکی و کانتی شکل می‌گیرد. این فرهنگ‌های سه‌گانه منطبق بر سه سطح منطقه‌بودگیِ مجموعۀ منطقه‌ای، جامعۀ منطقه‌ای و جماعت منطقه‌ای هستند.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

 1. مشیرزاده، حمیرا (1384). تحول در نظریههای روابط بینالملل، تهران: سمت.
ب) انگلیسی

 1. Acharya, Amitav (2002). "Regionalism and the Emerging World Order: Sovereignty, Autonomy, Identity". In Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips, and Ben Rosamond, eds. New Regionalisms in the Global Political Economy, 20-32.
 2. Ackermann, Marsha E.; Schroeder, Michael J.; Terry, Janice J.; Lo Upshur, Jiu-Hwa; Whitters, Mark F., eds (2008). Encyclopedia of World History: Age of Revolution and Empire, 1750 to 1900. Vol IV. New York: Facts on Files.
 3. Bellamy, Alex J. (2007). "English School". In Martin Griffiths. International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction. London: Routledge. 75-87.
 4. Breslin, Shaun; Higgott, Richard and Rosamond, Ben (2002). "Regions in Comparative Perspective". In Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips, and Ben Rosamond, eds. New Regionalisms in the Global Political Economy, 1-19.
 5. Checkel, Jeffey T. (1998).  "Constructivist Turn in International Relations Theory". World Politics 50(2): 324-48.
 6. Checkel, Jeffey T. and Katzenstein, Peter J. (2009). "The politicization of European identities". In  Jeffey T. Checkel, and Peter J. Katzenstein. European Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 1-28.
 7. Chernoff, Fred (2007). Theory and Metatheory in International Relations: Concepts and Contending Accounts. New York: Palgrave Macmillan.
 8. Copeland, Dale C. (2006). "Constructivism Challenge to Structural Realism: A Review Essay", In Stefano Guzzini and Anna Leander. Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics. London: Routledge. 1-20.
 9. Cox, Michael (2006). "Hans Morgenthau, Realism, and Rise and Fall of the Cold War". In Michael Williams, ed. Realism Reconsidered: The Legacy of Hans Morgenthau in International Relations. Oxford: Oxford University Press.  
 10. De Lombaerde, Philippe; Söderbaum, Fredrik; Van Langenhove, Luk; and Baert, Francis (2010). "The Problem of Comparison in Comparative Regionalism", Review of International Studies36: 731–53.
 11. Diez, Thomas and Stesns, Jill (2005). "A Useful Dialogue? Haberas and International Relations". Review of International Studies 31: 127-40.
 12. Farrell, Mary (2005). "The Global Politics of Regionalism: An Introduction". In Marry Farrell, Björn Hettne, and Luk Van Langenhove, eds. Global Politics of Regionalism: An Introduction, 1-14.
 13. Fawcett, Louise (2005). "Regionalism from an Historical Perspective". In Marry Farrell, Björn Hettne, and Luk Van Langenhove, eds.Global Politics of Regionalism: An Introduction, 21-37.
 14. Fawcett, Louise (2008). "Regionalism in "World Politics: Past and Present". In Arianne Kösler and Martin Zimmek, eds. Elements of Regional Integration: A Multidimensional Approach. Baden: Nomos, 1-14.
 15. Gray, Colin S. (2007).War, Peace and International Relations: An Introduction to Strategic History. London: Routledge.  
 16. Gussini, Stefano and Leander, Anna (2006). "Wendt’s constructivism: a relentless quest for synthesis". In Stefano Guzzini and Anna Leander, eds. Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and his critics. London: Routledge, 73-91.
 17. Hettne, Björn (2003). "The New Regionalism Revisited" . In Fredrik Söderbaum, and Timothy M. Shaw, eds (2003). Theories of New Regionalism: A Palgrave Reader, 22-42.
 18. Hettne, Björn (2005). "Regionalism and World Order". In Marry Farrell, Björn Hettne, and Luk Van Langenhove, eds. Global Politics of Regionalism: An Introduction, 269-86.
 19. Hettne, Björn and Söderbaum, Fredrik (2002). "Theorizing the Rise of Regionness". In Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips, and Ben Rosamond, eds. New Regionalisms in the Global Political Economy, 33-47.
 20. Heywood, Andrew (2011). Global Politics. New York: Palgrave Macmillan.
 21. Hurrell, Andrew (2005). "The Regional Dimension in International Relations Theory". In Marry Farrell, Björn Hettne, and Luk Van Langenhove, eds. Global Politics of Regionalism: An Introduction, 38-53.
 22. Leysense, Anthony (2008). The Critical Theory of Robert W. Cox: Fugitive or Guru?. New York: Palgrave Macmillan.
 23. Patomaki, Heikki and Wight, Colin (2000). "After Postpositivism? The Promises of Critical Realism". International Studies Quarterly 44: 213-37.
 24. Rengger, Nicholas (2006). "Theorizing World Politics for a New Century". International Affairs82(3): 427-30.
 25. Reus-Smit, Cristian (2005). "Constructivism". In Scott Burchill et al. Theories of International Relations. Third Edition. New York: Palgrave Macmillan. 188-212.
 26. Ruggie, John G. (1998). Constructing the World Politics: Essays on international Institutionalization. London: Routledge.
 27. Söderbaum, Fredrik (2005). "Exploring the Links between Micro-Regionalism and Macro-Regionalism", In Marry Farrell, Björn Hettne, and Luk Van Langenhove, eds. Global Politics of Regionalism: An Introduction, 87-103.
 28. Waltz,  Kenneth N. (1979). Theory of International Politics, Reading: Addison-Wesley Press.
 29. Weber, Cynthia  (2010). International Relation Theory: A Critical Introduction. London: Routledge.
 30. Wendt, Alexander (1992). "Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics". International Organization, 49(2): 391-425.
 31. Wendt, Alexander (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
 32. Wight, Colin (2006). Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology. Cambridge: Cambridge University Press.
 33. Zehfuss, Maja (2002). Constructivism in International Relations: The Politics of Reality. Cambridge: Cambridge University Press.