دیالکتیک حقوق و سیاست در رهیافت مکتب انگلیسی روابط بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی دانشکدۀ روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

رهیافت مکتب انگلیسی یا نظریۀ جامعۀ بینالمللی بهدلیل آنکه همزمان هم بر مقولۀ قدرت و سیاست تأکید میورزد و هم بر حقوق و هنجارهای بینالمللی اهمیت میدهد، از جمله رویکردهای تلفیقیروابط بینالملل بهحساب میآید. این رهیافت به توصیف صرف نظام بینالملل اکتفا نمیکند و برای قاعدهمند شدن روابط میان دولتها، به ارائۀ دستورالعملهای اخلاقی و هنجاری نیز مبادرت میورزد. در این حوزۀ مطالعاتی، دو رویکرد سیاسی و حقوقی یعنی واقعگرایی و آرمانگرایی با هم ترکیب شدهاند تا تحلیل مناسب و درخور توجهی از آنچه در سیاست بینالملل در حال وقوع و جریان است، ارائه دهند. آنچه برای نظریهپردازان مکتب انگلیسی مهم مینماید، عدم گرایش کامل به سمت یکی از رویکردهای مزبور است. بهمنظور حفظ استقلال و عدم وابستگی به این دو جریان اصلی بود که در نهایت، نظریهپردازان مکتب انگلیسی به دو دستۀ پلورالیستها و سولیداریستها تقسیم شدند. تحقیق از نوع بنیادی بوده و روش مورد استفاده نیز تببینی است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
 
1. اسمیت، استیو (1388). «رویکردهای واکنش‌گر و سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل»، در اسمیت و بیلیس، جهانی شدن سیاست: روابط بینالملل در عصر نوین (زمینۀ تاریخی، نظریهها، ساختارها و فرایندها)، ترجمۀ ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران: ابرار معاصر.               
2. بول، هدلی (1387). «جامعه و اقتدارگریزی در روابط بین‌الملل»، در اندرو لینکلتر، جامعه و همکاری در روابط بینالملل، ترجمۀ بهرام مستقیمی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.       
3. بوزان، بری (1388). از جامعۀ بینالمللی تا جامعۀ جهانی، ترجمۀ محمدعلی قاسمی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.          
4. جکسون، رابرت و سورنسون، گئورگ (1385). درآمدی بر روابط بینالملل، تهران: میزان.   
5. حسن خانی، محمد (1389). پیشینه و نقش سازمانهای بینالمللی در نظام بینالملل، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
6. دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت (1390). نظریههای متعارض در روابط بینالملل، تهران: قومس.       
7. سیف‌زاده، سید حسین (1385). اصول روابط بینالملل، تهران: سمت.
8. سیمبر، رضا (1390). حقوق بشر در نظام بینالملل، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.
9. قوام، سید عبدالعلی (1390). روابط بینالملل: رویکردها و نظریهها، تهران: سمت.
10. مشیرزاده، حمیرا (1364). تحول در نظریههای روابط بینالملل، تهران: ا سمت.
11. ویلکینسون، پل (1393). روابط بینالملل، ترجمۀ پرویز علوی، تهران: نشر افق.
12. هالستی، کالوی (1390). «دولت‌ها و دولتمداری»، در لیتل و اسمیت، دیدگاههایی دربارۀ سیاست جهان، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.    
13. هلد، دیوید (1390). «جهان میهنی: شکل رام‌شدۀ جهانی شدن؟»، در لیتل و اسمیت، دیدگاههایی دربارۀ سیاست جهان، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
14. هنسن و دیگران (1390). راهبردهای امنیتی و نظم جهانی آمریکایی؛ قدرت ازدسترفته، ترجمۀ جانسیز و نیاکویی، انتشارات دانشگاه گیلان.
 
ب.انگلیسی.
1. Bologna Institute for Policy Research (2013). "Alternatives to Realism: The English School of International Relations", Johns Hopkins University (SAIS)Bologna Center, Bologna, Italy.
2. Devlen, Balkan et al (2005). "The English School, International Relations and Progress", International Studies Review.
3. Jordan, Richard (2011). "Abrief case for the English School", The Monitor.
4. Suganami, Hidemi (2010). "The English School in a Nutshell", The International Studies Association of  Ritsumeikan  University: Ritsumeikan Annual Review of International              Studies, vol.9
5. Vladimir , Kartashkin (1991). "Human Rights andHumanitarian Intervention", in Lori Fisher Domrosch and David J. Scheffer, Law and Force in the International Order, USA, Westview Press.