نقش هنجاری اتحادیۀ اروپا در جامعۀ بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

با توجه بهاینکه ساختارها به رفتار بازیگران اجتماعی و سیاسی اعم از افراد و کشورها شکل می‌دهند، ساختارهای هنجاری یا انگاره‌ای (فرهنگ، زبان، مذهب، گفتمان و غیره که هم جنبۀ شناختی دارند و هم جنبۀ ارزشی) به هماناندازۀ ساختارهای مادی اهمیت دارند. اتحادیۀ اروپا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و منسجم‌ترین اتحادهای متشکل از دولت‌ها در ابعاد سیاسی ـ اقتصادی، پس از جنگ جهانی دوم گام‌های زیادی در زمینۀ همگرایی و هماهنگی بیشتر و همچنین گسترش قلمرو خود برداشته است. این اتحادیه مفهوم و برداشت جدیدی از همکاری و همگرایی میان دولت‌ها را وارد ادبیات روابط بین‌الملل کرده است، ولی به‌واقع برای فهم جایگاه آن به‌عنوان بازیگری مهم در جامعۀ بین‌الملل باید با تأمل بیشتری نگریسته شود. بر این اساس، مقالۀ پیش رو در پی بررسی نقش اتحادیۀ اروپا در شکل دادن به هنجارهای بین‌المللی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NORMATIVE ROLE OF EUROPEAN UNION IN INTERNATIONAL SOCIETY

نویسنده [English]

 • Ebrahim Seddigh
Assistant Professor, Islamic Azad University
چکیده [English]

Considering that structure shapes the behavior of social and political players including states, therefore, normative structures (such as culture, language, religion, discourse and etc which are both cognitive and value-based) are as important as material ones. European Union, as one of most coherent unions of world both politically and economically, has taken great strides in order to reach cooperation and integration. Though the union has initiated new explanation and concept for cooperation and integration of states in the literature of International Relations, we need to study the position of the union as the important factor in international society with further reflection. Accordingly, this article is to study the role of European Union in shaping international norms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • European Union
 • international society
 • Structure
 • normative policies
 • normative power
 • Globalization
 1. الف) فارسی

  1. سیدامامی، کاووس (1389). «کشورهای چندملیتی اتحادیۀ اروپا و سیاست چندفرهنگ‌گرایی»، در سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، اتحادیۀ اروپا؛ هویت، امنیت و سیاست، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
  2. شیرغلامی، خلیل (1386). «اتحادیۀ اروپایی و سیاست خارجی هنجاری»، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال بیست‌ویکم، ش 4.
  3. کریستیانسن، توماس (1383). «وحدت اروپایی و منطقه‌ای»، در جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین (موضوعات بین‌المللی، جهانی شدن در آینده)، ترجمۀ ابوالقاسم راه چمنی.... [و دیگران]، تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
  4. کیانی، داوود (1389). «اتحادیۀ اروپا: هویت، امنیت و مشروعیت»، در سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، پیشین.
  5. مشیرزاده، حمیرا (1385). «تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه‌انگاری»، مجری طرح نسرین مصفا؛ با همکاری حسین نوروزی، نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
  6. واعظی، محمود (1387). «اتحادیۀ اروپا: از قانون اساسی واحد تا معاهدۀ لیسبون»، در: محمود واعظی (تدوین) و داوود کیانی (گردآوری و تدوین) ، اتحادیۀ اروپا و سیاست بین‌الملل، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  7. والدنر، بنیتا فررو (1386). «نگاهی به سیاست‌های کلی اتحادیۀ اروپا در زمینۀ حقوق بشر»، ترجمۀ زهره خطیبی، پژوهشنامۀ حقوق بشر، ش 1.

  ب) خارجی

  1. Bull, Hedly (1982). “Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?”, Journal of Common Market Studies, Vol. 21, No. 2.
  2. Dimitrova, Antoaneta & Mark Rhinard (2005). “The power of norms in the transposition of EU directives”, European Integration online Papers (EIoP), Vol. 9, No. 16.
  3. Holslag, Jonathan (2010). “The normative disconnect between Europe and the emerging powers”, Brussels Institute of Contemporary China Studies Asia Paper, Vol. 5, No. 4.
  4. Howorth, Jolyon (2010). “The EU as a Global Actor: Grand Strategy for a Global Grand Bargain?”, Journal of Common Market Studies, Vol. 48, No. 3.
  5. Kaya, Taylan Özgür (2009). “Identifying the EU’s Foreign and Security Policy Roles”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Vol. 5, No. 17.
  6. Kaelberer, Matthias, “The Euro and European Identity: symbols, power and the politics of European monetary union”, Review of International Studies, Vol. 30, No. 2, pp: 161-178.
  7. Kim, Nam-Kook & Viviana Passoni (2010). “From Modern Power to a Postmodern Example: The Evolution of the European Union”, International Area Review, Vol. 13, No. 3.
  8. Kratochwil, F. (1989). Rules, Norms and Decisions: on the Conditions of Practical and Legal Reasonig in International Relations and Domestic Affairs, Cambridge: Cambridge University Press.
  9. Lucarelli, S., & I. Manners (Eds.),(2006). Values and Principles in European Union Foreign Policy,Abingdon: Routledge.
  10. MacDonald, Matthew A. (2007). “Three Perspectives on the European Union as a Normative Power”, Dalhousie EUCE Student Essay, No. 1.
  11. Manners, Ian (2008). “The normative ethics of the European Union”, International Affairs, Vol. 84, No. 1.
  12. ---------------- (2006). “European Union, normative power and ethical foreign policy”, In: David Chandler and Volker Heins (Eds), Rethinking Ethical Foreign Policy: Pitfalls, possibilities and Paradoxes, New York: Routledge.
  13. ---------------- (2002). “Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?”, Journal of Common Market Studies,Vol. 40, No. 2.
  14. Mayer, H., & Vogt, H. (Eds.), (2006). AResponsible Europe?: Ethical Foundations of EU ExternalAffairs, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  15. Mörth, Ulrika (2004). “The EU as a normative power in the WTO (?)”, Available at:www.score.su.se%2Fpolopoly_fs%2F1.26562.1320939796!%2F200410.pdf
  16. PetitHomme,Mathieu (2008). “Is there a European Identity? National Attitudes and Social Identification toward the European Union”, Journal of Identity and Migration Studies, Vol. 2, No. 1, pp: 15-36.
  17. Romaniuk, Scott Nicholas (2010). “Civilian or Military Power Europe? The Evolving Nature of European Union Power”, New Balkan Politics, No. 12.
  18. Sjursen, Helene (2006 a). “The EU as a “Normative” Power: How Can This Be?”, Journal of European Public Policy, Vol. 13, No. 2.
  19. Wendt, Alexander (1992). “Anarchy is What States Make of It – the Social Construction of Power Politics”, International Organisation, Vol. 46, No. 2.
  20. Whitman, R. G. (Eds.), (2011). Normative Power Europe: Empirical and Theoretical Perspectives,Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  21. Wiener, Antje (2003). “Constructivism: The Limits of Bridging Gaps”, Available at: http://www.ciaonet.org /olj/jird/jird_sep03_wia01.pdf