دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 835-1092