چکیده های انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

10.22059/jpq.2018.70564

عنوان مقاله [English]

English Abstarcts