کاربست مدل تصمیم‌گیری شهودی چندوجهی در سیاست هسته‌ای تا حصول برجام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روابط بین‌الملل دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 دانش‌آموختۀ دکتری روابط بین‌الملل دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

مدل تصمیم‌گیریشهودی چندوجهی، صفحۀ تصمیم را ماتریسی می‌داند از راه حل‌ها و ابعاد تصمیم که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در عرصۀ سیاست خارجی از راهبردهای متعدد تصمیم‌گیری از جمله راهبردهای بهینه (و نه همیشه بیشینه) در زمان تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. یک راهبرد تصمیم، مجموعه‌ای از شیوه‌ها و رویه‌هاست که تصمیم‌گیرنده را درگیر انتخاب میان راه حل‌های متعدد کرده و همچنین قاعدۀ تصمیم که حکم می‌کند چگونه نتایج انتخاب یادشده را در ایجاد تصمیم واقعی به‌کار برد، به‌طوری که سیاستگذاران فرایندی دومرحله‌ای را به‌کار می‌برند: بررسی مقدماتی میان راه حل‌های در دسترس و انتخاب بهترین راه حل از میان فهرست نتایج مرحلۀ اول با هدف کمینه کردن ریسک و بیشینه کردن سود. به همین دلیل این مدل تصمیم‌گیری در عرصۀ سیاست خارجی بهتر از دیگر مدل‌های رایج، تصمیم‌سازی در زمینۀ سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا حصول برجام را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. Allison, Graham (1969). “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis”, American political science review, vol. 63(3), PP:689-718
 2. -------------------- (1971). Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Boston: Little Brown.
 3. Dougherty, James; & faltzgraff, Robert (1990). Contending Theories of International Relations, New York: Harper & Row.
 4. Goertz, Gary (2004). “Constrains, Compromises and Decision Making”, Journal of Conflict Resolution, Vol.48(1), PP: 14-37.
 5. Gross Stein, Janice (2008). Foreign policy decision-making: rational, psychological and neurological models, chapter 6, smith_cho6.pdf.
 6. Janis, Irving; & Mann, Leon (1982). Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment, New York: Free Press.
 7. Jervis, Robert (1976). Perceptions and Misperceptions in International Politics, Princeton University Press.
 8. Jervis, Robert (2006). “Understanding Beliefs”, Political Psychology, Vol. 27(5), PP: 641-693.
 9. Mandel, Robert (1986). “Psychological Approaches to International Relations”, Political Psychology, ed. Margaret Herman, San Francisco: Jossey-Bass.
 10. Mearsheimer, John (1995). “The False Promise of International Institutions”, International Security, Vol. 19(3), PP: 5-49.
 11. Mintz Alex (2004). How Do Leaders Make Decisions?, A Poliheuristic Perspective.
 12. Mintz, Alex; & De Rouen, Karel (2010). Understanding Foreign Policy Decision Making, Cambridge University Press.
 13. Shen, Dingli (2008). “Can Sanctions Stop proliferation?”, The Washington Quarterly.
 14. Simon, Herbert (1985). “Human Nature in politics, the Dialogue of Psychology with political.
Waltz, Kenneth (1979). A Theory of international Politics, New York: