دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 245-585