واکاوی ویژگی‌های مناسب داده‌ها برای استفاده در سیاستگذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ جامعه و اطلاعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

داده‌های خوب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شواهد تأثیرگذار بر سیاستگذاری، قادر است موانع سیاستی را از بین ببرد و امکان انجام اصلاحات سیاستی را فراهم آورد. با وجود این، بسیاریازسیاستگذاران در بهره‌گیری از داده‌ها درتدوینسیاست‌ها،با موانعی مواجهند.ازاین‌رو، هدفپژوهشحاضرشناسایی این موانع و ویژگی‌های مناسب داده‌ها برای کاربرد در سیاستگذاری است. در این زمینه، ابتدا موانع پیشروی سیاستگذاران در استفاده از داده‌ها در سیاستگذاری با روش مصاحبه شناسایی و سپس با استفاده از رویکرد تحلیل چارچوب، ویژگی‌های مناسب داده‌ها برای غلبه بر موانع در سه قالب ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها ارائه می‌شود. براساس نتایج مهم‌ترین ابعاد کیفیت داده‌ها در سیاستگذاری عبارت‌اند از: قابلیت دسترس‌پذیری، قابلیت اطمینان، مرتبط بودن و کیفیت نمایش داده‌ها. همچنین مهم‌ترین مؤلفه‌های کیفیت داده‌ها در سیاستگذاری شامل قابلیت دستیابی، به‌موقع بودن، دقت و صحت، ثبات، تمامیت، استقلال، شفافیت،‌ تناسب و خوانایی داده‌هاست.

کلیدواژه‌ها


 1. حری، عباس (1369). «اطلاعات چیست؟» ماهنامۀ دانشمند، تهران: ویژه‌نامۀ اطلاعات، 8(5).
 2. دانایی‌فرد، حسن؛ آذر،‌ عادل؛ و ابراهیمی، سید عباس (1392). «بررسی راهکارهای ارتقای قابلیت‌پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی خط‌مشی‌های عمومی کشور با استفاده از رویکرد خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد»، فصلنامۀ مدیریت سازمان‌های دولتی، تهران: دانشگاه پیام نور، 1(3).
 3. مردوخی، بایزید (1367). نقش مراکز اطلاع‌رسانی در ارتقای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، تهران: برنامه و بودجه،1(1).
 
 1. AO, Gary Banks (2009). “Challenges of Evidence‑Based Policy‑Making”, Available at: http://www.apsc.gov.au/publications-and-media/archive/publications-archive/evidence-based-policy(Accessed on June 21, 2017).
 2. Adler, Patricia A., & Peter Adler (2011).The tender cut: Inside the hidden world of self-injury, New York: NYU Press.
 3. Bardach, Eugene (1984). “The dissemination of policy research to policymakers”, Knowledge, 6(2).
 4. Bessette, Joseph ) 1990.(“Deliberative Democracy. The Majoritarian Principle in Republican Government", Robert A. Goldwin & William A. Shambra. How Democratic Is the Constitution: 102-116.
 5. Bohman, James (1998). “Survey article: The coming of age of deliberative democracy”, Journal of political philosophy, 6(4).
 6. Booth, Tim (1990) “Researching Policy Research Issues of Utilization in Decision Making" , Science Communication, 12(1).
 7. Brand, Jack (1975). The politics of social indicators. The British Journal of Sociology, 26(1).
 8. Cabinet Office (1999). “Modernizing Government White Paper”, UK: The Stationery Office.
 9. Chambers, Simone (2003). “Deliberative democratic theory”, Annual review of political science, 6(1).
 10. Cai, Li, & Yangyong Zhu (2015). “The challenges of data quality and data quality assessment in the big data era”, Data Science Journal, 14.
 11. Davies, P. (2004) “Is evidence-based government possible?” Jerry Lee Lecture presented at the 4th Annual Campbell Collaboration Colloquium, Washington DC.
 12. Elster, Jon (1998). Deliberation and constitution making. Deliberative democracy, England: Cambridge University Press.
 13. Englehart, Judith K. (2001). “The marriage between theory and practice”, Public Administration Review, 61(3)..
 14. Freeman, Samuel  (2000). “Deliberative democracy: A sympathetic comment”, Philosophy & Public Affairs, 29(4).
 15. Höchtl, Johann, Parycek,  Peter, & Scholl hammer, Ralph (2016). “Big data in the policy cycle: Policy decision making in the digital era”, Journalof Organizational Computing and Electronic Commerce, 26(1-2).
 16. Howard, Keith, & Sharp, John A. (1985). “Social indicators and policy selection: An experiment in constructing a social objective function”, European Journal of Operational Research, 19(2). 
 17. Kingdon, John W. (1984). Agendas, alternatives, and public policies, Boston: Little Brown.
 18. Knott, Jack, & Wildavsky, Aaron (1980). “‌If dissemination is the solution, what is the problem?”, Knowledge, 1(4).
 19. Landry, Réjean, Lamari , Moktar, & Amara, Nabil (2003). “The extent and determinants of the utilization of university research in government agencies”, Public Administration Review, 63(2).
 20. Lester, James P. (1993). “The utilization of policy analysis by state agency officials”, Knowledge, 14(3).
 21. Lindblom, Charles E. (1959). “The science of" muddling through”, Public administration review, 19(2).
 22. Lundberg, F.C. (2006). “Evaluation: definitions, methods and models. –An ITPS framework”, Available at:
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.1af15a1f152a3475a818975/1454505626167/Evaluation+definitions+methods+and+models-06.pdf(Accessed on June 21, 2017).
 1. Mandell, Marvin B., & Sauter, Vicki L. (1984). “Approaches to the study of information utilization in public agencies: problems and pitfalls”, Knowledge, 6(2).
 2. Marston, Greg, & Watts, Rob (2003). “Tampering with the evidence: A critical appraisal of evidence-based policy-making”, The Drawing Board: anAustralian Review of Public Affairs, 3(3).
 3. Nachmias, David, & Felbinger, Claire (1982). “Utilization in the policy cycle: Directions for research”, Review of Policy Research, 2(2).
 4. Reidy, Mairead (2003). Key Themes: Reflections from the Child Indicator Projects. Working paper, University of Chicago: Chapin Hall Center for Children.
 5. Tresch, Anke, Sciarini,  Pascal, & Varone, Frédéric (2011). “A policy cycle perspective on the media's political agenda-setting power”, In 6th ECPR General Conference, University of Iceland.
 6. Weitzman, Beth C., Silver, Diana, & Dillman, Keri-Nicole (2006). “Integrating a comparison group design into a theory of change evaluation: The case of the Urban Health Initiative”, American Journal of Evaluation, 23(4).