آیرونی سیاسی و تعامل آن با دموکراسی در اندیشۀ ریچارد رورتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

ریچارد رورتی از مهم‌ترین اندیشمندان و فیلسوفان سدۀ اخیر است که برخی آرای او را در نحله‌هایی چون نئوپراگماتیسم و پست‌مدرنیسم طبقه‌بندی کرده‌اند و برخی نیز آرای او را مهم‌ترین تفاسیر نظریۀ دموکراسی جدید در آمریکا برآورد کرده‌اند. به نظر می‌رسد علت این مسئله این است که تفکر رورتی از آبشخورهای زیادی نشأت گرفته و خود الهام‌بخش اندیشه‌های جدید عمل‌گرایانه شده است. بر این اساس، نگارندگان در این پژوهش درصددند با بررسی و تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری مفهوم آیرونی در تفکر رورتی، چگونگی ارتباط آن را با نظریۀ دموکراسی عمل‌گرا در تفکر وی به بوتۀ بحث و بررسی بگذارند. بر این اساس، یافته‌های این پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که مفهوم آیرونی سیاسی رورتی که از زمینه‌های نظری مهمی چون نقد پلکانی عقل خودبنیاد مدرن، تعامل داروینیسم و پراگماتیسم و همچنین نظریه‌های معطوف به فلسفۀ زبان الهام گرفته، بنیان خود را به نوعی از تغافل یا ضدیت با معرفت یقینی معطوف کرده است. با نگرشی سلبی، تالی منطقی چنین رویکردی، گریز از متافیزیک‌گرایی، بنیادگرایی و دعاوی انطباق و صدق حقیقت در تدوین نظریۀ دموکراسی رورتی است و ابعاد ایجابی نظریۀ دموکراسی رورتی با عطف توجه به آموزۀ آیرونی، خود را در محورهایی چون ضرورت التفات بر همبستگی سیاسی در طرح نظریۀ دموکراسی با توجه به ماهیت تکثرگرای بنیان‌های نظری دموکراسی در غرب نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Irony and its interaction with the idea of democracy in the thought of Richard Rorty

نویسندگان [English]

  • HADI SADEGHI AVAL 1
  • Hossein Mohseni 2
1 department of political science,Shiraz university
2 Graduate student of political science//Shiraz University
چکیده [English]

Richard Rorty was of the most important thinkers and philosophers of the last century that some of his ideas have classified at schools such as neo-pragmatism and postmodernism and some have interpreted his ideas in the following theories of new democracy in America. It seems that the cause of the approach is that thought of Rorty to have originated from many sources and inspire up new pragmatic ideas. According to this, the authors of this essay, are seeking analyzing the concept of Irony in Rorty's thought and discussion of how it relates to the theory of pragmatic democracy in the thought of Rorty.The findings of this study indicate that the concept of political irony in the thought Rorty that originated from important theoretical fields such as critique of modern reason staircase, Darwinism and pragmatism interaction, and also language philosophy theories is inspired, foundations built on a kind of negligence or opposition again certain knowledge. With negative outlook, the logical consequence of this approach, have been salvation from metaphysics, fundamentalism, and claim of compliance and apply the truth in the formulation of the theory of democracy in Rorty's thought. And with Positive outlook, according to an irony concept, emphasis on issues such as the necessity of political solidarity in the theory of democracy, is shown due to the on the nature of the pluralist democracy in the West

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Democracy"،"Irony"،"Pragmatism"،"Rorty"
الف) فارسی
1.آذرنگ، عبدالحسین(1386). «صلح و آرامش رورتی با پلی میان قلمرو خصوصی و عمومی»، کتاب ماه فلسفه، اسفند، ش6، ص 58-53.
2.اصغری، محمد (1389 الف). «پیام اخلاقی فلسفۀ ریچارد رورتی»، غرب‌شناسی بنیادی، پاییز و زمستان، ش 2، ص 14-1.
3.اصغری، محمد (1387). «تلاقی پراگماتیسم و پست‌مدرنیسم در فلسفۀ ریچارد رورتی»، معرفت فلسفی، سال 6، ش 2، زمستان، ص 194-165.
4.اصغری، محمد؛ و سلیمانی، نبی‌الله (1388). «رویکرد نئوپراگماتیستی ریچارد رورتی نسبت به مفهوم حقیقت»، شناخت، بهار و تابستان، ش 60، ص 52- 27.
5.اصغری، محمد (1386). «فلسفۀ سنتی از نگاه ریچارد رورتی»، فصلنامۀ پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، سال50، پاییز و زمستان، ص 142-113.
6.اصغری، محمد (1389ب). نگاهی به فلسفۀ ریچارد رورتی، تهران: علم.
7. باقری، خسرو (1386). «تأثیر ریچارد رورتی بر نوعمل‌گرایی»، کتاب ماه فلسفه، ش 60، ص 52-35.
8. باقری، خسرو؛ و سجادیه، نرگس (1384). «عاملیت آدمی از دیدگاه رورتی و پیامدهای اجتماعی آن»، فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی، پاییز، ص 132-111.
9. باقری، خسرو (1384). «مراحل و اصول تعلیم و تربیت در دیدگاه نوعمل‌گرایی ریچارد رورتی»، فصلنامۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دورۀ 35، ش 1.
10.دریدا، ژاک؛ رورتی، ریچارد؛ لاکلائو، ارنست؛ و کریچلی، سایمون (1389). دیکانستراکشن و پراگماتیسم، ترجمۀ شیوا رویگردان، تهران: گام نو.
11.رورتی، ریچارد (1385). پیشامد، بازی و همبستگی، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
12.رورتی، ریچارد (1392). حقیقت پست‌مدرن، ترجمۀ محمد اصغری، تهران: الهام.
13.رورتی، ریچارد (1389).دیکانستراکشن و پراگماتیسم، ترجمۀ شیوا رویگردان، تهران: گام نو.
14.رورتی، ریچارد (1390). فلسفه و آیینۀ طبیعت، ترجمۀ مرتضی نوری، تهران: مرکز.
15.رورتی، ریچارد (1384). فلسفه و امید اجتماعی، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، تهران: نشر نی.
16.سلیمانی، نبی‌اله (1392). «مفهوم همبستگی در اندیشۀ ریچارد رورتی»، فصلنامۀ تأملات فلسفی، سال 3، ش 9، بهار، ص142-119.
17.کالین موکه، داگلاس (1389). آیرونی، ترجمۀ حسن افشار، تهران: مرکز.
18.کروکشنک، جاستین (1385). «نظر ریچارد رورتی دربارۀ پراگماتیسم، لیبرالیسم و خود»، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، مجلۀ زیباشناخت، ش 14، ص 42-33.
19.کیرکگور، سورن (1395). مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط، ترجمۀ صالح نجفی، تهران: مرکز.
20.گریپ، ادوارد (1392). «پروندۀ ریچارد رورتی؛ مروری بر زندگی و آثار»، ترجمۀ مصطفی امیری، کتاب ماه فلسفه، فروردین، ش 67، ص 90-83.
21.محمودی، محسن (1392). «بررسی برخی پیامدهای معرفتی و سیاسی آموزه‌های رورتی و گادامر در باب حقیقت»، نشریۀ فلسفه، سال 42، ش 20، ص 106-91.
22.مختاری، محمود (1389). «عقلانیت در فلسفۀ عملی ریچارد رورتی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش 41، ص 108-91.
23.نوذری، حسینعلی؛ و ایزدی‌فر، عبدالله (1392). «تأثیر نئوپراگماتیسم ریچارد رورتی بر دموکراسی مساوات‌طلبانه در نظریۀ سیاسی معاصر»، مجلۀ علوم سیاسی، دانشگاه آزاد کرج، ش 22، ص 46-7.
 
ب) خارجی
24.Buel, Jon; & Hearn Virginia (1992) Darvinism: Science or philosophy, Southern Methodist University Campus in Dullas, Texas, ASA.

25.Coombs, Wehan Murray (2013). “Contingency, Irony and Morality: A Critical Review of Rorty’s Notion of the Liberal Utopia”, Humanities, 2(2), pp: 313–327.

26. Kremer, Alexander (‌2011‌). “An American Leftist Patriot”, in: The Roots of
27.Rorty, Richard (‌1991a‌). “Objectivity, relativism and truth”, Philosophical papers, volume 1, Camdridge University.
28.Rorty, Richard (1991b). “Solidarity or Objectivity?”, in: Objectivity, Relativism and Truth, Cambridge University Press.
29.Rorty,Richard (1998). “Truth and Progress”, Pilosophical Papers,Vol 3. Cambridge: Cambridge University Press.
30.Rorty, Richard, (2000). “Universality and Truth”, in Rorty and His Critics, by: Robert B.Brandom(ed.), Massachusetts:Blackwell Publishers, pp: 1-30