دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 901-1227