مشروعیت‌بخشی به جنگ علیه تروریسم در گفتمان سیاست خارجی آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین‌الملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کاندیدای دکتری روابط بین‌الملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پس از حادثة یازدهم سپتامبر و شکل گرفتن آنچه «جنگ علیه ترور» خوانده شد، آمریکایی‌ها با حمله به افغانستان و عراق به آن پاسخ دادند. لازمة مبادرت به دو جنگ در پاسخ به یک حملة تروریستی، با توجه به پرهزینه بودن جنگ‌ها در ابعاد مختلف مادی، انسانی و عاطفی-احساسی، توجیه و مشروعیت‌بخشی به آنها بود. حال این مسئله مطرح می‌شود که چگونه در جهت امکان‌پذیر شدن چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای، راهبردهای مشروعیت‌بخش به آنها شکل گرفت. این مقاله با بهره‌گیری از چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی و روش‌های تحلیل استعاره و تحلیل خصوصیات اسنادی، به تجزیه‌وتحلیل خطابه‌های دولت بوش در مورد جنگ علیه تروریسم می‌پردازد تا راهبردهای مشروعیت‌بخش به این سیاست خارجی را نشان دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی به‌ویژه بوش در چارچوب گفتمان‌های مسلط داخلی و بین‌المللی همچون استثناگرایی و لیبرالیسم و با بهره‌برداری از خلأ معنایی ایجادشده در پی این بحران، به بازنمایی جدیدی از «خود» و «دیگری» پرداختند تا به سیاست و رویه‌های این کشور در جنگ علیه تروریسم مشروعیت بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legitimization of War on Terror in US Foreign Policy Discourse

نویسندگان [English]

 • Homeira Moshizadeh 1
 • Hosein Rajaie 2
1
2 PhD Student University of Tehran
چکیده [English]

Following the 9/11 attacks, the US, as a part of its "war on terrorism", attacked Afghanistan and Iraq to lead what was called a campaign to liberate all the people from terrorism and direct them towards freedom and democracy. In the years that followed, thousands of people were killed, injured, and lost their homes; thousands of people tried to find refuge in other countries; and incalculable losses were incurred. Terrorism, however, was not stopped and terrorist activities spread all over the world. This costly and damaging policy with all its negative consequences was made possible by legitimizing strategies of US administration. This article seeks to analyze the legitimizing discourse of the Bush administration through metaphor and predicate analysis. The findings show how American officials and in particular President Bush, by relying on hegemonic discourses such as liberalism and American exceptionalism, constructed a new representation of the self and the other through which US practices and policies could be justified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • US
 • war on terror
 • foreign policy
 • discourse
 • legitimation
 1. الف) فارسی

  1. بهرامی‌پور، فاطمه (1392). «برساخته‌ شدن ایران به‌عنوان دیگری دشمن در گفتمان رسانه‌ای ایالات متحده»، پایان‌نامة مقطع کارشناسی ارشد رشتة روابط بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
  2. جنکینز، ریچارد (1391). هویت اجتماعی، تهران: پردیس دانش.
  3. سلطانی، سید علی‌اصغر (1384). قدرت، گفتمان و زبان. سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر نی.
  4. سلطانی، سید علی‌اصغر (1387). قدرت، گفتمان و زبان. تهران: نشر نی.
  5. گاریو، اچ. فردریک (1387). تروریسم دولتی و ایالات متحدة آمریکا، ترجمة رضا محمودی فقیهی، تهران: دفتر مطالعات بین‌المللی مبارزه با تروریسم.
  6. محمودی، محسن؛ و گودرزی، سهیل (1391). «سیاست نرم‌افزاری ایالات متحده در خاورمیانه، مقایسة جورج بوش و باراک اوباما»، فصلنامة سیاست خارجی، سال بیست‌وششم، ش 2، ص 451-437.
  7. مشیرزاده، حمیرا (1393). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
  8. --------- (1397). مبانی نظری تبیین و تحلیل سیاست خارجی، تهران: سمت.
  9. منفرد، سید قاسم (1392). سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما، تهران: پژوهشگاه تحقیقات راهبردی.
  10. میلیکن، جنیفر (1385). «مطالعة گفتمان در روابط بین‌الملل: نقد پژوهش و روش»، ترجمة حمیرا مشیرزاده، پژوهش حقوق و سیاست، سال هشتم، ش 21.
  11. ون دایک، تئون ای (1389). مطالعاتی در تحلیل گفتمان، از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی، ترجمة گروه مترجمان، تهران: دفتر مطالعات و توسعة رسانه‌ها.
  12. یورگنسن، ماریان؛ و فیلیپس، لوئیز (1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نشر نی.

  ب) انگلیسی

  1. Abid, R. Z., & Manan, S. A. (2017). “Constructing the “Self” and the “Other” in Bush’s Political Discourse before and after the Iraq War (2002–2008)”, Journal of Language and Politics, 15(6), pp: 710-726.
  2. Bruner, M. S. (1989). “Symbolic Uses of the Berlin Wall, 1961–1989”, Communication Quarterly, 37(4), pp: 319-328.
  3. Bush, G. W. (2002a). State of the Union Address. available at: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-29-2002-state-union-address (last access: 21/05/2017)
  4. ----------------- (2002b) Remarks by the President on Iraq. available at: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/10/20021007-8.html (last access: 21/05/2017)
  5. ----------------------- (2003a). Address to the Nation on Iraq. available at: http://millercenter.org/president/gwbush/speeches/address-to-the-nation-on-iraq (last access: 21/05/2017)
  6. ------------------- (2003b). Address on the Start of the Iraq War. available at: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-20-2003-address-start-iraq-war (last access: 21/05/2017)
  7. -------------------- (2003c). Remarks to the People of Poland, Wawel Royal Castle, Krakow, Poland. available at: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030531-3.html (last access: 21/05/2017)
  8. Chouliaraki, L. (2005). “Introduction: The Soft Power of War Legitimacy and Community in Iraq War Discourses”, Journal of Language and Politics4(1), pp: 1–10.
  9. Chaban, N., Bain, J., & Stats, K. (2007). “Under Construction: Images of the Enlarging EU in the Australasian News Media”, Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines, 1(2), pp: 79-95.
  10. Cheney, R. (2003). Remarks to the Heritage Foundation, The Ronald Reagan Building Washington, DC. available at: http://www.acronym.org.uk/old/archive/docs/0305/doc02.htm (last access: 21/05/2017)
  11. Crawford, Neta C. (2013) The Iraq War: Ten Years in Ten Numbers available at: http://foreignpolicy.com/2013/03/20/the-iraq-war-ten-years-in-ten-numbers/ (last access: 21/05/2017)
  12. Dunmire, P. L. (2009). “9/11 Changed Everything': an Intertextual Analysis of the Bush Doctrine”, Discourse & Society, 20(2), pp: 195-222.
  13. Entman, R. M. (2004). Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and US Foreign Policy, University of Chicago Press.
  14. Esch, J. (2010). “Legitimizing the “War on Terror”: Political Myth in Official‐Level Rhetoric”, Political Psychology, 31(3), pp: 357-391.
   1. Judis, J. B. (2005). “The Author of Liberty: Religion and US Foreign Policy”, Dissent, 52(4), pp: 54-61.
  15. Hoyt, E. P. (2008). Pearl Harbor Attack. Sterling Publishing Company, Inc.
  16. Ignatieff, M. (2002). “No Exceptions?” Legal Affairs May/June, pp: 59-61.
  17. Koh, H. H. (2003). “On American Exceptionalism”, Stanford Law Review,pp: 1479-1527.
   1. Lackoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphors We Live by. Chicago: University of Chicago Press.
  18. Mandelbaum, M. (2002). The Ideas that Conquered the World: Peace, Democracy and Free Markets in the Twenty First Century, New York: Public Affairs.
  19. Lepgold, J. and Nincic, M. (2001). Beyond the Ivory Tower: International Realtions Theory and the Issue of Policy Relevance, New York: Columbia University Press.
  20. Mearsheimer, J. J. (2005). Hans Morgenthau and the Iraq War: Realism Versus Neo-Conservatism (Vol. 18). OpenDemocracy.
  21. Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
  22. Nayak, M. V., & Malone, C. (2009). “American Orientalism and American Exceptionalism: a Critical Rethinking of US Hegemony”, International Studies Review, 11(2), pp: 253-276.
  23. Powlick, P. J., & Katz, A. Z. (1998). “Defining the American Public Opinion/Foreign Policy Nexus”, Mershon International Studies Review, 42(Supplement 1), pp: 29-61.
  24. Reyes, A. (2011). Strategies of legitimization in political discourse: From words to actions. Discourse & Society, 22(6), pp: 781-807
  25. Scott, S. V., & Ambler, O. (2007). “Does Legality Really Matter? Accounting for the Decline in US Foreign Policy Legitimacy Following the 2003 Invasion of Iraq”, European Journal of International Relations, 13(1), pp: 67-87.
  26. Van Dijk, Teun (1998). Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage.
  27. Van Leeuwen, Theo (2007). “Legitimation in Discourse and Communication”, Discourse

  & Society 1(1), pp: 91–112.

  1. Walt, S. M. (2011). “The Myth of American Exceptionalism”, Foreign Policy, 11.
  2. Wolfowitz, P., Deputy Secretary of Defense, Fletcher Conference, Ronald Reagan Building and International Trade Center, 14 November 2001. available at: http://avalon.law.yale.edu/sept11/dod_brief89.asp (last access: 21/05/2017)
  3. https://www.theguardian.com/world/2001/oct/14/afghanistan.terrorism5