مفهوم زمان، وضع طبیعی، قرارداد در زیست -جهان فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور استان مرکزی

چکیده

مقولۀ  «زمان» در فضای مجازی به تعبیر ویتگنشتاین مانند «مفاهیم خوشه‌ای» عمل می‌کند، به این معنا که هستۀ مرکزی ثابتی ندارد، ولی محل تلاقی مفاهیم متعددی قرار می‌گیرد. فضای مجازی با نوعی تکوین و تجدیدی در وضعیت استاتیک انسان ذیل دوگانگی 0-1 تا بی‌نهایت «محل بودن ما» را مشخص می‌کند. پرسشی که در این بحث مطرح می‌شود عبارت است از اینکه این بودن در زمان چگونه خود را در شبکۀ ذهن کاربر باز می‌یابد؟ پاسخ به این پرسش را با درنظر گرفتن این مسئله درنظر می‌گیریم که معیار خود را  فرایند پا گرفتن ساختارهای نوین می‌یابیم. فیلسوفان به این زمان می‌گویند زمان اعتباری. این زمان اعتباری ایجادکنندۀ یک زمانه است. زمان در قالب سه مفهوم زمان لحظه‌ای- جریان زمان و زمان تجاری در این نوشتار مورد بحث قرار می‌گیرد و سرنمون بحث مزبور در خصوص مفهوم وضع طبیعی در فضای مجازی است. مفهوم وضع طبیعی در زمانه و زیست- جهان فضای مجازی مولد نوعی قرارداد نیز است که در نهایت انسان جدیدی را خلق می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


  1. آینشتاین، آلبرت؛ اینفلد، لئوپولد (1384). تکامل فیزیک، ترجمۀ احمد آرام، چ سوم، تهران: خوارزمی. 
  2. آینشتاین، آلبرت ((1389). نسبیت و مفهوم نسبیت، ترجمۀ محمدرضا خواجه‌پور، چ سوم، تهران: خوارزمی.
  3. باربور، ایان (1389). علم و دین، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، چ هفتم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  4. بورن، ماکس (1388). نظریۀ نسبیت انیشتین، ترجمۀ هوشنگ گرمان، چ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  5. قادری، سید حمیدرضا (1391). جستارهایی در رسانه، مقاله ژاک ایول، تصاویر: فاتحان امروز،  ترجمۀ نیکو سرخوش، ج 3، قم: انتشارات ادیان و مذاهب.
  6. --------------- (1391). جستارهایی در رسانۀ ایول، ژاک، فرد معطوف به تصویر، ترجمۀ مجید اخگر، ج 3، قم: ادیان و مذاهب.
  7. کارناپ، رودلف (1390). مقدمه ای بر فلسفه علم، ترجمۀ یوسف عفیفی، چ چهارم، تهران:  نیلوفر.
  8. کلاین، موریس (1388). نقش ریاضیات در فرهنگ غرب، ترجمۀ محمد دانش، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  9. وال، ژان (1380). بحث در مابعدالطبیعه، ترجمۀ یحیی مهدوی، چ دوم، تهران: خوارزمی.