دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 403-745