ماهیت اندیشه سیاسی سده‌های میانه، با تأکید بر فلسفه مسیحیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ماهیت اندیشة سیاسی سده‌های میانه، همواره، موضوعی مورد بحث نزد پژوهشگران این حوزه بوده است. تبیین این مسئله می‌تواند امکان فهم دقیق‌تری از تحولات فکری در سپهر سیاست در سده‌های میانه را به‌دنبال داشته باشد. از منظر نوشتة حاضر، سیاست در سده‌های میانه را باید در نسبتی که با مفاهیم سیاسی در کتاب مقدس داشته است، فهم کرد. مدعای ما این است که کتاب مقدس گنجینه‌ای مهم است که هنگام ترجمة متون سیاسی در دوران میانه توجه مترجمان و اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرد، و هنگام معادل‌گزینی با انتخاب این واژه‌ها اندیشة سیاسی را در مسیر تعالیم جامع مسیحیت قرار داد. ازاین‌رو، اندیشة سیاسی کاملاً تحت تأثیر فلسفة دینی مسیحیت معنا می‌یافت، و در نسبتی خاص با نظام کلی اندیشة مسیحی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nature of medieval political thought, concerning Christian philosophy

نویسندگان [English]

 • Ahmad Khaleghi 1
 • saeid makhani 2
1 university of Tehran
2
چکیده [English]

One of the most significant current discussion in medieval studies is to elaborate the nature of Medieval political thought. It provides a deep understanding of intellectual developments in politics during the Middle Ages. The major objective of this paper is to show that Medieval political thought have had a crucial relationship with political concepts in the Bible. The assumption is that the Bible was an important treasure during translating the political texts into Latin. Translators and political thinkers found some potentialities in the Bible, and utilized the words corresponded with political implications. So it put political thought under the authority of comprehensive doctrines of Christianity, and shaped the main characteristic Medieval political thought.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medieval political thought
 • wholeness point of view
 • the Bible
 • christian philosophy
 1. الف) فارسی

  1. ژیلسون، اتین (1389). تاریخ فلسفة مسیحی در قرون وسطی، ترجمة رضا گندمی نصرآبادی، تهران: سمت و دانشگاه ادیان و مذاهب.
  2. ژیلسون، اتین (1393). روح فلسفة قرون وسطی، ترجمة علی‌مراد داودی، تهران: علمی و فرهنگی.
  3. --------- (1398). عقل و وحی در قرون وسطی، ترجمة شهرام پازوکی، تهران، حقیقت.
  4. عهد جدید (1389). ترجمة پیروز سیار، تهران: نی.
  5.  عهد عتیق، کتاب‌های تاریخ (1397). ج 2، ترجمة پیروز سیار، تهران: نی و هرمس.
  6. عهد عتیق، کتاب‌های حکمت (1399). ج 3، ترجمة پیروز سیار، تهران: نی و هرمس.
  7. عهد عتیق، کتاب‌های شریعت یا تورات (1394). ج 1، ترجمة پیروز سیار، تهران: هرمس.
  8. کاپلستون، فردریک (1388). تاریخ فلسفه، فلسفة قرون وسطا از آکوستینوس تا اسکوتوس، ج 2، ترجمة ابراهیم دادجو، تهران: علمی و فرهنگی.
  9. کیلکولن و رابینسون، جاناتان و جان (1397). دیباچه‌ای بر فلسفة سیاسی سده‌های میانه، ترجمة سعید ماخانی، تهران: مانیا هنر.
  10. مورال، جان (1399). تاریخ اندیشة سیاسی در اروپای سده‌های میانه، ترجمة سعید ماخانی، تهران: مانیا هنر.

   

   

  ب) خارجی

  1. Gilson. E (1931).“La notion de philosophie chrétienne”, Session of 21, Bulletin de la Société française de Philosophie, v. 31.
  2. Biard. J (2000). ‘The Middle Ages in Hegel's History of Philosophy’, Philosophical Forum, Vol.31(3‐4).
  3. Gilson. E (1993). Christian Philosophy, trans. A. Maurer, Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
  4. Floucat. Y (1983). Pour une philosophie chrétienne: élements d’un débat fondamental, Paris: Téqui.
  5. McInerny. R (2006). Praeambula Fidei, Thomism and the God of the Philosophers, The Catholic University of America Press.
  6. Quillet. J (2001). D’une cité l’autre, Problèmes de Philosophie politique médiévale, Honoré Champion.
  7. Vignaux. P (1959). Philosophy in the Middle Ages: An Introduction, Translated by E. C. Hall, Meridian Books.
  8. Ullmann. W (1975). Law and Politics in the Middle Ages, London-Cambridge.
  9. Ullmann. W (1979). Medieval Political Thought, Pelican Books, 1979, Second edition.
  10. Tierney. B (1997). The Idea of Natural Rights, Emory University.
  11. Edwards. M. J(ed) (2005). Ancient Christian Commentary on Scripture, Galatians, Ephesians, Philippians, Vol. VIII, Illinois: Inter Varsity Press.
  12. Gierke. O (1913). Political Theories of the Middle Age, trans F.W. Maitland, Cambridge University Press.
  13. Okeshott. M (1962). Rationalism in Politics and Other Essays, Methuen.
  14. Morrall. J. B (1994). Political Thought in Medieval Times, Toronto University press.
  15. Larson. A. A (2016). Gratian’s Tractatus de Penitentia, The Catholic University of America Press.
  16. Koester. G. R (2014). Revelation, A new Translation with Introduction and Commentary, Vol. 38A, Yale University Press.
  17. Wilks. M (1963). The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages, Cambridge University Press.
  18. Ullmann. W (1978). “John Baconthrope as a Canonist” in C. N. L. Brooke et al (ed), Church and Government in the Middle Ages, Cambridge University Press.