بحران مالی حوزه یورو و روند همگرایی اروپایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مطالعات منطقه‌ای دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

کامیاب‌ترین الگوی همگرایی منطقه‌ایرا میتوان در اتحادیة اروپا مشاهده کرد؛ به‌طوری‌که با گذشت سالیان دراز هنوز هم الگوی همگرایی منطقه‌ای موفقی نظیر آن پیدا نشده است. سال 2011 نقطة آغاز تشکیک‌ها در این پیکر یکپارچه بود. دیدگاه‌های متعارضی نسبت به نهاد و فرجام همگرایی اروپایی پیش کشیده شد. بی‌شک بحران حوزة یورو، همگرایی  اروپایی را به چالش کشید. بعد از بحران، اروپای واحد به دو نیمة نابرابر تقسیم شد. کشورهای متنعم شمالی و کشورهای در حال ورشکستگی جنوب. شکل‌گیری این دوگانگی این سؤال را ایجاد می‌کند که بحران مالی چه تأثیری بر روند همگرایی اروپا برجای گذاشته است؟ در پاسخ می‌توان گفت بحران در خرده‌نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اتحادیه تأثیرگذار بوده و از طریق آنان بر روند همگرایی اثر سوء داشته است. این مقاله برای آزمون فرضیة خود از نظریة سیستمی بهره برده است. بر این مبنا زایش اندیشه‌های فدرالی ژان مونه و هوادارانش، در توسعة تاریخی همگرایی همان اندازه ارزش دارد که محذورات و فشارهای محیطی؛ فشارهایی که خود برونداد واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و ملاحظات اقتصادی هستند. برای جمع‌آوری داده‌ها از اسناد و مدارک موجود در نهادهای اروپایی و کتاب‌ها و مقالات تخصصی این حوزه استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


1. Alonso, S. (2013, 07 22). between northern & southern EU countries breach is pushing europe towards a perfect storm. Retrieved from ISE: www. blogs.ise.ac.uk/europpblog/2013/07/22
2. Archibugi, D., & Coco, A. (2005). “Is Europe Becoming The Most Dynamic Knowledge Economy in The world?” Journal on Common Market Studies, 43(3), 433-459.
3. Archibugi, D., & Filippetti, A. (2011). “Is the Economic Crisis Impairing Convergence in Innovation Performance across”, Journal of Common Market Studies, 49(6), 1153-1182.
4. B.Wolf, G., & Darvas, Z. (2014). Europe's Social Problem & Growth. Brussels: Brugel.
5. Belikova, K. (2013, 09 27). The euro Crisis Social Chaos to the EU, Retrieved from GBT: www.gbttimes.com
6. Bmwilken. (2013, 04 17). The European Commission and Euroscepticism, Retrieved from iuwest: http://iuwest.wordpress.com/2012/04/17/the-european-commission-and-euroscepticism-2/
7. Bremmer, I. (2012, 12 06). The EU`s widening north-south divide, Retrieved from foreighn policy: www.blog.foreignpolicy.com/posts/2102
8. Commision(b), E. (2012). Future of Europe, Brussels: TNC opinion & Social European Commision.
9. Commision(c), E. (2011, 5 11). Chart of the Day: Europe’s Runaway Sovereign Debt, Retrieved from macromon: http://macromon.wordpress.com/2011/05/17/chart-of-the-day-europes-runaway-sovereign-debt/
10. Commission, E. (2014, 02 24). Employment: vacancy trends reveal growing North-South divide in EU labour market, Retrieved from europa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-184_en.htm
11. Cukurcayir, S., & Tezcan, K. (2013). “INVESTIGATIONS ON THE EURO AREA PUBLIC DEBT CRISIS: THE CASE OF PIIGS”, European Scientific Journal, 2(1), 308-320.
12. CultureWatchEurope. (2010, 9 6-7). Cultural & The Policies of Change, Retrieved from European council: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cwe/conference10_en.asp
13. DeGrauwe, P. (2013). The Creditor Nationa Rule in The Eurozone. In P. DeGrauwe, G. Magnug, & eds, The Future of Europe's Economy Disaster or Deliverance? (pp. 13-24). london: Center for European Reform.
14. EAPN. (2009). Social Cohesion at Stake:the Social Impact of The Crisis & of The Recovery Package, Brussels: EAPN.
15. Eurochild. (2011). How The Economic & Finanvial Crisis Is Affecting Children & young People In Europe? Brussels: Eurochild.
16. Felagidis, T. (2011, 12 09). room for debate. Retrieved from New York Times: www. nytimes.com/roomfordebate/2011/09/112
17. Fox, B. (2013, 07 24). survey reveals widening EU north-south divide, Retrieved from euobserver: http://euobserver.com/political/120958
18. Hanan, R. (2012). The Social Impact of The Economic Crisis In Europe. Dublin: EAPN Ireland.
19. Hodson, D., & Quaglia, L. (2009). “European Perspectives on the Global Financial. Crisis: Introduction”, Journal o Common Market Studies, 47(5), 934-953.
20. Huebner, K. (2011). Macroeconomic Imbalance & Sovereign Debt Market. In K. Huebner, Europe,Canada & The Compresive Economic & Trade Agreement (pp. 289-305). London: Routledge.
21. IFRC. (2009). The Economic Crisis & It`s Humaniterian Impact on Europe, Geneva: Red Cross.
22. Keijzer, R. (2011, 04 20). north & south of europe :a gap or just a beautifull chalenge? Retrieved from World Press: www.culturewg.worldpress.com/2011/04/20
23. Kowsmann, P., & Denise, W. (2012, 07 29). North-South Divide Marks Euro's Struggle. Retrieved from The Wall Street Journal: http://online.wsj.com/news/articles/SB10000872396390444840104577549273613013702
24. Kriesi, H. (1993). Political Mobilization & social Change:the Dutsch Case in Comparative, Aldershot: Avebury.
25. Kriesi, H., & Sciarini, P. (2003). “Auswirkungen Von sachpräferenzen Auf die Wahlentscheidung”, In P. Schasini, & S. H. Vatter, Schmeizer Wahlen (pp. 321-368). Bern: Haupf.
26. Lanvin, B., Gimeno, J., & eds. (2013). Growing Europ: The Competitiveness Imperative, New York: Booz & Company.
27. Martin(a), G. (2012, 08). Europe`s north-south, Retrieved from European Affairs: www.europeaninstitute.org/ea-agust-2012/europes-north-south-dividea-stubborn-chasm.html
28. Meny, Y., & Survel, Y. (2001). Politique Comparee, Paris: Montchrestien.
29. Morni, A. (2013, 01 29). european semmester 3:there is no north-south division, Retrieved from EU Inside: www.euinside.eu/en/news/european-semester
30. Morvacsik, A. (2012, May-June). Europe After The Crisis: How to Sustain A Common Currency. Foreign Affairs, 54-68.
31. Pelagidis, T. (2009, November-December). Structural &Institutional Divergence in the Europe. Challange, 52(06), 101-113.
32. Putra, S. (2011, 05 07). Retrieved from Wall Street Journal: www.blogs.wsj.com/brussels/2011/07/05
33. Rappold, J. (2014, 2 11). Are Austerity Measures Leading to a North-South Divide? Retrieved from Heinrich Boell Foundation: http://www.boell.eu/en/2014/02/11/are-austerity-measures-leading-north-south-divide
34. Sharp, M. (1998). “Competitiveness & Cohesion Are The Two Compatiable?” Research Policy, 27(6), 569-588.
35. SPC. (2011). Assessment Of The Social Dimension Of The Europe, Brussels: Council Of The European Union.
36. Terry, C. (2013). Close The Gap, London: Electoral Reform Society.
37. Thornton, G. (2012). The future of Europe: clouded by uncertainty, Dublin: Grant Thornton International’s repor.
38. Xafa, M. (2012, 06 11). Eurozone, Retrieved from FT: www.blogs.ft.com