تنش میان منافع کشورهای عضو و هنجارهای اروپایی: تحلیل نظری فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیة اروپا (براساس نظریات بین‌حکومت‌گرایی لیبرال و جدید)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مطالعات منطقه‌ای دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته دکترای مطالعات منطقه‌ای دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقطة عطفی در تاریخ همگرایی اتحادیة اروپا محسوب می‌شود که به موجب معاهدة ماستریخت متولد شد. براساس مفاد مندرج در معاهدة ماستریخت توسعه و تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به‌عنوان اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک ترسیم شدند. از این زمان به بعد اتحادیة اروپا خود را به‌مثابة «قدرتی هنجاری» مطرح کرد.این رونددر معاهدات اصلاحی بعدی اتحادیه و به‌طور خاص در آخرین آنها یعنی، معاهدة لیسبون، ادامه یافت. مقالة حاضر تلاش دارد تا با بررسی نظری فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک (بهره‌گیری از گزاره‌های نظریات بین حکومت‌گرایی لیبرال و جدید) به این موضوع بپردازد که آیا در عمل امکان پیگیری هنجارهای اروپایی آن‌گونه که اعلام می‌شود، وجود دارد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به‌دلیل ماهیت بین‌دولتی فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه، منافع دول عضو بر هنجارهای اروپایی برتری می‌یابند و دولت‌های عضو تنها تا زمانی به اتحادیة اروپا اجازه می‌دهند که به‌عنوان یک قدرت هنجاری در سیاست خارجی عمل کند که با منافع ملی حیاتی و بنیادین آنها در تضاد قرار نگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Member States Interests or European Norms? The Theoretical Analysis of European Union's Common Foreign and Security Decision Making Process

نویسندگان [English]

  • Seyed Davood Aghaie 1
  • Naser Hekmatnejad 2
چکیده [English]

EU common foreign and security policy (CFSP) is a milestone in the history of European integration which was born under Maastricht's treaty. Based on the provisions of Maastricht Treaty, the promotion and consolidation of democracy, rule of law, respect for human rights and fundamental freedoms are outlined as objectives of a common foreign and security policy. Since then, the European Union presented itself as ((Normative Power)). The present article seeks to theoretically examine the EU's common foreign and security policy decision-making process and to answer whether it is possible in practice to follow the European norms as announced. The research findings show that due to the intergovernmental nature of the common foreign and security policy decision-making process, the interests of the member states prioritize over European norms and member states only allow the European Union, as long as they are, to operate as a normative power in foreign and security policy that it does not conflict with their vital national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • Common Foreign and Security policy (CFSP)
  • EU International Identity
  • European Norms
  • Strategic Interests of Member States
1. Bickerton, Christopher, Dermot Hodson and UwePuetter (2015a). The New Intergovernmentalism: European Integration in the Post-Maastricht Era. Oxford University Press.
2. Bickerton, Christopher, Dermot Hodson and UwePuetter (2015b). “The New Intergovernmentalism: European Integration in the Post-Maastricht Era”. Journal of common market studies 53(4): 703-722.
3. Glukhova, Daria (2013). “Toward More Superanationalism or Less? A Study on the Variation in European Integration Decision Making logics and Behavioural Norms”. MA Thesis in European Public Policy. Central European University.
4. Hadfield, Amelia (2007). “Foreign Policy and Dyadic Identities: The Role of the CFSP”. Geopolitics, 11:4, 676-700, DOI: 10.1080/14650040600890800.
5. Howorth, Jolyon (2011). Decision-Making in Security and Defence Policy Towards Supranational Intergovernmentalism? KFG Working Paper Series, No. 25, March.
6. Manners, Ian (2002). “Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?”,Journal of Common Market Studies, 2002, vol. 40, issue 2, pages 235-258.
7. Menon, Anand(2014). “Defrnce Policy and Logic of High Politics”. In Beyond the Regulatory Polity?: the European Integration of Core State Powers, Edited by Philipp Genschel and Markus Jachtenfuchs, 67-85. Oxford University Press.
8. Moravcsik, Andrew (1991). “Negotiating the Single European Act: national interests and conventional statecraft in the European Community”. International Organization. 45, 1, winter.
9. Mearsheimer, John (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York: The Norton series in world politics.
10. Napel Stefan and Mika Widgren (2006), “The Inter-Institutional Distribution of Power in EU Codecision”. Social Choice and Welfare. vol. 27, issue 1, 129-154.
11. Puetter, Uwe (2012). “Europe's Deliberative Intergovernmentalism: The Role of the Council and European Council in EU Economic Governance”. Journal of European Public Policy, No. 19, Vol. 2, pp. 161–178.
12. Shackleton, Michael and Tapio Raunio (2003).“Codecision since Amsterdam: a laboratory for institutional innovation and change”, Journal of European Public Policy, Volume 10, 2003 - Issue 2, Pages 171-188.
13. Smith, Michael (2015). “The New Intergovernmentalism and Experiential Learning in the Common Security and Defense Policy”. In The New Intergovernmentalism: European Integration in the Post-Maastricht Era.Edited by ChristopherBickerton, Dermot Hodson and UwePuetter, 111-128. Oxford University Press.
14. Treaty of European Union (TEU).
15. Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).