دوره و شماره: دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 747-1032