بررسی علل تعمیق شکاف قبطی-مسلمان در مصر بر پایۀ نظریۀ میگدال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مطالعات منطقه‌ای دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

جامعة مسیحیان ارتدکس مصر که با نام قبطی شناخته می‌شوند، از دهة ۱۹۷۰ به بعد و به‌ویژه بعد از انقلابی که حسنی مبارک را سرنگون کرد، هدف خشونت و تبعیض بوده‌اند. هدف اصلی این مقاله درک علل تعمیق شکاف مذهبی بین مسیحیان قبطی و اکثریت مسلمان در مصر معاصر است. در این زمینه، وضعیت قبطیان از زمان به قدرت رسیدن سادات در سال ۱۹۷۰ تاکنون با تمرکز بر موارد اصلی خشونت و حمله به قبطیان بررسی شده است. چارچوب نظری در این نوشتار نظریة «دولت در جامعه» جوئل اس. میگدال برای تبیین علل تعمیق شکاف است. بررسی موضوع مورد مطالعه نشان داد که علت اصلی عمیق‌ شدن این شکاف‌ها از سال ۱۹۷۰، سستی و ناتوانی دولت مصر در کنترل جامعه و برعکس نیرومند بودن گروه‌های اجتماعی در مصر و ساختار چندپارة جامعه بوده است. در پنج دهة گذشته رهبران مصر یک سیاست بقا به‌منظور حفظ قدرت خود در محیط چندپاره را دنبال کرده‌اند و به‌جای تلاش برای پرکردن شکاف قبطی-مسلمان، خود در موارد بسیاری سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را در پیش گرفته‌اند و ازاین‌رو دولت خود به بخش بزرگی از مسئلة قبطی‌ها تبدیل شده است. به باور نویسندگان، نظریة میگدال می‌تواند به‌خوبی علت شکاف‌های قومی و مذهبی مختلف دیگر در جوامع جهان سوم را هم تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


1.     al-Aswani, Ala (2011). On the State of Egypt. The Issues that Caused the Revolution, (Cairo: American University in Cairo Press), pp. 131-132.
2.     Ansari, H. (1984). “Sectarian Conflict in Egypt and the Political Expediency of Religion,” Middle East Journal, Vol. 38, Summer.
Asher-Schapiro, Avi (2012). Is the Government-Church Alliance a Coptic Marriage? Carnegie Endowment for International Peace.
Brownlee Jason & Joshua, Stacher (2011). Change of Leader, Continuity of System:Nascent Liberalization in Post-Mubarak Egypt, APSA-CD 9, No. 2.
El-Ghobashy, Mona (2011). The Praxis of the Egyptian Revolution, MERIP (Middle East Research and Information Project) Reports 258.
Elyas, Patrick Victor (2012). No longer Dhimmis: How European Intervention in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries Empowered Copts in Egypt, University of Pennsylvania.
Fadl, Essam (2011). “Prosecution Investigates Interior Minister’s Alleged Involvement in Church Attack,” Daily News Egypt. Available at: https://dailynewsegypt.com/ 2011/02/07/prosecution-investigates-interior-min-alleged-involvement-in-church-attack/
Fastenrath and Kazanjian  (2008). “Important Factors for Church Building in Egypt,” Arab-West Paper 4, pp. 26–28.
Henderson, Randall P. (2005). “The Egyptian Coptic Christians: The Conflict between Identify and Equality,” Islam and Christian-Muslim Relations. No. 2, pp.155-166.
Leveugle, Samantha C. (2014). “The Copts and the Egyptian State”, International Studies, Available at: http://www.urop.uci.edu/journal/journal13/02_leveugle.pdf
Row, Paul S. (2009). “Building Coptic Civil Society: Christian Groups and the State in Mubarak’s Egypt,” Middle Eastern Studies, No. 1, pp. 111-126
Sedra, Paul (1999). “Class Cleavages and Ethnic Conflict: Coptic Christian Communities in Modern Egyptian Politics,” Islam and Christian-Muslim Relations. No. 2, pp. 219-235.
Smith Charles D. (2005). “The Egyptian Copts: Nationalism, Ethnicity, and Definition of Identity for Religious Minority,” in: Maya SHatzmiller, ed., Nationalism and Minority Identities in Islamic Societies (Montreal: McGill-Queen’s University Press)
Soliman, Samer (2011). “The Autumn of Dictatorship. Fiscal Crisis and Political Change in Egypt under Mubarak,” Stanford, California: Stanford University Press.
Trapper, R. (1992). ‘Some Minorities in the Middle East,’ Occasional Papers 9 (London, School of Oriental and African Studies)
Wakin, Edward (1963). “A lonely Minority: The Modern Story of Egypt Copts,” New York: William Marrow & Company.
Zeidan, David (1999). “The Copts-Equal, Protected or Prosecuted? The Impact of Islamization on Muslim-Christian Relations in Modern Egypt,” Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 10, No. 1.
5.     Brownlee, Jason (2013). Violence Against Copts in Egypt, Carnegie Endowment for International Peace, Nov. 2013.
6.     Chitham, E. J. (1986). The Coptic Community in Egypt: Spatial and Social Change’, (Durham: Centre of the Middle Eastern and Islamic Studies, 1986)
7.     Doorn-Harder, Nelly Van (2011). ‘Egypt: Does the Revolution Include the Copts?’, Open Democracy [on line. Available at: http://www.opendemocracy.net/5050/nelly-van-doorn-harder/egypt-does-revolution-include-copts.
11.  Farah, Nadia Ramses (1986). Religious Strife in Egypt: Crisis and Ideological Conflict in the Seventies, Gordon and Breach Science Publishers, New York)
14.  Ibrahim, Saad Eddin, et al., (1996). The Copts of Egypt, Minority Rights Group International. Available at: http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-111-The-Copts-of-Egypt.pdf
15.  Ibrahim, Vivian (2011). The Copts of Egypt: Challenges of Modernization and Identity, Tauris Academic Studies, London, New York.
16.  Iskandar, Elizabeth (2012). “Sectarian Conflict in Egypt (Coptic Media, Identity and Representation”, Routledge, Taylor and Francis Group, London & New York. Available online at: https://books.google.com/books?id=aIXYXxuBTqoC&pg=PA79&lpg= PA79 &dq=al-khanka+sadat&source=bl&ots=_7liI9B_O4&sig=kryL7vj6sOYM7Cg99 QG3ARfTXsw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjQ7amyqMDVAhUGKlAKHQarBbwQ6AEIKzAB#v=onepage&q=al-khanka%20sadat&f=false
17.  Jason, Brownlee & Joshua, Stacher (2011), Change of Leader, Continuity of System: Nascent Liberalization in Post-Mubarak Egypt, APSA-CD 9, No. 2, May 2011
18.  Kartveit, Bard Helge (2017). “Egyptian Copts Under Attack: The Fraility of a National Unity Discourse,” Middle East Institute, Available at: http://www.mei.edu/content/map/egyptian-copts-under-attack-frailty-national-unity-discourse.
20.  Melcangi, Alessia (2012). Before and After the Revolution: A Spring Also for the Copts of Egypt, Annual Conference 1012, LSE (London School of Economics and Political Science-London, United Kingdom.
21.  Migdal , Joel S. (1988). Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princeton University Press, Princeton, New Jercy, Full text available at: https://books.google.com/books?id=lbEM3qyWIqgC&lpg=PP1&ots=F1zEQrvl8R&dq=%27Strong%20Societies%20and%20Weak%20States%3A%20State-society%20Relations%20in%20the%20Third%20World%27&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
22.  Migdal, Joel S. (2004). State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another, Cambridge Studies in Comparative Politics, Cambridge University Press.
23.  Osman, Noha Azmy & Saied, Louay Mahmoud (2015). “A New Version of the Copts of Egypt: State Policy and Inner Difficulties (1948-1957): In Light of US State Department State Documets,” Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 8, pp. 103-140.
24.  Pennington, J.D. (1982). “The Copts in Modern Egypt,” Middle Eastern Studies, Vol. 18. No. 2, pp.158-179.
 
Websites
https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0728/In-Egypt-journey-down-a-Nile-of-discontent (accessed on: July 28, 2013)