بررسی مفهوم مسئولیت مدنی و شکل‌گیری دموکراسی مشورتی از نظر مایکل والزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران

2 استاد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مسئولیت مدنی را نمی‌توان مفهومی پیشینی و ساده درنظر گرفت، بلکه این مفهوم چندلایه و تفسیربردار است که  از دید رویکردهای گوناگون قابل بررسی است. ازاین‌رو هدف مطالعۀ حاضر بررسی این موضوع از منظر نظریه‌پرداز معاصر مایکل والزر است. براساس این بررسی، پاره‌ای از یافته‌ها عبارت‌اند از اینکه مسئولیت مدنی یا شهروندی از نظر والزر امر ثابت و ایستا نیست، این مفهوم مطابق شرایط زمانی و مکانی دگرگون می‌شود و عدالت و برابری پیچیده نیز مفاهیمی واقعی مبتنی بر شرایط زمان و مکان است. در واقع مسئولیت مدنی دیالکتیک میان فرد و گروه اجتماعی است که سنتز آن دولت را تشکیل می‌دهد. جنبه‌های دیگری از موضوع در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
باباخانی تیموری، معزالدین (1391). هویت، عدالت، شکل‌گیری نظام عادلانۀ سیاسی از نظر ارسطو و مایکل والزر، رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
پوتی، فیلیپ (1388). جمهوری‌خواهی، ترجمۀ فرهاد مجلسی‌پور، تهران: شیرازۀ کتاب.
ساندل، مایکل (1374). لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمۀ احمد تدین، تهران: علمی فرهنگی.
سوئیفت، آدام (1385). فلسفۀ سیاسی، ترجمۀ پویا موحد، تهران: ققنوس.
گرامشی، آنتونیو (1396). دولت و جامعۀ مدنی، ترجمۀ عباس میلانی، تهران: اختران.
منان، پی یر (1394). تاریخ فکری لیبرالیست‌ها، ترجمۀ عبدالوهاب احمدی، تهران: آگه.
منوچهری، عباس (1395). فراسوی رنج و رویا، پژوهشکدۀ تاریخ اسلام با همکاری مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی.
والزر، مایکل (1394). حوزه‌های عدالت، ترجمۀ صالح نجفی، تهران: ثالث.
وینسنت، اندرو (1392). ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس.
        10.  هگل، گئورک؛ فردریش، ویلهلم (1393). عناصر فلسفۀ حق، ترجمۀ مهبد ایرانی‌طلب، تهران: قطره.
 
ب) خارجی
Dagger, R (2004). Communities and republicanism, handbook of political theory, London: Sage publication.,.
Fordyce, C. (1950). Cicero: De Inventione, De Optimo Genere Oratorum, Topica. With an English translation by H. M. Hubbell. The Classical Review, 64(2), 74-74.
Kymlicka, W (1991). Liberalism, Community and Culture, Oxford University Press.
Machiavelli, N. (1950). The prince and the discourses, New York: Modern Library.
Mulhall, S., Swift, A. (1996). Liberals & Communitarians, Blackwell Publishers Ltd.
Smith, N. K. (1929). Immanuel Kant's Critique of pure reason, Boston: Bedford.
Walzer, M (1993). Interpretation and Social Criticism, Harvard University Press.
Walzer, Ml (1999). On Toleration, Yale University Press.
Walzer, M (2004). Politics and passion: toward a more egalitarian liberalism, new haven: Yale University Press.
 Walzer, M (1992). The politics of identity, Polity press.
Walzer, M (1994). Thick and thin: moral argument at home and abroad, Notre Dom: university of Notre doom press.