دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1033-1309