بنیادهای نظری روش‌های بازتاب‌گرا و خردگرا در فهم کنش اجتماعی انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله مطالعه‌ای است در فراز و فرود گفتمان‌های روش‌شناختی بازیگران روابط بین‌المللی  و از آنجا که فهم کنش بازیگران بین‌المللی رابطۀ تنگاتنگی با کنش‌های اجتماعی مردم دارد، بازشناسی همکنشی مردم، هدف اصلی همۀ بررسی‌ها، در راستای فهم انگیزه‌های همکنشی انسان‌ها بوده است. بنابراین عملکرد هم‌اندیشی انسان‌ها دربارۀ خود و جامعه از مهم‌ترین دستاوردهای نوزایی و روشنگری است که بسیاری از تابوهای هستی‌شناختی و شناخت‌شناسی را در هم شکسته است و انسان را قادر به شناخت و تغییر جهان می‌داند، که می‌تواند از راه نوسازی اندیشه به نوسازی زیست‌جهان خود دست یابد. در همین زمینه انسان‌ها از طریق کاربرد روش‌های علمی و مفهوم‌سازی‌ها یا همکنشی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بررسی‌هایی انجام دادند و  روش بازتاب‌گرایانه را جایگزین روش بخردانه کردند و عرصۀ فراخی را برای اندیشه‌های پسامدرنیستی فراهم آوردند. در این مقاله روندهای جابه‌جایی این بینش‌ها و روش‌ها با نگاهی به رشتۀ روابط بین‌الملل در میان گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بنیاد های نظری روش های بازتاب گرا وخردگرا در فهم کنش اجتماعی انسان

نویسنده [English]

 • Ghasem Eftekhari
چکیده [English]

سخنان من در این نوشته ی کوتاه در باره ی فراز و فرود گفتمان های روش شناختی در رشته ی روابط بین الملل به عنوان شاخه ای ازعلوم اجتماعی است.علوم اجتماعی پیامد کنکاش باروش علمی در پدیده های اجتماعی است. پدیده های اجتماعی هم پیامد همکنش انسان ها می باشد. از این رو شناختن یا فهمیدن همکنش انسان ها در همه ی زمینه های زندگی بزرگترین آماج همه ی شاخه های علوم اجتماعی بوده است . در واقع همه ی رشته های پر شمار علوم اجتماعی برای بر آورده ساختن آرزوی انسان ها برای فهمیدن انگیزه های کنش همدیگر بنیانگذاری شده اند .

کلیدواژه‌ها [English]

 • law
 • lwa
 • politic
 • english
 • siasat
 1. الف) فارسی

  1. فلیک، اووه (1389). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ‌ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
  2. مارشال، گوردون (1388).فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
  3. نیومن، ویلیام لاورنس. شیوه‌های پژوهش اجتماعی، ترجمۀ حسن دانایی‌فرد و سید حسین کاظمی، ج 1، تهران: مؤسسۀ  کتاب مهربان نشر.   

   

  ب) انگلیسی                

  1. Blummer, Herbert (1869). Symbolic Interaction and Cultural Studies: Thousand Oacks Sage.
  2.    Bryman , Alan (1887). Social research Methods, (5th ed ) Oxford: Oxford University  Press.
  3. D’ amigo, R. (1981)." Husserl on the Foundational Structures of Natural and  Cultural Sciences," Philosophy and Phenomenological Research,  Vol.42, No. 1,  pp.5–22 .
  4. Hempel. C.G (1963). "Typological Methods in the Social Sciences", In Maurice Natanson (Ed.), Philosophy of the Social Sciences: A Reader, New York: Random House.  
  5. Husserl, E. (1970). The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology (Translated by D. Carr), Evanston: North Western University Press
  6. Joas, Hans (1987). Pragmatism and Social Theory, Google Books.    
  7. Nagel E (1961). The Structure of Science, New York: Harcourt, Brace and World.
  8. Joas, Hans (1987). Pragmatism and Social Theory, Google Books
  9. Nagel, E. )1963), " Problems of Concept and Theory Formation in the Social Sciences." In M. Natanson (Ed.), Philosophy of the SocialSciences: A Reader, New York: Random House, pp.189–209. 
  10. Schutz, A. ( 1963a). "Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action", In M. Natanson (Ed.), Philosophy of the Social Sciences: A Reader, New York: Random House, pp.302–346.                        
  11. Weber, M. (1949). The Methodology of Social Sciences (Edited and Translated by E.A. Shils & H.A. Finch), New York: The Free Press.      .
  12. Weber, Max (1949). “Critical Studies in the Logic of the Cultural Sciences”, In Weber, Max, The Methodology of the Social Sciences, trans, And ed. Edward A. Shils and Henry A. Finch New  York: The Free Press.
  13. Wittgenstein, Ludwick ( 1979). "Remarks on Frazer’s ‘Golden Bough’". In E. Luckhardt (Ed.), Wittgenstein: Sources and Perspectives, Ithaca: Cornell University Press, pp.60–81.
  14. Wittgenstein, Ludwick (1952). Philosophical, Investigations.G.E.M.

  Ashsscombe (trans). New York: Macmmillan..