پان آمریکانیسم دونالد ترامپ و محرومیت‌های فزایندة سیاه‌پوستان در ایالات متحده؛ تبیین پیامدهای نژادپرستی در دو سطح خرد و کلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هرچند ریشه‌های نژادپرستی مدرن به قرن نوزدهم و به نظریة کنت دوگوبینو برمی‌گردد، اما این مفهوم در بسیاری از جوامع توسعه‌یافتة صنعتی امروزی به‌مثابة تثبیت برتری یک قوم بر دیگری نیست، بلکه تداعی‌کنندة مفهوم کنترل است. به دیگر سخن، علت اصلی اعمال نژادپرستی از سوی اکثریت، بیم از قدرت گرفتن اقلیت است. در این میان، ایالات متحده پیشینه‌ای طولانی در مسئلة نژادپرستی دارد. عمده‌ترین ساختارهای نژادپرستانه در آمریکا شامل برده‌داری، جداسازی نژادی، مدارس جداگانه برای سرخ‌پوستان و اردوگاه‌های بزرگ بازداشت پناه‌جویان خارجی بوده است. مقالة حاضر درصدد ارائة پاسخی متقن به این پرسش است که مهم‌ترین چالش‌های سیاه‌پوستان در ایالات متحده به‌ویژه از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ چه بوده است و در ادامه مهم‌ترین پیامدهای این مسئله را چه مواردی می‌توان دانست؟ یافته‌های مقاله که با استفاده از تئوری محرومیت نسبی تد رابرت گر و استفاده از روش جامعه‌شناسی تاریخی (روش تحقیق) است، نشان‌دهندة محرومیت‌های اقتصادی، سیاسی، مدنی و امنیتی سیاهان در ایالات متحده است. پیامدهای این مسئله نیز در سطح خرد شامل مواردی همچون تعمیق شکاف میان دولت- ملت، تغییر در هندسة قدرت و شکاف‌های فزاینده در میان جمهوری‌خواهان است و در سطح کلان نیز می‌توان به سه مسئلة شکل‌گیری جنبش‌های رادیکال سیاهان در آمریکا، استقلال و جدایی برخی از ایالت‌ها و تشدید ناامنی‌ها اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trump’s Pan-Americanism and the Rising Blacks' Deprivation in the United States: The Consequences of Racism

نویسندگان [English]

 • Hossein Masoudnia 1
 • Abdolreza Alishahi 2
1 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan
2 PhD Candidate in Political Science, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Although the roots of modern racism date back to the nineteenth century to the theory of Joseph Arthur de Gobineau, in many advanced industrial societies today the concept does not constitute the superiority of one ethnic group over another, but evokes the concept of control. In other words, the main reason for the racist actions of the majority is the fear of the minority gaining power. Meanwhile, the United States has a long history of racism. The main racist structures in the United States include slavery, racial segregation, separate schools for Indians, and large camps for the detention of foreign asylum seekers. This article seeks to answer the following questions: What has been the most important challenges for blacks in the United States, especially since Donald Trump's presidency? And what have been the main consequences of racism? By using Gurr's theory of relative deprivation and method of historical sociology, the authors show evidences of political, economic, civil, and security deprivations of blacks in the United States. The consequences of this issue include deepening the national divide, changes in the power distribution, deep divisions among the Republicans, the growth of radical black movements, the increasing independence of some states, and intensification of insecurity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blacks
 • African Americans
 • Racism
 • Trump
 • the United States
 • Relative Deprivation
 1. الف) فارسی

  1. باقری دولت‌آبادی، علی؛ شفیعی سیف‌آبادی، محسن (1398). «عوامل مؤثر بر وقوع ناآرامی‌ها در کشور عراق (مطالعة موردی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اعتراضات سال 2019)»، فصلنامة مطالعات سیاسی جهان اسلام، دورة 8، ش4، ص 125- 101.
  2. بروس، کوئن (1398). مبانی جامعهشناسی، ترجمة غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت.
  3. بصیری، محمدعلی؛ مجیدی نژاد، سید علی؛ عالیشاهی، عبدالرضا (1396). «علت کاوی کودتای نافرجام2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه»، فصلنامة مطالعات روابط بین‌الملل، دوره 10، ش 37، صص 39-64.
  4. پیرانی، شهره؛ کاظمی، حامد؛ پیرانی، شهرام (1398). «محرومیت و فرسایش حاکمیت ملی در جامعة اسلامی عراق (2018-2003)»، فصلنامة مطالعات سیاسی جهان اسلام، دوره8، ش 2، صص 27-50.
  5. دهشیری، محمدرضا؛ فیاضی، سید احمدرضا (1396). «بررسی نقش استعمار در شکل‌گیری گروه بوکوحرام از منظر نظریة محرومیت نسبی تدرابرت‌گر»، فصلنامة پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، دورة 7، ش4، ص 31-1.
  6. رشیدی، احمد (1394). «درآمدی بر رهیافت جامعه‌شناسی تاریخی - مقایسه‌ای در پژوهش‌های علوم سیاسی»، فصلنامة سیاست، دوره 45، ش 2، ص 474-457.
  7. دوفونتت، فرانسوا (1369). نژادگرایی(راسیسم)، ترجمة حسین شهیدزاده، تهران: شرکت سهامی.
  8. عضدانلو، حمید (1391). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعهشناسی، تهران: نشر نی.
  9. فرزین راد، رویا؛ فروزان، یونس؛ عالیشاهی، عبدالرضا (1399). «کاربست پارادایم بازدارندگی منطقه‌ای در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال تهدیدات نظامی ایالات متحده در سه سطح»، فصلنامة امنیت ملی، دورة 10، ش35، ص 264- 231.
  10. قاسمی، بهزاد؛ بختیاری، محمد (1397). «کاربست و سنجش نظریة «محرومیت نسبی» در انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامة پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، دورة 24، ش 118، ص 3358-33.
  11. -کاتوزیان، ناصر (1398). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ نهم، تهران: گنج دانش.
  12. کولب، ویلیام؛ گولد، جولیوس (1392). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمة باقر پرهام و محمدجواد زاهدی مازندرانی، تهران: مازیار.
  13. گیدنز، آنتونی (1398). جامعه‌شناسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

  ب) انگلیسی

  1. Allain, J (2018). Contemporary Slavery and Its Definition in Law’, Contemporary Slavery: Popular Rhetoric and Political Practice, Vancouver: UBC Press.
  2. Bales, K (2012). Slavery in Its Contemporary Manifestations, the Legal Understanding of Slavery, Oxford: Oxford University Press.
  3. Berry, R & Gross, N (2020). African American Psychology: From Africa to America, Boston: Beacon Press.
  4. Blodorn, A, & Blascovich, G, (2018). “The threat of increasing diversity: Why many White Americans support Trump in the 2016 presidential election”, Journal of Group Processes & Intergroup Relations, Vol. 4, No. 21, pp 931- 940.
  5. Borenstein, E (2020). The Lincoln Project's Red Scare, NewYork: NewYork University Jordan Center.
  6. Brennan, D (2017). Subjectivity of Coercion: Workers’ Experiences with Trafficking in the United States, Forced Labor and Modern Slavery, Cambridge: Cambridge University Press.
  7. Boot, M (2020). Trump can’t blame China for his own coronavirus failures, Washingtonpost, 4May 2020.
  8. Carroll, Susan & Fox, R (2020). Gender and Election, Oxford: Oxford University Press.
  9. Clayton, D (2018). “Black Lives Matter and the Civil Rights Movement: A Comparative Analysis of Two Social Movements in the United States”, Journal of Black Study, Vol. 49, No. 5, pp 448-480.
  10. Cooper, H (2020). How Trump is Making Black America Great Again: The Untold Story of Black Advancement in the Era of Trump, NewYork: Bombardier Books.
  11. Cowan, J (2020). Is California a Nation-State?, NewYorkTimes, 14 April.
  12. DiAngelo, R (2018). White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk About Racism Paperback, Boston: Beacon Press.
  13. Douglas, L (2020). Will He Go?: Trump and the Looming Election Meltdown in 2020, NewYork: Twelve Publications.
  14. Edwardsa, F; Leeb, H & Esposito, M (2020). “Risk of being killed by police use-of-force in theU.S. by age, race/ethnicity, and sex”, Journal of Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 116, No. 34, pp 1-16.
  15. Engelhardt, M (2019). “Trumped by race: Explanations for race's influence on whites' votes in 2016”, Quarterly Journal of Political Science, Vol.6, No.14, pp 313-328.
  16. Engler, M, (2016). This is an uprising: How nonviolent revolt is shaping the twenty-first century, New Nation Books.
  17. Evans, W (2020). The Rise and Fall of COVID-19, Traverse City: Independently published.
  18. Gingrich, N (2020). Trump and the American Future: Solving the Great Problems of Our Time, NewYork: Center Street.
  19. Goodhart, M (2016). Human Rights: Politics and Practice, Oxford: Oxford University Press.
  20. Haas, B & Schake, K (2020). The military isn’t at war with the public. Trump seems to want to change that, WashingtonPost, June 8, 2020
  21. Hanson, V (2020). Donald Trump and His Assault on Truth: The President's Falsehoods, Misleading Claims and Flat-Out Lies, NewYork: Basic Books.
  22. -Hopkins, P (2020). “Sexism, racism, and nationalism: Factors associated with the 2016 U.S. presidential election results?”, Journal of PLoS ONE, Vol. 15, No. 3, pp 255-274.
  23. -Knuckey, J (2019), I just don't think she has a presidential look”: Sexism and vote choice in the 2016 Election, Social Science Quarterly, Vol. 4, No. 25, pp 342- 358.
  24. James, R (2016). Notes on American Civilisation, Oxford: Blackwell.
  25. Kendi, I (2018). Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America, Philadelphia: Bold Type Books.
  26. Kivel, P (2017). Uprooting Racism: How White People Can Work for Racial Justice, Gabriola: New Society Publishers.
  27. -Lay, S (2004). The invisible empire in the west: Toward a new historical appraisal of the Ku Klux Klan of the 1920s, Illinois: University of Illinois Press.
  28. -Long, H (2020). U.S. Now has 22 Million Unemployed, Wiping out a Decade of Job Gains, WashingtonPost, 17 April 2020.
  29. Mark, M (2020). 25 simple charts to show friends and family who aren't convinced racism is still a problem in America, NewYork: The Business Insider.
  30. Maxwell, Z (2020). The End of White Politics: How to Heal Our Liberal Divide, NewYork: Hachette Books.
  31. Miller, C, (2019). “Discrimination in the United States: Experiences of black Americans”, Journal of Health Service Research, Vol.18, No. 54, pp 1399-1408.
  32. Moeckli, D, (2018), International Human Rights Law, Oxford University Press.
  33. O'Reilly, B (2019). The United States of Trump: How the President Really Sees America, NewYork: Henry Holt and Co.
  34. Parker, C., & Towler, C (2018). “Between Anger and Engagement: DonaldTrump and Black America”, Journal of Race, Ethnicity and Politics, Vol.3, No. 8, pp 219-252.
  35. Pengelly, M (2020). Right makes might': Lincoln Project takes aim at Trump from Cooper Union, The Guardian, April 16.
  36. Relman, L (2020). Black Americans are disproportionately losing their jobs but overwhelmingly support social distancing policies, according to a new poll, NewYork: The Business Insider.
  37. Romm, T (2020). Americans have filed more than 40 million jobless claims in past 10 weeks, as another 2.1 million filed for benefits last week, Washingtonpost, My 20.
  38. Schenker, J (2020). The Future after COVID: Futurist Expectations for Changes, Challenges, and Opportunities After the COVID-19 Pandemic, Philadelphia: Prestige Professional Publishing.
  39. Schniepp, M & Wright, B (2020). Unemployment Rate Holds Steady at 15 percent, California Economic Forecast.
  40. Sherman, L, (2018). “Reducing Fatal Police Shootings as System Crashes: Research, Theory, and Practice”, Journal of Annual Review of Criminology, Vol.1, No. 1, pp 427-449.
  41. Smith, G., Ax, J, & Kahn, C (2020). Exclusive: Most Americans sympathize with protests, disapprove of Trump's response - Reuters/Ipsos, Reuters, June3.
  42. Snowden, F (2016). Before Color Prejudice: The Ancient View of Blacks, Massachusetts: Harvard University Press.
  43. Stewart, J (2017). Antislavery and Abolitionism in the United States, 1776–1870, Cambridge: Cambridge University Press.
  44. Strang, S (2020a). God, Trump, and the 2020 Election: Why He Must Win and What's at Stake for Christians if He Loses, Chicago: Frontline.
  45. Strang, S (2020b). God, Trump, and COVID-19: How the Pandemic Is Affecting Christians, the World, and America’s 2020 Election, Chicago: Frontline.
  46. Towler, C (2017). Reactionary Politics and African AmericanCountermovement-mobilization, Paper presented to American Political ScienceAssociation Annual Conference, San Francisco, CA, September 1.
  47. Van Der Walt, J (2019). The Concept of Liberal Democratic Law (Law and Politics), London: Routledge.
  48. Villeneuve, M (2018). Report: Trump commission did not find widespread voter fraud, Associated Press, August 3.
  49. Waller, A & Clayson, J (2020). Racial Inequality: Black Workers Face 'Devastating Job Loss' During the Pandemic, Study Says, WBUR Press, June5.
  50. Walton, H., Smith, R., & Wallace, S (2017). American politics and the African American quest for universal freedom, New York: Routledge.
  51. Wead, D (2019). Inside Trump's White House: The Real Story of His Presidency, NewYork: Center Street.
  52. Williams, E (2014). Capitalism and Slavery, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
  53. Wolterstorff, N (2016). Understanding Liberal Democracy: Essays in Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press
  54. Yancy, G (2018). Backlash: What Happens When We Talk Honestly about Racism in America, Lanham-Seabrook: Rowman & Littlefield Publications.