تحول امریکاستیزی در اروپای پساسپتامبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روابط فراآتلانتیک، همواره تداعی‌بخش همکاری میان اروپا و آمریکا به‌ویژه در حوزه اشتراک در منافع امنیتی و سیاسی بوده است. از سوی دیگر، نشانه‌های آشکاری از زمینه‌ها و عوامل اختلاف‌آفرین و تنش‌زا در چارچوب روابط یادشده (به‌ویژه از زاویه طرف اروپایی) نیز وجود دارد، که تمرکز بر آن، جهت‌گیری تحلیلی این نوشتار را شکل می‌دهد. در واقع، وجه تأکید این مقاله بر مفهوم «امریکاستیزی» و پی‌جویی شاخص‌ها و روند تحولی آن در منطقه اروپاست؛ جهت‌گیری که پیشینه آن به مقطع پیدایش جمهوری امریکا بازمی‌گردد. این نوشتار برای پاسخ‌گویی به این پرسش اصلی سازماندهی شده است که: جریان امریکاستیزی اروپایی در فضای پساسپتامبر 2001 تا پایان دوره ترامپ با چه تحولاتی مواجه شد؟ با هدف تبیین روند تاریخی و فرایندهای تحول در امریکاستیزی در اروپا، و واکاوی الگوی تاثیرگذاری متغیرهای دخیل با بهره‌گیری از روش تحلیل مفهومی بر اساس تعاریف، متغیرها  و شاخص‌های مهم  ارائه شده برای سنجش ابعاد مختلف مفهوم امریکاستیزی در مطالعات پیشین، فرضیه زیر آزمون می‌شود که بیان می‌کند، امریکاستیزی اروپایی در فضای پساسپتامبر و تحت تأثیر ویژگی‌های امنیت بین‌الملل، جهت‌گیری مسلط بر نظام تصمیم‌گیری خارجی امریکا، هویت بین‌الملل اروپایی و روند حمایت‌گرایی (داخلی) اروپا، با چهار تحول مواجه شد: امریکاستیزی اروپایی لیبرال (ضدیکجانبه‌گرایی)، امریکاستیزی اروپایی تعدیل‌شده (متأثر از چندجانبه‌گرایی در روابط فراآتلانتیک)، امریکاستیزی جدا از شک‌گرایی اروپایی، و امریکاستیزی اروپایی ضدترامپیسم. مهم‌ترین دستاورد این پژوهش مشخص می‌کند ‌که امریکاستیزی اروپایی در فضای پساسپتامبر و به‌ویژه در دوره ترامپ، با چالش جدیدی به نام «ضرورت بازسازی ژئوپلیتیک احساسات اروپایی» همراه شده است؛ و بر این پایه، اروپا به بازسازی روابط فراآتلانتیک، بر مبنای طراحی و کاربست تدابیر اعتمادآفرین نافذتری تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of European anti-Americanism in the post-September Era

نویسنده [English]

 • Asghar Keivan Hosseiny
Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Typically, any reflection on transatlantic relations of the United States and European states provides clear indications of the "cooperation-competition" pattern. A very significant aspect of these ties can be characterized as ‘cooperation’, but the sole emphasis on this attribute may lead to an incomplete and one-sided analysis of the interstate relations on both side of the Atlantic Ocean. Consequently, it is necessary to look beyond the cooperative type of relations, and consider the factors which might have given rise to conflict and tension, particularly from the perspective of the European side. A major objective of this article is to delineate the evolution, definition and the measurement of the concept of anti-Americanism in Europe. Anti-Americanism has been defined as "operationalizing a set of negative attitudes toward the behavioral dimensions and identity, cultural, and value indicators of [a given] state and American society". It is seen as a psychological attitude which has been formed, and evolved in a historical process. In order to transform this abstract concept into more observable and measurable concepts, the researchers have introduced a  few variables and indicators of various dimensions of anti-Americanism.
      Europe has been at the center of ‘pro-U.S.’ or ‘anti-U.S.’ currents typically on matters related to its foreign policy, economic and military power in different political contexts. It is argued that the more powerful and less dependent European states (i.e., France,  Germany, and the United Kingdom) have been generally at the center of the opposition to the U.S., while the weaker states (e.g., Poland and Hungary)  have been among its newer European partners and stauncher supporters. The history of anti-Americanism dates back to the formation of the American Republic and has had its ups and downs in the context of transatlantic relations. The post-WWII European anti-Americanism, particularly after the Cold War has been influenced by various factors at tactical and strategic levels, which include the pattern of behavior and thought dominating the US foreign decision- at
 
making structure, international security environment, European identity demands, the pattern of power distribution in the international system, and the scope of the protectionist current of European integration process. Contrary to anti-American sentiment in European public opinion, the dominance of the ideological consideration of the East-West divide in the Cold War period had caused the official anti-Americanism to be mainly  based on the U.S. foreign policy, and revolve around soft criticism and opposition or politically-based resistance to Washington’s foreign policy behavior, influence and role in Europe and elsewhere. The situation underwent a profound transformation in the post-Cold War era which provided a new opportunity for the European Union to revive its identity demands in order to play an influential and independent role in the international system. This in turn became the most important basis for fostering stronger sentiments of anti-Americanism, particularly as it had been linked to challenging the non-European (American) identity and culture.
The author is trying to answer the  primary research question, which asks: How and to what extent did European anti-Americanism changed during the time period starting in the aftermath of the events of  11 September 2001 to the end of the presidency of Donald Trump? In the hypothesis, it is asserted that “European anti-Americanism has a long history dating back to the formation of the Republic of America, and has been influenced by a score of factors over the years including the nature of international security environment, the dominant orientation in the U.S. foreign policy decision-making, European international identity, and European protectionism in the post-September 11 period.”  It is argued that  European anti-Americanism influenced by the European protectionist current has been subjected to four notable changes: Liberal European anti-Americanism (anti-Unilateralism), Modified European anti-Americanism (as influenced by Multilateralism in Transatlantic Relations), anti-Americanism resulting from European skepticism, and European anti-Trumpism.
The main finding of the present study is that European anti-Americanism in the post-September era, particularly during the Trump administration, was accompanied by a new challenge called the "geopolitical necessity of rebuilding European emotions." In this regard,  the United States should accept the fact that rebuilding transatlantic relations requires more than just the existence of a "shared understanding" between the two sides of the Atlantic. It needs to concentrate on the efforts to design and implement more effective confidence-building measures to deal with European assertiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transatlantic Relations
 • Anti-Americanism
 • Post-September 11
 • European Skepticism
 • European International Identity Demand
 1. الف) فارسی

  1. تود، امانوئل. (1383) پس از امپراتوری (تحقیقی درباره فروپاشی سیستم امریکایی)، ترجمه محمد سعید طاهری موسوی. تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
  2. خضری، رؤیا. (1388) «سیاست اروپا در قبال نقش امریکا در چارچوب مناسبات فراآتلانتیک: هژمون لیبرال یا امپریالیستی،» فصلنامه سیاست خارجی، 23، 2: 474-449. در:

        http://fp.ipisjournals.ir/article_9537_4a43fe3119ce4369e3feb12da5c38f51.pdf

  1. کیوان حسینی، اصغر. (1389) «نظریه ضدامریکاگرایی؛ روند تحول از ژورنالیسم تا نظریه علمی،» پژوهشنامه علوم سیاسی، 5، 19: 156-127. در: http://www.ipsajournal.ir/article_124.html
  2. کیوان حسینی، اصغر؛ دانشور محمدزاد‌گان، فاطمه. (1397) تقابلگرایی اروپا با امریکا، از پیدایش امریکا تا بعد از یازدهم سپتامبر. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
  3. کیوان‌ حسینی، اصغر؛ ایمان‌پورسعید، هوشنگ. (1396) «تبیین نظری چالش کسری دموکراتیک؛ مطالعه موردی: برگزیت،» فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، 6، 23: 301-285،

       <DOI:10.22054/QPSS.2018.18338.1516>.

  1. کیانی، داوود. (1387) «هویت نقشی اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل»، پژوهش 16. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
  2. کیسینجر، هنری. (1381) دیپلماسی امریکا در قرن 21، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمنی. تهران: ابرار معاصر.
  3. مولایی، عبدالله. (1391) پدیدار شناسی هویت بینالمللی اتحادیه اروپا. تهران: مرکز آموزش‌های پژوهشی و بین‌المللی وزارت خارجه.
  4. والرشتاین، امانوئل. (1384) جنگ بوش علیه تروریسم، ترجمه مرزبان مهدوی، در محمود یزدان‌ فام. امریکای پس از 11 سپتامبر، سیاست داخلی و خارجی. تهران: پژوهشکده مطالعات استراتژیک.

   ب) انگلیسی

  1. Ameli, Saied Reza. (2007) “Intercultural Approach to Americanism and Anti-Americanism: British Muslim Impressions of America before and after 11 September,” Comparative American Studies, an International Journal 5, 1: 37-61, <DOI:https://doi.org/10.1179/147577007 X204105>.
  2. Berman, Russell A. (2008) Anti-Americanism in Europe, A Cultural Problem. Stanford, CA: Hoover Institution Press.
  3. Beyer, Heiko; and Ulf Liebe. (2014) “Anti-Americanism in Europe: Theoretical Mechanisms and Empirical Evidence,” European Sociological Review 30, 1: 90-106, <DOI:10.1093/esr /jct024>.
  4. ———. (2017) “Has Anti-Americanism Become a ‘Progressive Prejudice’ in Germany? Attitudes of the German Public toward America and Americans,” The Sociological Quarterly 58, 2: 202-228, <DOI:10.1080/00380253. 1296755>.
  5. Berggaren, Jason D.; and Rae C. Turner. (2007) ”George W. Bush, Religion and European Anti-Americanism,” in Brendon O'Connor, ed. Anti-Americanism: History, Causes and Themes. Oxford: Green Wood World.
  6. Biden, Joseph R. (2010) “Unholy Symbiosis: Isolationism and Anti- Americanism,” The Washington Quarterly 23, 4: 5-14, https://dx.doi. org/10.162/016366000561222>.
  7. Brands, Hal. (2018) American Grand Strategy in the Age of Trump. Washington, DC: Brookings.
  8. Cavanagh Hodge, Carl. (2009) “Old Wine and Old Bottles: Anti- Americanism in Britain, France and Germany,” Journal of Transatlantic Studies 7, 2: 148-162, https://doi.org/10.1080/14794010902868 314>.
  9. Ceaser, James W. (2003) “A Genealogy of Anti-Americanism,” Public Interest 152: 3-18, https://doi.org/10.1515/97814008272 99.225>.
  10. Clarke, Michael; and Anthony Ricketts. (2017) “US Grand Strategy and National Security,” Australian Journal of International Affairs 71: 479-498, 1080/10357718.2017. 1342760>.
  11. Dueck, Colin. (2015) The Obama Doctrine: American Grand Strategy Today. Oxford: Oxford University Press.
  12. Filc, Dani. (2021) “Is Resistance always Counter-Hegemonic?” Journal of Political Ideologies 26, 1: 23-38, https://doi.org/10.1080/2020.1825281>.
  13. Friedman, Max Paul. (2008) “Anti-Americanism and U.S. Foreign Relations,” Diplomatic History 32, 1: 497-514, .
  14. Gudkov, Lev. (2017) “Structure and Functions of Russian Anti-Americanism: Mobilization Phase, 2012–2015,” Sociological Research 56: 235-286, .
  15. Haman, Michael; and Milan Školník. (2021) "Trump and the Image of the United States in Latin America," The Central European Journal of International and Security Studies 15, 1: 58-85, https://doi.org/ 10.51870/CEJISS.A150103>.
  16. Ikenberry, (2002) “America’s Imperial Ambition,” Foreign Affairs 81, 5. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/ united-states/2002-09-01/americas-imperial-ambition (Accessed 10 May 2021).
  17. Jacquelyn, David, K.; and Michael J. Sweeney. (1999) Strategic Paradigms 2025: U.S. Security Planning for a New Era. Sterling, VA: Potomac Books.
  18. Kagan, Robert. (2002) “Power and Weakness, Why the United States and Europe See the World Differently,” Policy Review 113: 3-28. Available at: http://cpbucket.fiu.edu/1151-fiu01-geb-6368-secrx8_ emba_1151-117 74%2Fpower-and_weakness.pdf (Accessed 2 January 2021).
  19. Katzenstein, Peter. J.; and Robert O. Keohane. (2007) “Varieties of Anti-Americanism: A Framework for Analysis,” in Peter Katzenstein and Robert Keohane, eds. Anti-Americanisms in World Politics. Ithaca: Cornell University Press, 9-38.
  20. Khan, Hani. (2020) “What is Strategic Communication?” com. Available at: https://www.simpplr.com/blog/ 2020/what-is-strategic-communication (Accessed 3 June 2021).
  21. Kitchen, Nicholas. (2020) “Why American Grand Strategy Has Changed: International Constraint, Generational Shift, and the Return of Realism,” Global Affairs 6, 1: 87-104, 1080/ 23340460.2020.1734957>.
  22. ———. (2016) “Ending ‘Permanent War’: Security and Economy under Obama,” in Michelle Bentley and Jack Holland, eds. The Obama Doctrine: A Legacy of Continuity in US Foreign Policy. London: Routledge, 9-25.
  23. Klautke, Egbert. (2011) “Anti-Americanism in Twentieth-Century Europe,” The Historical Journal 54, 4: 1125-1139. Available at: http://www.jstor. org/stable/41349635 (Accessed 5 March 2021).
  24. Krastev, Ivan; and Mark Leonard. (2020) “The Crisis of American Power: How Europeans See Biden’s America,” European Council on Foreign Relations (eu). Available at: https://ecfr.eu/ publication/the-crisis-of-american-power-how-europeans-see-bidens-america (Accessed 3 June 2021).
  25. Lawson, Colin W.; and John Hudson. (2015) “Who is Anti-American in the European Union?” Sage Open 5, 2, https://doi.org/10.1177/ 2158244015584163>.
  26. Layne, Christopher. (2005) "Transatlantic Relation,” Cato Handbook on Policy, 6th Available at: https://www.cato.org/sites/cato.org/ files/serials/files/cato-handbook-policymakers/2005/9/hb109-53.pdf (Accessed 3 June 2021).
  27. Markovits, Andrei S. (2006) “An Inseparable Tandem of European Identity? Anti-Americanism and Anti-Semitism in the Short and Long Run,” Journal of Israeli History Politics, Society, Culture 25, 1: 85-105, .
  28. McNamara, Sally. (2011) How President Obama’s EU Policy Undercuts US Interests. Washington, DC: Heritage Foundation.
  29. Meunier, Sophie. (2012) “The Dog that did not Bark: Anti-Americanism and the 2008 Financial Crisis in Europe,” Review of International Political Economy 20, 1: 1-25. Available at: http://aei.pitt.edu/53114/1/pdf (Accessed 3 June 2021).
  30. Obama, Barak. (2006) The Audacity of Hope. New York: Three Rivers Press.
  31. O’Connor, Brendon. (2012) “Anti-Americanism,” in George Ritzer, ed. Encyclopedia of Globalization. Chichester, UK: Wiley–Blackwell, 66-68.
  32. Onat, Erdal. (2005) Transition and Cooperation in Transatlantic Relations with Regard to Iraq. Ankara: University of Ankara Press.
  33. Ruzza, Carlo; and Emanuela Bozzini. (2005) “Anti-Americanism and the European Peace Movement: the Iraq War,” in Sergio Fabbrini, ed. The United States Contested: American Unilateralism and European Disconten London: Routledge, .
  34. Schadlow, Nadia. (2010, September-October) “The End of American Illusion: Trump and the World as It Is,” Foreign Affairs 99, 5: 35-45. Available at: https://www.foreignaffairs.com/ articles/ americas/2020-08-11/end-american-illusion (Accessed 3 June 2021).
  35. Shapiro, Jeremy; and Daniel Byman. (2006) “Bridging the Transatlantic Counterterrorism Gap,” The Washington Quarterly 29, 4: 33-50, .
  36. Spiro, Herbert J. (1988) “Anti-Americanism in Western Europe,” Annals of the American Academy of Political and Social Science 497: 120-132. Available at: http://jstor.org/stable/1045765 (Accessed 28 June 2021).
  37. Türkmen, Füsun. (2010) “Anti-Americanism as a Default Ideology of Opposition: Turkey as a Case Study,” Turkish Studies 11, 3: 329-345, https://doi.org/10.1080/ 2010. 506738>.
  38. Usherwood, Simon; and Nick Startin. (2013, January) “Euroscepticism as a Persistent Phenomenon,” Journal of Common Market Studies 51, 1: 1-16, .
  39. Walt, Stephen. (2001-02, Winter) “Beyond Bin Laden, Reshaping U.S. Foreign Policy,” International Security 26, 3: 56-73. Available at: http://www.jstor.org/stable/3092089 (Accessed 3 June 2021).
  40. Wike, Richard. (2020) “The New Anti-Americanism, How Worries About U.S. Dominance Gave Way to Worries About U.S. Decline,” com. Available at: https://www.foreignaffairs.com/ articles/ 2020-01-08/new-anti-americanism (Accessed 3 June 2021).