دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 638-335 
شانتال موف و منطق امر سیاسی

صفحه 485-461

10.22059/jpq.2021.83355

احمد خالقی دامغانی؛ مصطفی انصافی