جهانی شدن، تشدید شهرنشینی و افول تنوع زبانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

پدیده جهانی شدن در عصر کنونی سبب بروز تحولات عمیق و گسترده‌ای در زندگی انسان‌ها شده است. بر اثر جهانی شدن و رشد سرمایه‌گذاری، روند حرکت نیروی انسانی به شهرها افزایش یافته و شهرنشینی تشدید شده است. شهرنشینی افزون‌بر تغییرات جمعیتی، تغییر در شیوه زندگی، نظام ارزشی و در یک کلام تحول فرهنگی افراد را نیز با خود به‌همراه دارد. مهم‌ترین عنصر فرهنگی که به‌علت شهرنشینی در جوامع چندفرهنگی از دست می‌رود، زبان است. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که جهانی شدن چگونه از راه شهرنشینی بر تنوع زبانی تأثیر می‌گذارد؟ فرضیه مقاله این است که جهانی شدن با تشدید شهرنشینی به دو گونه بر زبان‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و سبب افول تنوع زبانی می‌شود: نخست، از راه همانندسازی و ادغام مهاجران در جامعه جدید شهری؛ و دوم غرق شدن جمعیت میزبان در جمعیت مهاجر. این دو صورت از تأثیر شهرنشینی بر زبان در بستر تغییر «نگرش زبانی» گویشوران اتفاق می‌افتد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که شهرنشینی به دلایل گوناگون با تغییر «نگرش زبانی» گویشوران زبان اقلیت یا محلی، موجب نگرش منفی گویشوران زبان محلی به زبان خود و نگرش مثبت به زبان معتبرتر می‌شود، و به انتقال ندادن بین‌نسلی یک زبان و حذف یا مرگ آن زبان منجر می‌شود. این مطالعه با تجزیه و تحلیل آمارهای گردآوری شده در پژوهش‌های کارشناسان و گزارش‌های رسمی یونسکو و دسا درباره تأثیر پدیده جهانی شدن بر تحولات زبان، و نیز  پیامدهای جهانی رشد شهرنشینی و براساس چارچوب مفهومی جهانی شدن، شهرنشینی و تنوع زبانی انجام می‌شود. تأثیر شهرنشینی بر زبان‌ها نشان می‌دهد که چگونه این عامل می‌تواند در از بین رفتن تنوع زبانی عمل کند و عامل همگونی زبانی در جهان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization, Intensification of Urbanization and Decline of Linguistic Diversity

نویسندگان [English]

 • Ali Sabbaghian 1
 • Ebrahim Oloumi 2
1 Assistant Professor, Department of Regional Studies, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
2 PhD in International Relations, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The phenomenon of globalization in the present age has caused profound and far-reaching changes in human life. Due to the globalization and expansion of information technology, people are becoming aware of the existence of job opportunities in different parts of a country and the world in a more effective and faster manner. In addition to the spread of more advanced communication technologies, the improvement of transportation systems has made it easy for people to move around. Likewise, the economic dimension of globalization has facilitated the movement of capital and technology across borders, intensified the industrialization of cities, created job opportunities in the industrial and service sectors of cities, and has increased the migration of rural labor to urban areas. All these developments have intensified urbanization, which is not only an increase in the size of population in urban areas, but also a dynamic process that brings with it two types of movement and change: First, the movement and transfer of population from rural to urban areas with changes in functions, especially in economic sphere: Second, Urbanization is accompanied by changes in demographic composition of urban population, lifestyle, value system of individuals, and generally speaking by  cultural changes. In multicultural societies, language as the most important element of cultural identity and the factor of differentiation of groups and individuals is the first element that is endangered in migration to cities. Language as a means of communication is the most important need of people for interaction, so it is also the first cultural element that is affected by migration to cities. Cities usually have a culture of consumption and assimilation; and learning a dominant language facilitates the assimilation process. One of the most important cultural attributes which is lost due to urbanization in multicultural societies is language. A key objective of this article is to answer the question of how urbanization affects language diversity in cities. In the hypothesis, it is declared that globalization with the accompanied intensification of urbanization​ cause a linguistic decline by the assimilation and integration of immigrants in the new urban society as well as the drowning of the immigrant population in the host population. The ways by which urbanization affect language occur in the context of changing the "linguistic attitudes" of the speakers. This study is conducted by analyzing the data collected in research projects and official reports of UNESCO and DESA concerning the implications of globalization on language developments, as well as the global consequences of urban growth for linguistic diversity.
     The case studies show that although people seem to give up their local language for social, cultural, political and especially economic reasons and use the dominant or more authoritative language that is common in cities, this change is rooted in the change of their "linguistic attitude" which can be considered as one of the important cultural consequences of urbanization by creating positive attitudes towards the dominant and valid language and negative attitudes towards their local indigenous languages. This is done by facilitating acculturation and assimilation with the majority, as well as reducing the use of minority languages, language resistance of future generations and generally the absence of intergenerational transmission of language which consequently lead to the elimination or death of a language. What is important here is the linguistic attitude of the speakers towards their language, which affects the preservation or elimination of the language. Of course, it does not matter whether the immigrant community or the host society lose its language. Although demographic and cultural heterogeneity in cities seems to have become a fundamental reality in the age of globalization, and cities have become places of cultural diversity today, this is not the case with language because the communicative nature of language is such that we see linguistic homogeneity in cities rather than linguistic diversity.
It is believed that urban migration has the same linguistic effects as migrating to a country, but urbanization together with rural-to-urban migration within countries, given their prevalence, seem to have more negative consequences on international language diversity than international migration for three reasons: 1. population mobility within countries is usually not subject to any laws or regulations; 2. it is difficult to migrate to other countries, so migration to cities is more widespread and easier, and 3. A village is usually a source of linguistic diversity, and the withdrawal of the younger generation, which transmits the language and culture of the village to the next generation, leads to the decline of rural languages. It is important to note that according to UN estimates, the world's urban population will increase from 49% to 70% by 2050, and the urban population of the Third World will be 64%. The data indicate the evacuation of the world's villages, especially the rural areas of the developing world with its rich source of world linguistic diversity. On a large scale, the growing trend of urbanization will have a negative effect on linguistic diversity in the world; and it will shape a bleak future for the world's linguistic diversity. The analysis of the impact of urbanization on languages ​​shows how it can destroy language diversity and increase language homogeneity in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Globalization
 • Urbanization
 • Migration
 • Linguistic Diversity
 • Linguistic Attitude
 1. ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1377) جامعه‌شناسی توسعه. تهران: کلمه.
 2. بشیرنژاد، حسن. (1390) مرگ زبان: مبحثی در جامعه‌شناسی زبان. آمل: شمال پایدار.
 3. ———. (1397) «تحلیلی اجتماعی- زبان‌شناختی بر جایگاه و کاربرد مازندرانی و فارسی در استان مازندران،» فصلنامه زبانپژوهی دانشگاه الزهرا، 10، 27: 145-119، <DOI: 22051/JLR.2017.12396.1218>.
 4. باقری، رحمان؛ و دیگران. (1399) «مطالعه جامعه‌شناختی هویت زبانی مهاجرین قوم لَک ساکن تهران،» فصلنامه زبان‌شناسی اجتماعی دانشگاه پیام نور، 2، 10: 59-49،

     <DOI: 10.30473/IL.2020.47104.1273>.

 1. پوراحمد، احمد؛ و دیگران. (1390) «بررسی مفاهیم و شاخص‌های نظریه شهر جهانی،» باغ نظر، 16: 42-29. در: http://www.bagh-sj.com/article_3.html?lang=fa   (24 مهر 1398).
 2. داوری اردکانی، نگار؛ آذردخت جلیلیان. (1392)جامعه‌شناسی زبان: برنامه‌ریزی زبان فارسی و نگرش‌های زبانی. تهران: جامعه‌شناسان.
 3. ربانی، رسول؛ فریدون وحیدا. (1381) جامعه‌شناسی شهری. تهران: سمت.
 4. رمضان‌نیا، مهرداد. (1396) پایان فارسی در شبه‌قاره هند. تهران: نگارستان اندیشه.
 5. شولت، جن آرت. (1383الف) «جهانی شدن سیاست» در جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر جدید، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران. تهران: ابرار معاصر، ج 1: 89-45.
 6. ———. (1383ب) «تجارت و مالیه جهانی» در جان بیلیس و استیو اسمیت. جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر جدید، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران. تهران: ابرار معاصر، ج 2: 1207-1161.
 7. شورت، جان؛ یونگ کیم. (1384) جهانی شدن و شهر، ترجمه احمد احمدپور و شایان رستمی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 8. ———. (1380) پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی. تهران: مرکز، چ 2.
 9. فراستی، شهلا؛ و دیگران. (1398) «فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی‌های مقیم تهران،» فصلنامه مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران، 7، 25: 110-95. در: https://jlw.razi.ac.ir/article_1075.html    (21 آبان 1399).
 10. فکوهی، ناصر. (1384) در هزارتوهای نظم جهانی، گفتارهایی در مسائل توسعه اقتصادی و سیاسی. تهران: نی.
 11. کارنکراس، فرانسس. (1384) زوال فاصله‌ها؛ چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد؟، ترجمه نصرالله جهانگرد و دیگران. تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.
 12. کریستال، دیوید. (1390) انگلیسی به مثابه زبان جهانی، ترجمه نگار داوری اردکانی و حسین مغانی. تهران: مشق شب.
 13. گیدنز، آنتونی. (1379) جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نی، چ 6.
 14. محمدی، بیوک. (1380) زندگی ایرانیان در کانادا: پژوهشی در زندگی واقعی ایرانیان مقیم ونکوور کانادا. تهران: واژه آرا.
 15. مدرسی، یحیی. (1368) درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 16. معارف‌وند، فهیمه؛ ابراهیم توفیق. (1393) «هویت قومی مهاجران و روند ادغام آنان در ساختار و مناسبات شهری: مطالعه مهاجران کردمحله اسلام‌آباد شهر کرج به روش نظریه مبنایی،» دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران، 5، 1: 144-123. در: https://jspi.khu.ac.ir/article-1-1935-fa.html  (21 آبان 1399).
 17. موکرجی، شکر. (1390) مهاجرت و تباهی شهری، ترجمه فرهنگ ارشاد و عبدالله سالاروند. تهران: جامعه‌شناسان.
 18. نقدی، اسدالله. (1382) درآمدی بر جامعه‌شناسی شهری: انسان و شهر. همدان: فن‌آوران.

 

 1. Amara, Muhammad. (2005) “Language, Migration, and Urbanization: The Case of Bethlehem,” Linguistics 43, 5: 883-901, <DOI:10.1515/ling.2005.43.5.883>.
 2. Calvet, Louis-Jean. (1998) Language Wars and Linguistic Policy. Oxford: Oxford University Press.
 3. Crystal, David. (2000) Language Death. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Department of Economic and Social Affairs (DESA). (2012) World Urbanization Prospects: The 2011 Revision. New York: UN.
 5. Essegbey, James. (2009) “On Assessing the Ethnolinguistic Vitality of Ga in Accra,” in Fiona McLaughlin, ed. The Languages of Urban Africa. London and New York: Continuum, 115-130.
 6. Fishman, Joshua A., et al., eds. (1971) Bilingualism in the Barrio. Bloomington, IN: Indiana University Publications.
 7. Graddol, David. (2000) The Future of English? London: The British Council.
 8. Hachimi, Atiqa. (2009) “The Story of Old-Urban Vernaculars in North Africa,” in Fiona McLaughlin, ed., The Languages of Urban Africa. London and New York: Continuum, 32-49.
 9. Harrison, David K. (2007) When Languages Die: The Extinction of the World's Languages and the Erosion of Human Knowledge. Oxford: Oxford University Press.
 10. Held, David; and Anthony McGrew. (2007) Globalization/ Anti-Globalization, Beyond the Great Divide. Cambridge: Polity Press, 2nd
 11. Holmes, Janet. (2013) An Introduction to Sociolinguistics. London & New York: Routledge, 4th
 12. International Organization for Migration (IOM). (2015) World Migration Report 2015; Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility. Geneva: IOM.
 13. Knauder, Stefanie. (2000) Globalization, Urban Progress, Urban Problem, Rural Disadvantages: Evidence from Mozambique. Aldershot and Burlington: Ashgate.
 14. Krauss, Michael. (1992) “The World's Languages in Crisis,” Language 68, 4. 4-10, <DOI: 10.1353/lan.1992.0075>.
 15. Lewis, Paul M.; and Gary F. Simons. (2013, August) “The World's Languages in Crisis: A 20-year Update,” A Paper Presented at the 26th Linguistics Symposium: Language Death, Endangerment, Documentation and Revitalization. University of Wisconsin, Milwaukee, 20-22 October 2011. Available at: https://scholars.sil.org/ sites/scholars/files/gary_f_simons/preprint/wisconsin_symposium.pdf (Accessed 31 August 2019).
 16. Marpaung, Muhammad Fauzi Romadhon; and Wildany Firdaus. (2017) “Language Shift of Mandailing Language on Mandailingnese Family in Medan.” International Journal of Linguistics 9, 14: 106-121, <DOI:10.5296/IJL.V9I4.11573>.
 17. McLaughlin, Fiona. (2009) “Introduction to the Languages of Urban Africa,” in Fiona McLaughlin, ed. The Languages of Urban Africa. London and New York: Continuum, 1-18.
 18. Mufwene, Salikoko S. (2010) “Globalization, Global English, and World English(es): Myths and Facts,” in Nikolas Coupland, ed. The Handbook of Language and Globalization. London: Wiley-Blackwell, 31-55.
 19. Nettle, Daniel.; and Suzanne Romaine. (2000) Vanishing Voices: The Extinction of the World's Languages. Oxford: Oxford University Press.
 20. Nordberg, Bengt. (1994) The Sociolinguistics of Urbanization: The Case of the Nordic Countries. Berlin: Water De Gruyter.
 21. Otsuka, Yuko. (2007) “Making a case for Tongan as an Endangered Language” Thd Contemporary Pacific. 19,2.446-473. DOI: 10.1353/cp.2007.0064.
 22. Rantanen, Terhi. (2005) The Media and Globalization. London: Thousand Oaks.
 23. Razavian, Mohammad. Taghi. (2002) “Globalization, Civilization and Urbanization,” Pajohesh’nāmeh-e eghtesādi (Journal of Economic Research Review) 2, 5: 195-227. Available at: https://joer.atu.ac.ir/article_3182.html (Accessed 31 August 2019).
 24. Sam, David L. (2006) “Acculturation: Conceptual Background and Core Components,” in David L. Sam and John W. Berry, eds., The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 11-26.
 25. St-Hilaire, Aonghas. (2003) “Globalization, Urbanization and Language in Caribbean Development: The Assimilation of St. Lucia,” New West Indian Guide 77, 1-2: 65-84. Available at: https://www.jstor.org/stable/41850228?seq=1#metadata_info_tab _contents (Accessed 31 August 2019).
 26. Tamandehrou, Amanollah. and Saad Ullah Khan. (2015) “Assessing the Importance of Globalization and New Media Technology in 21st Century: An Analytical Overview,” International Journal of Multifaceted and Multilingual Studies l, 1: 1-19, <DOI:6084/ m9.figshare.12152346>.
 27. Tandefelt, Marika. (1994) “Urbanization and Language Shift,” in Bengt Nordberg, ed. The Sociolinguistics of Urbanization: The Case of the Nordic Countries. Berlin: Water De Gruyter, 246-273.
 28. Thompson, Grahame. (2000) “Economic Globalization?” in David Held, ed. A Globalizing World? Culture, Economics, Politics. London: Routledge, 85-126.
 29. (2003). Language Vitality and Endangerment. Presented at the International Expert Meeting on UNESCO Programme Safeguarding of Endangered Languages, Paris: UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages. Available at: https://unesdoc. unesco.org/ark:/48223/pf0000183699 (Accessed 31 August 2019).
 30. 52. ———. (2009) UNESCO World Report: Investing in Cultural Diversity
  and Intercultural Dialogue. Paris: UNESCO.