دوره و شماره: دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 890-639