دوره و شماره: دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 890-639 
10. ژاک لاکان و خیال سیاسی

صفحه 865-839

10.22059/jpq.2021.319716.1007761

حسین معین آبادی؛ رسول تقی زاده