واپایش نظم در شبکه های منطقه ای پیچیده: ایران و غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

10.22059/jpq.2023.336744.1007902

چکیده

واقعیت‌های جدید، پیچیدگی و شبکه‌ای شدن نظم بین‌‌الملل و منطقه‌ای به تغییر واپایش نظم در شبکه‌ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ‌ایران در غرب آسیا منجر شده است. یافتن پاسخ‌های سه پرسش  زیر از اهداف بنیادین پژوهش است: 1. با توجه به پیچیدگی نظم در شبکه‌های منطقه‌ای، واپایش آن پیرو چه قواعدی است؟           2. کنشگران برجسته منطقه‌ای برای چنین واپایشی از چه گونه سیستم‌هایی بهره می‌برند؟ 3. چگونگی تأثیر این واپایش بر ایران چیست؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می‌شود که شبکه‌ای شدن واپایش نظم در وضعیت پیچیدگی پساجنگ سرد، الگوی واپایش در غرب آسیا را به‌ الگوی شبکه‌ای تغییر داده، به‌گونه‌ای که اصول شبکه‌ای (دربرگیرنده قدرت در قالب ارتباطات، غیرخطی شدن، نبود‌ تقارن وسازواری) بر آن چیره شده است. با تأکید بر مفهوم نوپدیدگی و بهره‌گیری از نظریه‌ پیچیدگی-آشوب، چارچوب نظری الگوی واپایش نظم در شبکه غرب آسیا ارائه می‌شود. همچنین با رویکردی تبیینی و با بررسی نظام‌مند و ارزیابی استدلال‌ها و یافته‌های پژوهش‌های علمی پیشین در این زمینه، داده‌های کیفی مربوط به الگوهای واپایش در این منطقه تحلیل می‌شود. دستاوردهای پژوهش عبارت‌اند از: الف) تحولات نوپدید نظم در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای به تحول در الگوی واپایش نظم، اصول واپایش، اهداف واپایش، کنش‌ها و وضعیت‌ها‌ی محیطی واپایش انجامیده است؛    ب) الگوی واپایش شبکه‌ای نامتمرکز با شرایط کنونی در غرب آسیا تناسب دارد و این الگو، نبود تمرکز را به‌عنوان بن‌مایه الگوی واپایش نظم نوین در غرب آسیا مطرح می‌کند؛ ج) قواعد الگوی واپایش شبکه‌ای نامتمرکز دربرگیرنده تمرکززدایی در سیستم از راه گوناگونی در قوانین، دسترسی نداشتن کامل به اطلاعات، راه‌حل‌های گوناگون، افزایش انعطاف‌پذیری و نوآوری است؛ د) این امر به شکل‌گیری کنش‌های مستقل‌تر و ایجاد واپایش‌کننده‌های بومی منجر می‌شود که به شکل خودسامان سیستم را اداره می‌کنند؛ ه) واپایش نظم در شبکه بر ایران تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control of Order in Complex Regional Networks: Iran and West Asia

نویسندگان [English]

 • Farhad Ghasemi 1
 • ُSeyede bentolhoda Hashemi 2
1 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
2 A PhD Candidate in International Relations, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Control of order seeks to organize the relationships and behavioral patterns of actors in the international system to reach the desired status. By changing the order, the patterns of control of order change as a consequence. The purpose of this study is to present a new framework to study an innovative model of control of order, especially in West Asia. An examination of the historical evolution of control of order in this strategic region over the past two centuries shows that the control patterns during this time period  often had central-linear forms. Notably, Iran's regional network in West Asia has experienced the most changes, crises, rise and fall of power, and diversity in patterns of order, particularly in the last two decades. The dynamics of the global and regional power structure and the simultaneity of these dynamics have greatly affected the West Asian region and created a network of complex relationships.
The main research questions are as follows: 1. Given the complexity of order in regional networks, what rules do they follow? 2. What systems do prominent regional actors use for the control of order? 3. How does Iran control order in the West Asian network? It is evident that the Islamic Republic of Iran’s control of order in the regional network in West Asia has been affected by new realities and the complexity of international order. In this regard, new developments in the global order as well as in the regional order have led to changes in the patterns of control of order, rules of control, objectives of control, actions of the key players and environmental situation. Thus, the application of the decentralized network control model is appropriate in the current situation in West Asia. We consider decentralization as the main and logical model of controlling the evolving order in West Asia. Decentralized network control model algorithms include decentralization in the system through diversity of rules, lack of full access to information, multiple solutions, increased adaptability, flexibility, creativity and innovation. This model leads to the formation of more independent actions and the creation of local controllers that manage the system by self-organization, and thus affect the control of order in the Iranian network.
In order to answer the research questions, the authors present the complex networks as a theoretical framework of the order control model in Iran’s network. The theoretical framework is built around the complex networks theory which is based on a set of rules of complexity and network theory. The most important rules that shape network control are power in the form of relationships, and nonlinearity. The combination of the rules of these two theories will make it possible to study dynamic processes and evolving topologies simultaneously. The authors try to find the answers to the emerging realities in the control of the West Asian order on the assumption that the existing studies on this topic are incapable of reasonably addressing them. The method used starts from a set of accepted facts and provides the most likely, or the best explanations. The developments at the international system in the time period under investigation (i.e., the end of the Cold War to 2010) show a complex set of events arising from the evolving situations in the system which would bring important changes to the control of order. The key evolving trends in the world and West Asia include simultaneous emergence of the new global and regional actors, the occurrence of new crises, simultaneous divergence and convergence of internal elements of order control, and divergence at the level of external elements of order control in the region.
By studying global and regional complexities simultaneously, it can be seen that order in West Asia has become networked. Networking has changed the order of the linear control model to the decentralized network control model. Notably, in a decentralized network model, the most important principle in network control is decentralization. In order to implement the decentralized network control model in Iran’s network of influence in West Asia, the following strategies were recommended: Generating diversity in value-driven advocacy networks, developing issue-driven advocacy networks, and finally creating substitution networks, hedging networks, and mediation networks

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complex Networks
 • Control of Order
 • Emergence
 • Decentralization
 • Indigenous Controller
 1. الف ) فارسی

  1. قاسمی، فرهاد. (۱۳۹۰) نظریه‌های روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای. تهران: میزان.
  2. قاسمی، فرهاد. (۱۳۹۲) نظریه‌های روابط بین‌الملل: بنیان‌های نظری نظم و رژیم‌های بین‌المللی. تهران: میزان.
  3. قاسمی، فرهاد. (۱۳۹۷) نظریه پیچیدگی-آشوب و جنگ در روابط بین‌‌الملل. تهران: دانشگاه تهران.

  ب) انگلیسی

  1. Acharya, Amitav. (2018) Constructing Global Order Agency and Change in World Politics. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
  2. Acharya, Amitav. (2017) "After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order," Ethics & International Affairs31, 3: 271-285, <DOI:10.1017/S089267941700020X>.
  3. Alagha, Joseph. (2012) Hizbullah's Identity Construction. Amsterdam: Amsterdam University Press.‏
  4. Amour, Philipp O. (2020) The Regional Order in the Gulf Region and the Middle East. Cham: Springer International Publishing.‏
  5. Anas, Omair. (2020) "The Evolution of Turkey’s Asia Policy in Historical and Contemporary Perspectives." Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies14,3: 430-446, <DOI:1080/25765949.2020.1808379>.
  6. Arafat, Alaa Al-Din. (2020) Regional and International Powers in the Gulf Security. Cham: Palgrave Macmillan.‏
  7. Azadegan, Arash; and Kevin J. Dooley. (2011) "Complexity and the Rise of Distributed Control in Operations Management," in Peter Allen and Steve Maguire, eds. The Sage Handbook of Complexity and Management. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
  8. Bazoobandi, Sara. (2019) The New Regional Order in the Middle East: Changes and Challenges. Cham: Springer Nature.‏
  9. Beck, Martin; and Thomas Richter. (2020) "Fluctuating Regional (Dis-) Order in the Post-Arab Uprising Middle East,” Global Policy 11, 1: (68-74.
  10. Borgatti, Stephen P., et al. (2009) "Network Analysis in the Social Sciences," Science 323, 5916: 892-895,‏ <DOI:10.1126/science.1165821>.
  11. Bousquet, Antoine; and Simon Curtis. (2011) "Beyond Models and Metaphors: Complexity Theory, Systems Thinking and International Relations," Cambridge Review of International Affairs24, 1: 43-62,‏ <DOI:10.1080/09557571.2011. 558054>.
  12. Brooks, Stephen G.; and William C. Wohlforth. (2015). "The Rise and Fall of the Great Powers in the Twenty-First Century: China's Rise and the Fate of America's Global Position,"International Security 40, 3: 7-53, <DOI:10.1162/ISEC_a_00225>.
  13. Bull, Hedley. (1999) The Anarchical Society. Basingstoke & New York: Macmillan.
  14. Byman, Daniel, et al. (2001) Iran's Security Policy in the Post-Revolutionary Era. Santa Monica, CA: Rand Corporation.
  15. Cannon, Brendon J.; and Federico Donelli. (2020) "Asymmetric Alliances and High Polarity: Evaluating Regional Security Complexes in the Middle East and Horn of Africa," Third World Quarterly 41, 3: 505-524, <DOI:10.1080/01436597.2019.1693255>.
  16. Connolly, William E. (2011)A World of Becoming. Durham, NC: Duke University Press.
  17. Cooley, Alexander; and Daniel Nexon. (2020) ‏ Exit from Hegemony: The Unraveling of the American Global Order. Oxford & New York: Oxford University Press.
  18. Fawcett, Louise E. (2016) International Relations of the Middle East. Oxford & New York: Oxford University Press.‏
  19. Fawcett, Louise. (2013) "The Iraq War Ten Years on: Assessing the Fallout," International Affairs 89, 2: 325-343, <DOI:10.1111/1468-2346.12020>.
  20. Flemes, Daniel. (2013) "Network Powers: Strategies of Change in the Multipolar System," Third World Quarterly34, 6: 1016-1036,‏ <DOI:10.1080/ 01436597. 2013.802504>.
  21. Fulton, Jonathan. (2020) "Situating Saudi Arabia in China's Belt and Road Initiative," Asian Politics & Policy12, 3: 362-383, <DOI:10.1111/aspp.12549>.
  22. Hafner-Burton, Emilie, et al. (2009, Summer) "Network Analysis for International Relations," International Organization63, 3: 559-592,‏ <DOI:10.1017/S0020818309090195>.
  23. Hafner-Burton, Emilie; and Alexander Montgomery. (2006, February) "Power Positions: International Organizations, Social Networks and Conflict," Journal of Conflict Resolution50, 1: 3-27, ‏ <DOI:10.1177/0022002705281669>.
  24. Hahn, Peter L. (2005) Crisis and Crossfire: The United States and the Middle East Since 1945. Washington, DC: Potomac Books
  25. Harrison, Ross. (2018) "Shifts in the Middle East Balance of Power: A Historical Perspective," Al Jazeera Centre for Studies (aljazeera.net). Available at: https://studies.aljazeera.net/sites/default/files (Accessed 27 November 2022).
  26. Hazbun, Waleed. (2018) "Regional Powers and the Production of Insecurity in the Middle East," Middle East and North Africa Regional Architecture 11: 1-19. Available at: http://www.menaraproject.eu/?p=126 (Accessed 27 November 2022).
  27. Hollis, Rosemary. (2010) Britain and the Middle East in the 9/11 Era. London: John Wiley & Sons.‏
  28. Howard, Roger. (2007)Iran Oil: The New Middle East Challenge to America. London: IB Tauris.
  29. Ikenberry, John G. (2001) After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and The Rebuilding of Order after Major Wars. Princeton: Princeton University Press.
  30. Ikenberry, John G. (2011, May-June) "The Future of the Liberal World Order: Internationalism after America," Foreign Affairs90, 3: 56-68. Available at: https://www.jstor.org/stable/23039408 (Accessed 27 November 2022).
  31. Jervis, Robert. (1997) System Effects: Complexity in Political and Social Life. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  32. Jones, Bruce. (2020)‏ "China and The Return of Great Power Strategic Competition," Global China. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/02/FP_202002_china_power_competition_jones.pdf (Accessed 27 November 2022).
  33. Kagan, Robert. (2012) The World America Made. New York: Knopf.
  34. Kamrava, Mehran. (2018). "Multipolarity and Instability in the Middle East," Orbis62, 4: 598-616, .
  35. Kausch, Kristina. (2015) "Competitive Multipolarity in the Middle East," The International Spectator50, 3: 1-15, <DOI:1080/03932729.2015.1055927>.
  36. Kausch, Kristina. (2017) "State and Non-State Alliances in the Middle East," The International Spectator52, 3: 36-47,‏ <DOI:1080/03932729. 2017.1347250>.
  37. Kavalski, Emilian. (2007) "The Fifth Debate and the Emergence of Complex International Relations Theory: Notes on the Application of Complexity Theory to the Study of International Life," Cambridge Review of International Affairs 20, 3: 435-454, ‏ <DOI:10.1080/09557570701574154>.
  38. Kavalski, Emilian. (2008) "The Complexity of Global Security Governance: An Analytical Overview," Global Society 22, 4: 423-443,‏ <DOI:10.1080/ 13600820802366391>.
  39. Keck, Margaret; and Kathryn Sikkink. (1999) "Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics, " International Social Science Journal51, 159: 89-101, <DOI:10.1111/1468-2451.00179>.
  40. Keohane, Robert O.; and Joseph S. Nye Jr. (1977) Power and Interdependence. New York: Pearson Longman Publishing.
  41. Keukeleire, Stephan; and Bas Hooijmaaijers. (2014) "The BRICS and Other Emerging Power Alliances and Multilateral Organizations in the Asia-Pacific and the Global South: Challenges fot the European Union and Its View on Multilateralism," JCMS: Journal of Common Market Studies52, 3: 582-599, <DOI:1111/jcms.12102>.
  42. Korolev, Alexander. (2016) "Systemic Balancing and Regional Hedging: China–Russia Relations,"The Chinese Journal of International Politics 9, 4: 375-397,‏ <DOI:10.1093/cjip/pow013>.
  43. Krieg, Andreas. (2016) "Externalizing the Burden of War: The Obama Doctrine and US Foreign Policy in the Middle East," International Affairs 92, 1: 97-113, <‏DOI:10.1111/1468-2346.12506>.
  44. Kupchan, Charles A. (1988) "American Globalism in the Middle East: the Roots of Regional Security Policy," Political Science Quarterly103, 4: 585-611,‏ <DOI:10.2307/2150898>.
  45. Little, Douglas. (2008) American Orientalism: The United States and the Middle East Since 1945. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.‏
  46. Maoz, Zeev, et al. (2005) "International Relations: A Network Approach," in Alex Mintz and Bruce Russett, eds. New Directions for International Relations: Confronting the Method-of-Analysis Problem. Lanham, MD: Lexington Books
  47. Mearsheimer, John; and Stephen Walt. (2016, July-August) "The Case for Offshore Balancing: A Superior US Grand Stategy," Foreign Affairs 95, 4: 70-83.‏ Available at: https://www.jstor.org/stable/43946934 (Accessed 1 December 2021).
  48. Mearsheimer, John. (2019) "Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order," International Security 43, 4: 7-50, <DOI:10.1162/isec_x_ 00341>.
  49. Nye, Joseph S. (2019) "The Rise and Fall of American Hegemony from Wilson to Trump," International Affairs 95, 1: 63-80,‏ <DOI:10.1093/ia/iiy212>.
  50. Peña, Alejandra. (2021) "China’s Belt and Road Initiative: Implications for Central Asia," in Ferran Izquierdo-Brichs and Francesc Serra-Massansalvador, eds. Political Regimes and Neopatrimonialism in Central Asia. London: Palgrave Macmillan.
  51. Quero, Jordi; and Andrea Dessì. (2019) Unpredictability in US Foreign Policy and the Regional Order in the Middle East: Reacting vis-à-vis a Volatile External Security-Provider," British Journal of Middle Eastern Studies 48,2: 311-330, <DOI:1080/13530194.2019.1580185>.
  52. Rengger, Nicholas J. (2000) International Relations, Political Theory, and the Problem of Order. London: Routledge.
  53. Stephen, Mathew D. (2017) "Emerging Powers and Emerging Trends in Global Governance,"Global Governance 23, 3: 483-502, <DOI:10.1163/19426720-02303009>.
  54. Tessman, Brock F. (2012) "System Structure and State Strategy: Adding Hedging to the Menu," Security Studies21, 2: 192-231, <DOI:10.1080/09636412.2012.679203>.
  55. Waltz, (1979) Theory of International Politics. Boston: Addison-Wesley Publishing Company.