دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 339-608