عوامل مؤثر بر ایجاد و بازتولید نابرابری درآمد: مطالعه موردی هندوستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکترای روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jpq.2023.321553.1007780

چکیده

نابرابری درآمد این روزها توجه اندیشمندان و حاکمان را به خود جلب کرده است. هریک از این گروه‌ها کوشیده‌اند از دریچه نگاه خود به علل پیدایش و پایداری نابرابری درآمد بپردازند. آغاز هزاره سوم با تشدید نابرابری‌های درآمدی در درون کشورها همراه بود، و تلاش‌های جامعه جهانی که پیش از آن توانسته بود در چارچوب سندهایی همچون اهداف توسعه هزاره و پایدار، فقر و گرسنگی مطلق را کاهش دهد، برای تعدیل نابرابری درآمد تاکنون ناکام مانده است. شناخت علل استمرار نابرابری درآمد در اقتصادهای مختلف در زمانی‌که نابرابری درآمد در اسناد مهمی همانند گزارش جهانی تهدیدها، همسنگ تروریسم برآورد شده است، اهمیت بسیاری دارد. مهم‌ترین هدف این پژوهش بررسی علل متنی، نهادی و جهانی پایداری نابرابری درآمد در کشور هندوستان است که به‌تازگی به نرخ رشد اقتصادی شگفت‌آوری رسیده است. از این‌رو، در پرسش اصلی مطرح می‌شود که چگونه رشد و توسعه اقتصادی به ایجاد و پایداری نابرابری درآمد در هندوستان منجر شده است. در فرضیه استدلال می‌شود که مهم‌ترین عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر نابرابری درآمد در هندوستان، تاکید بر رشد اقتصادی و توجه ناکافی به برنامه‌های کاهش این گونه نابرابری است. از روش مطالعه تک‌موردی استفاده شد تا با تحلیل دقیق داده‌های آماری گردآوری‌شده از سوی پژوهشگران و ارائه‌شده در گزارش‌های بانک جهانی، افزون بر تحلیل شواهد و اسناد تاریخی، ابعاد مختلف نابرابری درآمد هند بررسی شود. یافته‌های این پژوهش نشان داد که هرچند عوامل گوناگونی همانند ریشه‌های نظام اجتماعی کاستی، رشد اقتصادی، جهانی‌شدن و ابزارهای آن در بازتولید نابرابری درآمد در هند مؤثر بوده‌اند، ولی دلیل اصلی تأثیرگذاری این عوامل را باید در تغییر اولویت‌های دولت هندوستان و کنارگذاشتن اجرای برنامه‌های فقرزدایی و همسان‌سازی درآمد جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing and Reproducing Income Inequality: A Case Study of India

نویسندگان [English]

 • Fardin Ghoreishi 1
 • Mohammad Hossein Mohammadi 2
1 Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
2 A PhD Candidate in International Relations, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Theran, Iran
چکیده [English]

Income inequality has attracted a lot of serious attention of policymakers, ruling elites, and scholars. Each of these three groups has tried to identify the causes of occurrence and continuity of this type of inequality from their own perspectives, and provide solutions to mitigate it. The beginning of the third millennium was accompanied by an intensification of inter-country, and intra-country income inequalities to such an extent that the efforts of the international community —which had previously been able to reduce poverty and absolute hunger in the framework of documents such as the Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development Goals (SDGs)—have failed to alleviate them. Despite the economic progress of the last three decades, the persistence of income inequality in the Indian community has raised a big question about its underlying causes in the minds of some researchers. A careful literature review shows that experts regard government’s policy priorities and choices, unequal social system, and global environment as factors leading to the persistence of inequality. Identifying the causes of the emergence and perpetuation of income inequality in different economies is crucial. In fact, the threats posed by this type of inequality are considered as serious as the risks of terrorism as specified in key documents such as the Global Threat Report.
The main objective of this study is to examine the causes of continuing income inequality in India, which has lately recorded a remarkable economic growth rate. Indeed, India has consistently experienced high growth rates over the past few years. This country which is often called the world's largest democracy, is trying to be recognized as one of the top three economies in the world. Its other ambitious goal is to become a permanent member of the Security Council. Economic and scientific development of India have attracted universal attention these days, in spite of the fact that its name was associated with widespread poverty in the past. Exports of Indian goods to the international markets have sharply increased. It has been argued that a set of factors including social system deficiencies, unbalanced eeconomic growth, and globalization through such policies as privatization and trade liberalization have contributed to the persistence of inequality in Indian society. It@seems that  different political leaders and decision-makers who have formed governments in India in the past few years have given priority to rapid economic growth instead of reducing income inequality. The continuity of this trend will be problematic because the issue of rising income inequality within and between countries has been a cause for concern in other societies, which have succeeded in achieving high rates of economic growth and even reducing absolute poverty and hunger. The key research question is: How has economic growth and development led to the rising of income inequality in India? In the hypothesis, it is argued that the most important factors affecting income inequality in India are the governmental emphasis on economic growth and insufficient attention to programs aimed at reducing inequalities. A single-case study method was used to analyze the various dimensions of India's income inequality using data collected by the various researchers and presented in the World Bank reports, in addition to the analysis of historical evidence and documents.
The findings of the article show that India’s unprecedented income inequality is because of three types of causes: 1) The socio-cultural causes of which the caste system of India is the most important one; 2) The political causes which include public policies formulated and implemented by the government such as economic development programs and land reform; and 3) The global causes like those associated with the process of globalization and its instruments (i.e., privatization, trade liberalization, and foreign investment). It is clear that India's caste system (old system of social hierarchy) and the serious determination of the Indian government to take advantage of globalization to achieve higher economic growth remain the main obstacles to the reduction of income inequality in this country which has largely been preoccupied with rapid economic growth at the expense of lessening the growing inequalities. As long as the Indian government emphasizes economic growth and development through globalization, it will not be possible to reduce its income inequalities in the near future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Growth Rate
 • Globalization
 • Income Inequality
 • India Caste System
 • Trade Liberalization
 1. الف ) فارسی

  1. اخوان کاظمی، مسعود؛ پروانه عزیزی. (1392) «تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه در هند،» فصلنامه مطالعات شبه‌‌قاره، 4، 14: 32-7، DOI:10.22111/JSR.2013.855> >.
  2. خالصی، گلنار؛ خسرو پیرایی. (1395) «رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمد بین استان‌های ایران،» فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 2، 16: 172-155. در: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html (10 فروردین 1400).
  3. شفیعی، نوذر. (1396، بهار و تابستان) «همکاری امریکا و هند در بازی بزرگ قدرت در آسیای مرکزی،» مطالعات اوراسیای مرکزی، 10، 1: 116-101، .
  4. صادقی، حسین و دیگران. (1388، تابستان) «رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه،» فصلنامه رفاه اجتماعی، 8، 33: 44- 27. در: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-1856-fa.html (9 اسفند 1399).
  5. کاوه، اسداله؛ طاهره محمدی. (1397، بهار) «روابط هند و چین: از همکاری اقتصادی تا رقابت استراتژیک،» فصلنامه سیاست خارجی، 32، 1: 196- 163. در: http://fp.ipisjournals.ir/article_33102.html (6 بهمن 1399).
  6. کمالی، علی. (1392) مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی نابرابری‌های اجتماعی. تهران: انتشارات سمت، چ 6.
  7. معینی‌فر، حشمت‌السادات. (1391، بهار) «بررسی ریشه‌های نظام کاست در هند،» فصلنامه مطالعات شبه‌قاره، 4، 10: 108-91، .
  8. مظلوم‌خراسانی، محمد؛ مژگان عظیمی‌هاشمی. (1391، مهر) «توسعه و نابرابری‌های اجتماعی در هند،» مجله مطالعات جهان، 9، 2: 48-7، <DOI:10.22059/jwsq.2012.24779>.
  9. تامین، ملوین ماروین. (1394) جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی: صورت‌ها و کارکردهای نابرابری، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: توتیا.
  10. ناظمان، حمید؛ علی‌رضا اسلامی‌فر. (1389) «اقتصاد دانشی هند، الگویی برای توسعه پایدار در ایران،» فصلنامه مطالعات شبه‌قاره، 2، 3: 169- 145، .
  11. وبر، ماکس. (1384) دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین. تهران: انتشارات هرمس، چ 2.

  ب) انگلیسی

  1. Alam, Dastgir. (2016, July) "Impact of Economic Growth on Income Inequalities," International Research Journal of Human Resources and Social Sciences 3, 7: 112-125. Available at: https://www.researchgate.net/publication/ 325656279 (Accessed 21 Macrh 2021).
  2. Bahl, Raghav. (2012) Super Power? Amazing Race between China's Hare and India's Tortoise. London, UK: Penguin.
  3. Bhatia, Shweta Malhotra; and Sigamani Panneer. (2019) “Globalization and its Impact on Business Education in Emerging Economies: A Case of India,” South Asian Journal of Human Resources Management 6, 2: 278-291, <10.1177/2322093719838076>.
  4. Bhrati, Nitin Kumar. (2018) “Wealth Inequality, Class and Caste in India, 1951-2012,” (piketty.pse.ens.fr) Paris School of Economy. Available at: http://piketty.pse.ens.fr/files/Bharti2018.pdf (Accessed 21 Macrh 2021).
  5. Chaudhuri, Dibyendu; and Parijat Ghosh. (2021, March) “Why Inequality is India’s Worst Enemy?” Down to Earth. Available at: https://www.downtoearth.org.in/blog/economy/why-inequality-is-india-s-worst-enemy-75778 (Accessed 21 March 2021).
  6. Conceição, Pedro. (2019) Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in Human Development in the 21st Century. New York: UNDP.
  7. Ganguly, Sumit. (2010) India's Foreign Policy: Retrospect and Prospect. New Delhi: Oxford University Press.
  8. OECD. (2021) OECD Economic Outlook, Interim Report March 2021. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook_16097408 (Accessed 12 January 2021).
  9. Piketty, Thomas; and Imanuel Saez. (2003) “Income Inequlaity in the United States 1913-1998,” Quarterly Journal of Economics 118, 1: 1-41. Available at: https://eml.berkeley.edu/~saez/pikettyqje.pdf (Accessed 21 December 2020).
  10. Seida, Ashish; and Nazia Iqbal Hashmi. (2016) “Rising Inequality in Shining India,” International Research Journal of Finance and Economics 150, 1: 7-15. Available at: https://ssrn.com/abstract=3140047 (Accessed 7 November 2020).
  11. Sharma, Rajesh; and Suman Dahiya. (2019) “Linkage between Financial Development and Income Inequality in India,” Journal of Economic Structures 1-12, <DOI:10.21203/rs.3.rs-64122/v1>.
  12. UNCTAD. (2021) World Investment Report 2020. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf (Accessed 18 November 2021).
  13. World Bank. (2018) Gini Index World Bank Estimate. Available at: http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm (Accsessed 11 February 2021).