سیاست دموکراتیک و طرح الگوی شهروندی رادیکال: بازاندیشی در نظریه شانتال موف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jpq.2021.319910.1007764

چکیده

خلأ نظریه مناسب برای مطرودان، سیاهان، آوارگان و زنان همیشه در تاریخ اندیشه مطرح بوده است. پس از جنبش‌های دانشجویی دهه ۶۰ اقدام‌هایی در این زمینه صورت گرفت، ولی نظریه مناسبی در حوزه امر سیاسی مطرح نشد. موف با بهره‌گیری از اندیشه‌های پیشینیان در این راستا گام نهاد تا خلأ موجود را پوشش دهد. این مقاله به‌دنبال پاسخگویی به دو پرسش است: 1. شهروندی رادیکال در رویکرد ضد ذات‌گرایانه شانتال موف چه ادراک نوینی در حوزه امر سیاسی ایجاد می‌کند؟ و 2. چگونه می‌توان گامی به‌سوی آن در اجتماع سیاسی برداشت؟ با رویکردی کیفی، با استفاده از روش تحلیل محتوای مفهومی، نخست به دموکراسی مصالحه‌ای و شهروندی در سنت لیبرالی و سپس الگوی شهروندی موف در سنت رادیکال پرداخته شد. موف با بازاندیشی امر سیاسی، هژمونی و آنتاگونیسم، تلاش کرده است تا امکان ارائه بدیل‌های جدید سیاسی را فراهم آورد و آنتاگونیسم را به شیوه‌ای مبتنی بر تساهل دموکراتیک به آگونیسم مبدل سازد. وی در چارچوب منطق هم‌ارزی، مهاجران و سیاه‌پوستان را جزء شهروندان به‌شمار می‌آورد که می‌توانند از راه فرایند دموکراتیک شهروند نامیده شوند. وی در چارچوب رفع تبعیض باور دارد که شهروندان به دور از جنسیت، مذهب، رنگ پوست و مسائل فراجنسیتی می‌توانند از حقوق شهروندی در قالب رادیکال دموکراسی برخوردار شوند، ولی گروه‌های قومی-مذهبی و بنیادگرایان سرکوب می‌شوند. موف بر این نظر بود که برای رادیکالیزه کردن (تقویت) دموکراسی، به یک جبهه چپ پوپولیستی نیازمندیم و در میان آنها، اجماعی درباره ازسرگیری اندیشه شهروندی وجود دارد. وی متأثر از پسامدرنیسم، وجود هرگونه آرمان‌گرایی در حوزه شهروندی را در انسان غربی لحاظ کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Democratic Politics and Radical Citizenship Model: A Theory of Chantal Mouffe

نویسندگان [English]

 • Ali ashraf Nazari 1
 • Behzad Niaz-Azari 2
1 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
2 A PhD Candidate, Department of Political Science, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The vacuum of an appropriate theory for the outcasts, blacks, refugees, and women has always been evident in the history of thought. After the student movements of the 1960s, measures were taken to overcome this shortcoming, but no suitable theory was proposed in the field of politics. Using the ideas of her predecessors, Mouffe took steps to fill the gap. This article seeks to answer the following two research questions: 1. What new perception does radical citizenship in Chantal Mouffe’s anti-essentialist approach create in the field of politics? 2. What steps should be taken towards radical citizenship in the political community?
Using a qualitative approach, and the method of conceptual content analysis, first citizenship and the principle of compromise in democracy in liberal tradition, and then Mouffe’s concept of citizenship in radical tradition are discussed. By rethinking politics, hegemony, and antagonism, Mouffe has sought to provide new political alternatives to transform antagonism into agonism in a way based on democratic tolerance. Within the framework of the logic of equivalence, she considers immigrants and blacks as citizens who can be called citizens through the democratic process. In the context of non-discrimination, she believes that citizens, regardless of gender, religion, skin color or transgender issues, can enjoy citizenship rights within the framework of radical democracy, but ethnic-religious groups and fundamentalists are suppressed. Mouffe maintains that we need a populist left front which achieve consensus on the revival of the idea of citizenship in order to radicalize (and strengthen) democracy. Influenced by postmodernism, she has considered the existence of various types of idealism in the field of citizenship in human beings in the West.
In addition to Moufee’s distinct understanding of the meaning of the political, her argument on citizenship —which has centered around how to see and define citizens— has been among her ideas which have influenced other thinkers. In her works, Mouffe tries to criticize and deconstruct the politics of liberal democratic discourse, and present new political alternatives based on a constructive approach. Mouffe discusses the idea that liberal thought contemplates about politics in an economic way, and is never able to understand the specificity of the political. In contrast, radical democracy emphasizes the particularity, the existence of different forms of rationality, and the role of tradition (i.e., behavioral traditions). Citizenship in liberal theory should be called monocultural citizenship, which neglects distinct cultures in the society and its cultural pluralist nature. This type of thought has caused antagonistic radical citizenship to be proposed as an alternative to compromise-based liberal citizenship.
Using an anti-essentialist, poststructuralist approach and combining these perspectives with the views of Antonio Gramsci, Mouffe has presented an alternative anti-essentialist approach, which can create a "chain of equivalence" by paying attention to the demands of the working class together with the demands of new movements with the aim of achieving "common will" in order to "radicalize democracy" by understanding the plurality of struggles against different forms of domination. In accordance with Schmidt’s arguments, Moffee considers the political as conflict and does not consider this conflict to be separate from politics. Mouffe believes that the acceptance of conflict as an intrinsic part of politics is the origin and background of radical democratic politics. It is on this basis that she establishes a close link between the political and antagonism, and then tries to present a different definition of the political by proposing the concept of agonism versus antagonism. Moffee believes that the desired political identity in radical democracy requires the creation of radical democratic citizens. This belief is based on a certain understanding of pluralism and the fundamental role of power and conflict. Mouffe's conceptualization of democratic citizenship suggests that politics is not about radical transformation at all, but instead it is a constructive response to social frustration. Moffee's citizenship is equal to feeling and logic, and there is a possibility of political mobilization through passion and feeling, which have indeed led to the formation of new social movements such as Al-Qaeda. She  argues that fundamentalist groups such as Al-Qaeda and ISIS cannot be included in the domain of citizens due to their violent nature.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anti-discrimination
 • Chantal Mouffe
 • Left Populism
 • Model of Radical Citizenship
 • the Political
 • Radical Democracy
 1. الف ) فارسی

  1. آقاحسینی، علیرضا. (1395) «بازگشت امر سیاسی از دیدگاه شانتال موف و ارنستو لاکلائو،» پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 16، 4: 43-25.  در: https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_2302.html   (21 تیر 1400).
  2. ارسطو. (1349) سیاست، ترجمه حمید عنایت. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چ 2.
  3. اسدی، عباس؛ مصطفی مجیدی. (1397) «تحلیل گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش،» پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 7، 24: 24-8.  در:  http://www.roir.ir/article_76588.html  (21  تیر 1400).
  4. اشمیت، کارل. (1392) مفهوم امر سیاسی، ترجمه سهیل صفاری. تهران: نگاه معاصر.
  5. براتعلی‌پور، مهدی. (1393) شهروندی و سیاست نو فضیلت‌گرا. تهران: موسسه مطالعات ملی تمدن ایرانی، چ 3.
  6. خالقی، احمد؛ حمید ملک‌زاده. (1395) «سیاست، بایدها و دولت؛ امر سیاسی و بنیان بیناذهنی،» دولت‌پژوهی، 1، 2: 166-135، <DOI:10.22054/ tssq.2015.1808> .
  7. دیکچ، مصطفی. (1399) فضا به‌عنوان حالتی از تفکر سیاسی، ترجمه مجید ابراهیم‌پور. تهران: فضا.
  8. راولز، جان . (1385) عدالت به‌مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی. تهران: ققنوس.
  9. ربانی، علی؛ محمد میرزایی. (1393) «ایدئولوژی، سوژه، هژمونی، و امر سیاسی در بستر نظریه گفتمان،» غرب‌شناسی بنیادی، 5، 1: 46-23. در:   https://civilica.com/doc/1188734  ( 21 تیر 1400).
  10. فالکس، کیث. (1381) شهروندی، ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: نشر کویر.
  11. فصیحی، ابوالفضل. (1395) «از شهروندی تک‌فرهنگی تا شهروندی چندفرهنگی؛ تحول مفهوم شهروندی در سنت لیبرالی»، سیاست، 3، 11: 78-67.  در:  https://civilica.com/doc/803563  (21 تیر 1400).
  12. فوکویاما، فرانسیس. (1398) هویت، ترجمه رحمن قهرمان‌پور. تهران: روزنه.
  13. کاظمی، احسان؛ دیگران. (1396) «بنیادهای امر سیاسی در یونان باستان و نقش پولیس در شکل‌گیری آن،» پژوهشنامه علوم سیاسی، 12، 2: 55-27.  در: http://www.ipsajournal.ir/article_316.html  (21 تیر 1400).
  14. لاکلائو، ارنست؛ شانتال موف. (1392) هژمونی و استراتژی سوسیالیستی؛ به‌سوی سیاست دموکراتیک رادیکال، ترجمه محمد رضایی. تهران: ثالث.
  15. لیپست، سیمور مارتین. (1383) دایرة‌المعارف دموکراسی، ترجمه گروه مترجمان. تهران: وزارت امور خارجه، چ 2.
  16. منوچهری، عباس. (1395) فراسوی رنج و رویا، (روایتی دلالتی- پاردایمی- از تفکر سیاسی). تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
  17. موف، شانتال. (1392) بازگشت امر سیاسی، ترجمه عارف اقوامی. تهران: رخداد نو.
  18. موف، شانتال. (1398) در دفاع از پوپولیسم چپ، ترجمه حسن رحمتی. تهران: اختران.
  19. نش، کیت. (1393) جامعه‌شناسی سیاسی معاصر جهانی‌شدن، سیاست، قدرت، ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: کویر، چ 12.
  20. نظری، علی‌اشرف. (1394) «چرخش مفهوم سیاست و بازآفرینی امر سیاسی: درک زمینه‌های هستی‌شناختی،» فصلنامه سیاست، 47، 1: 277-257، <DOI:10.22059/jpq.2017.60784>.
  21. نظری، علی‌اشرف. (1396) «اشمیت و امر سیاسی: بازسازی یک پرتره بحث‌انگیز»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 16، 4: 199-177.  در: http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_2309.html (21 تیر 1400).
  22. نظری، علی‌اشرف. (1397) «روانکاوی لاکانی و امکان بازآفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی کتاب لاکان و امر سیاسی»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 18، 6: 348-329.  در: http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3559.html (21 تیر 1400).
  23. هابرماس، یورگن. (1384) جهانی‌شدن و آینده دموکراسی، ترجمه کمال پولادی. تهران: مرکز، چ 3.

  ب) انگلیسی 

  1. Bellamy, Richard‌. (2008) Citizenship: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
  2. Copello, David. (2019) "Critical Citizenship at Work: the Intriguing Combination of Democratic and Epistocratic Criticism of Representation in French Public Opinion," French Politics 17, 14:433-450, <DOI:10.1057/s41253-019-00096-4>. Available at:https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02507497/document (Accessed 25 June 2021).
  3. De‌Vos, Patrick. (2003, January) "Discourse Theory and the Study of Ideological (Trans-) Formations: Analysing Social Democratic Revisionism," Pragmatics 13, 1:163-180. Available at: https://www.jbe-platform.com/content/journals/1075/prag.13.1.08vos (Accessed 25 June 2021).
  4. Diamond, Larry‌. (2015) “Facing Up to the Democratic Recession,” Journal of Democracy 26, 1: 141-155, < DOI:10.1353/jod.2015.0009>.
  5. Heater, Derek Benjamin‌. (1999) What Is Citizenship? Cambridge: Polity Press.
  6. Isin, Engine; and Bryan S. Turner.(2002) Handbook of Citizenship Studies. London: Sage Publications.
  7. Jones, Matthew.(2014) "Chantal Mouffe's Agonistic Project: Passions and Participation," Parallax 20, 2: 14-30, <DOI:10.1080/13534645.2014.896546>.
  8. Kim, Songcheol. (2020) "Radical Democracy and Left Populism after the Squares: ‘Social Movement’ (Ukraine), Podemos (Spain), and the Question of Organization," Contemporary Political Theory 19, 2: 211-232, <DOI:10.1057/s41296-019-00343-x>.
  9. Kymlicka, Will. (1989) Liberalism, Community and Culture. Oxford: Clarendon Press.
  10. Kymlicka, Will. (2008) Citizenship in Diverse Societies. Oxford: Oxford University Press.
  11. Laclau, Ernesto. (1990) New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso.
  12. Laclau, Ernesto; and Chantal Mouffe. (1985) Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics. London: Verso.
  13. Mouffe, Chantal. (1992a, October) “Citizenship and Political Identity,” The Identity in Question 61, 102:28-32, <DOI:10.2307/778782>.
  14. Mouffe, Chantal. (1992b) Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. London: Verso.
  15. Mouffe, Chantal. (1993) The Return of the Political. London: Verso.
  16. Mouffe, Chantal. (1999) "Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?" Social Research 66, 3: 745–758. Available at:https://www.jstor.org/stable/ 40971349 (Accessed 20 June 2021).
  17. Mouffe, Chantal. (2000a) “Carl Schmitt and the Paradox of Liberal Democracy,”in Chantal Mouffe. The Democratic Paradox. London and New York: Verso.
  18. Mouffe, Chantal. (2000b) The Democratic Paradox. London: Verso.
  19. Mouffe, Chantal. (2005) On the Political. London: Routledge.
  20. Mouffe, Chantal. (2006) "Bringing Hegemony, Agonism and the Political into Journalism and Media Studies," Journalism Studies 7, 6:964-975, <DOI:10.1080/14616700600980728>.
  21. Mouffe, Chantal. (2007) “Artistic Activism and Agonistic Spaces,” Journal of Ideas, Contexts and Methods 1, 2:1-5. Available at: http://www.artandresearch. org.uk/v1n2/mouffe.html (Accessed 20 June 2021).
  22. Mouffe, Chantal. (2018) For a Left Populism. London: Verso.
  23. Nozick, Robert. (1974) Anarchy, State and Utopia. Oxford: Blackwell.
  24. Paxton, Marie. (2020) Agonistic Democracy: Rethinking Political Institutions in Pluralist Times. London and New York: Routledge.
  25. Pocock, Beiner. (1995) “The Ideal of Citizenship since Classical Times,” in Robert Beiner, ed. Theorizing Citizenship. Albany: State University of New York Press.
  26. Rawls, John. (2008) A Theory of Justice.Delhi: Universal Law Publishing.
  27. Siapera, Eugenia. (2007) "Multicultural Radical Democracy and Online Islam," in Lincoln Dahlberg and Eugenia Siapera, eds. (2007) Radical Democracy and the Internet. London: Palgrave Macmillan,148-167. Available at: https://link.springer.com/book/10.1057%2F9780230592469 (Accessed 20 June 2021).
  28. Smith, Anna Marie. (1998) Laclau and Mouffe: The Radical Democratic Imaginary. London: Routledge.
  29. Stone, Alison. (2004) "Essentialism and Anti-Essentialism in Feminist Philosophy," Journal of Moral Philosophy 1, 2:135-153, <DOI:10.1177/174046810400100202>.
  30. Walzer, Michael. (1989) “Citizenship, in Political Innovation and Conceptual Change,” in Terence Ball, James Farr, and Russell L. Hanson, eds. Political Innovation and Conceptual Change, Ideas in Context. Cambridge: Cambridge University Press.