ایران و چین: به‌سوی مشارکت راهبردی در آینده با تأکید بر فرصت‌ها و پیچیدگی‌های توافقنامه 25 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22059/jpq.2023.337242.1007905

چکیده

روابط با چین از مهم‌ترین تحولات در سیاست خارجی ایران بوده است. این کشور در زمان کوتاهی به شریک نخست اقتصادی و شریک کلیدی سیاسی ایران بدل شده است. سند راهبردی همکاری 25 ساله ایران و چین را می‌توان تحولی مهم در سیاست راهبردی ایران و روابط آن با قدرت‌های بزرگ به‌شمار آورد. این سند همکاری ایران می‌تواند ساختار نظم منطقه‌ای خاورمیانه را تغییر دهد؛ و توافق‌های بین دو کشور که در ابتکار یک کمربند-یک ‌راه و همچنین پیش‌نویس سند 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین منعکس‌ شده است، راه را برای همکاری راهبردی بلندمدت در حوزه‌های ژئوپلیتیک، اقتصاد و دیپلماسی دو کشور هموار خواهد کرد. این نوشتار برای پاسخگویی به این پرسش اصلی سازماندهی شده است که چگونه مشارکت راهبردی ایران و چین در آینده با توجه به ساختار نظم بین‌المللی موجود شکل می‌گیرد؟ با هدف تبیین روند تاریخی و فرایندهای تحول در تقابل با امریکا و واکاوی الگوی تأثیرگذاری متغیرهای دخیل با بهره‌گیری از رویکردی تبیینی- تحلیلی و با کاربست رهیافت دولت‌های تجدیدنظرطلب برای سنجش روابط راهبردی ایران-چین در فضای پساسپتامبر، فرضیه زیر آزمون می‌شود که بیان می‌کند عوامل اقتصادی-سیاسی به همان اندازه که زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوی مشارکت راهبردی در روابط ایران و چین هستند، به همان اندازه نقشی تعیین‌کننده در تحدید و پیچیدگی همکاری‌های راهبردی دو طرف در آینده دارند. مهم‌ترین دستاورد این پژوهش مشخص می‌کند که همگرایی فزاینده بین ایران و چین در پاسخ به فشار فزاینده ایالات ‌متحده در سطح بین‌المللی است. این توافقنامه، بیانگر تمایل دو طرف برای هماهنگی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran and China: Towards a Strategic Partnership in the Future with an Emphasis on the Opportunities and Complexities of the 25-year Agreement

نویسندگان [English]

 • Aliَ Akbar Jafari 1
 • Mehrdad Falah 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 A PhD Candidate in International Relations, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the growing isolation of Iran in the international system caused in part by Trump's campaign of maximum pressure, Iranian policymakers are increasingly drawn to China, which could significantly change the structure of the Middle East regional order in the long run. Recent agreements and partnerships between the two countries— reflected in the One Belt-One Road (OBOR) Initiative as well as the draft 25-year Comprehensive Strategic Partnership— will pave the way for the long-term strategic cooperation between the two countries. Hence, Sino-Iranian relations are constantly evolving in the fields of geopolitics, economics, and diplomacy. Despite a steady strategic relationship, Beijing has carefully controlled the degree of its growing bilateral relations with Iran in an effort to balance its other interests in the region. While Tehran calls the new 25-year cooperation agreement as a turning point in China-Iran relations, Beijing has shown a more balanced interpretation of the importance of this document. China does not seek to destabilize and escalate tensions in the Middle East, but it has undermined the effectiveness of important US policies such as imposing anti-Iran economic sanctions by increasing its cooperation with Iran which exposes the weakening of the United States’ influence in the region. However, China's determination to increase its involvement in the Middle East puts a limit on its interactions with Iran. In fact, the deepening of China's diplomatic, economic, and military ties with Iran’s regional rivals (e.g., Saudi Arabia and the United Arab Emirates) has forced Beijing to strike a balance between its relations with Iran and its ties with the other key regional powers. The rivalry between neighbors and the growing Great-power competition in the region can significantly undermine Iran-China bilateral relations. In particular, China has adopted a non-confrontational  approach to engage with Iran in a measured and controlled manner with the purpose of not jeopardizing its relations with the key regional players (i.e., the United States, Israel, and the Arab world).
As a great power, China does not want to endanger its national interests for the sake of a medium power, and tries to manage its ties with Iran on the basis of a cost-benefit analysis of its engagement with this Middle Eastern power in light of its grand strategy and the multiplicity of its broader foreign policy objectives. In addition, Iranian public opinion on the multidimensional cooperation with China and the sensitivities of regional actors will influence the future of Iran-China relations. Meanwhile, the Islamic Republic of Iran is eager to take advantage of Chinese trade and investment, but the policymakers are also wary of their over-reliance on China. It is true that both countries are dissatisfied with some of the rules governing the international system, and thus their policies can be examined to some extent according to the approaches of the revisionist governments which are opposed to the US dominance and hegemony. Although both countries do not like the existing international power distribution, but they have different worldviews. China is looking for a new world order, a new political and financial structure, a new way of managing and controlling everything on a global scale. China's growing role in almost all international institutions is seen as an indication of the rise of China. Hence, Beijing has based its foreign policy on maintaining stability with the assumption that its rise cannot be guaranteed by the collapse of the present international system and the formation of a completely different system.
In this study, the authors seek to answer the following research questions: 1. Has the strategic partnership between Iran and China been formed in a manner conforming with the structure of the existing international order? 2. What will be the future of Iran-China Relations? Using a descriptive-analytical approach and with the aim of explaining the historical trend and transformation processes in confrontation with the U.S., the influencing pattern of the relevant variables in the strategic Iran-China relations in the post-September international environment will be analyzed. The following hypothesis will be tested: Economic and political factors which have contributed to the formation of the strategic partnership between China and Iran have also a determining role in the limitation and complexity of the future strategic relations of these two revisionist countries. The most important findings of this research is that the increasing convergence between Iran and China is in response to the increasing pressure of the United States at the international level. The  25-Year Comprehensive Agreement as well as official statements by the policymakers involved indicate the desire of both parties for greater coordination.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 25-Year Comprehensive Agreement
 • Middle East Security
 • One Belt One Road (OBOR)
 • Saudi-Iranian Competition
 1. الف) فارسی

  1. اختیاری امیری، رضا؛ محبوبه صالحی. (1397) «پیامدهای سیاسی-اقتصادی توسعه روابط ایران و چین در چارچوب سیاست نگاه به شرق،» فصلنامه مطالعات سیاسی، 10، 40: 102-63، در: http://jourm.iauaz.ac.ir/article_663613 (20 آبان 1400)
  2. بوزان، باری؛ الی­ویور ویور. (1398) مناطق و قدرت‌ها، ترجمه رحمان قهرمان‌پور. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  3. خوشکار، امیرعباس. (1398) جنگ تجاری چین و امریکا و تأثیر آن بر تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران؛ سناریوهای محتمل. تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
  4. رسولی‌ثانی‌آبادی، الهام. (1395، پاییز) «بررسی سیاست هژمون در قبال دولت‌های خاورمیانه بر اساس رهیافت‌های جامعه‌پذیری در روابط بین‌الملل،» فصلنامه‌دولت‌پژوهی، 2، 7: 71-41،
   > 22054/TSSQ.2016.6778<DOI:
  5. شریعتی‌نیا، محسن. (1391، تابستان) «عوامل تعیین‌کننده روابط ایران و چین،» فصلنامه روابط خارجی، 4، 2: 210-189،>1001.1.20085419.1391.4.2.5.3 <DOI:
  6. قربانی، وحید. (1400) الزامات و رویکردهای ارتباط ایران و چین. تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردی.

  ب) انگلیسی

  1. Aizhu, Chen; and Alex Lawler. (2021, November 11) “China's Iran oil Purchases Rebound on Lower Prices, Fresh Quotas,” Reuters. Availabe at: https://www.reuters.com/business/chinas-iran-oil-purchases-rebound-lower-prices-fresh-quotas (Accessed 1 November 2021).
  2. “Annual International Trade Statistics by Country," )2020, Winter) Trend Economy. Available at: https://trendeconomy.com/data/h2/Iran/TOTAL (Accessed 20 December 2021).
  3. Armstrong, David. (1993) Revolution and World Order. Oxford, UK: Clarendon Press.
  4. Belal, Kulsoom. (2020, Spring) “China-Iran Relations: Prospects and Complexities”, Policy Perspectives 17, 2: 47-66, <DOI:13169/polipers.17.2.0047> .
  5. Chazan, Yigal. (2020) "US Sanctions Prompt China to Cut Most Iran Oil Supplies, Officially at Least," Diplomat. Availabe at: https://thediplomat.com/2020/05/us-sanctions-prompt-china-to-cut-most-iran-oil-supplies-officially-at-least (Accessed 5 October 2021).
  6. Conduit, Dara; and Shahram Akbarzadeh. (2019, November) "Great Power-Middle Power Dynamics: The Case of China and Iran,” Journal of Contemporary China 28, 117: 468-481, <DOI:10.1080/10670564. 1542225>.
  7. Corneliussen, Arne Elias. (2021) “25-Year China-Iran Strategic Agreement Charts China–Iran Economic Corridor: Architecture & Implications," The Norwegian-British Chamber of Commerce. Available at: https://www.nrci.no/External/25year_China_Iran_Strategic.pdf (Accessed 5 October 2021).
  8. Ezrati, Milton. (2018, October 3) “Trade War from the Chinese Side,” Forbes Media. Available at: forbes.com/sites/miltonerzrati/2018/ 10/03/trade-war-from-the-chinese-side (Accessed 16 September 2021).
  9. Forough, Mohammad Bagher. (2021) “I­n Between the US and China,” Center for Iranian Studies in Ankara. Available at: https://www.researchgate.net/ publication/349966855 (Accessed 10 September 2021).
  10. Fulton, Jonathan. (2021) “China between Iran and the Gulf Monarchies,” Middle East Policy 28, 3-4: 203-216, <DOI:10.1111/mepo.12589>.
  11. Greer, Lucille; and Esfandyar Batmanghelid. (2020, Fall) “Last Among Equals: The China-Iran Partnership in a Regional Context,” Wilson Center Occasional Paper Series 38, 2: 1-48. Available at: https://www.wilsoncenter.org/ publication/last-among-equals-china-iran-partnership-regional-context (Accessed 26 September 2021).
  12. Guler, Muhammet Ali. (2020, Fall) "China and Iran: Obstacles to Trade and Revised Goals for Future," Daily Sabah. Available at: https://www.dailysabah.com/opinion/oped/china-and-iran-obstacles-to-trade-and-revised-goals-for-future (Accessed 15 September 2021).
  13. “Iran Wants a Strategic Partnership with China,” (2020, October 8) The Ecomonist. Available at: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/10/08/iran-wants-a-strategic-partnership-with-china (Accessed 26 May 2021).
  14. Holmquist, Erika; and Johan Englund. (2020, May 5) “China and Iran– An Unequal Friendship,” Swedish Defense Research Agency. Available at: https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4976--SE (Accessed 21 July 2021).
  15. Khoshnood, Arvin; and Ardavan Khoshnoo. (2021, Summer) “Security Implications of the Iran-China Deal,” BESA Center Perspectives Paper 2, 19: 1-10. Avalible at: https://besacenter.org/wp-content/uploads/2021/04/2019-Iran-China-Deal-Security-Implications-Khoshnoods-final (Accessed 5 August 2021).
  16. Lavietes, Matt. (2018, July 24) “China Keeps Buying Iranian Oil, and the Trade War Adds a Reason to Defy US Sanctions,” CNBC News. Available at: https://www.cnbc.com/2018/07/24/how-china-can-use-iran-oil-sanctions-to-gain-concessions-in-trade-war.html (Accessed 14 August 2021).
  17. Lincy, Valerie. (2021, June 3) “Written Testimony for U.S.China Economic and Security Review Commission,” Hearing on China’s Nuclear Force. Available at: https://www.uscc.gov/sites/default/files/2021-06/Valerie_Lincy_ Testimony. pdf (Accessed 14 June 2021).
  18. Lons, Camille, et al. (2019) “China’s Great Game in the Middle East,” European Council on Foreign Relations. Available at: https://ecfr.eu/wp-content/uploads/china_great_game_middle_east. (Accessed 21 September 2021).
  19. Nehra, Abhijeet. (2021) Iran China Strategic Pact. Available at: https://www.researchgate.net/publication/350785179_Iran_China_strategic_pact. (Accessed 8 October 2021).
  20. Ng, Abigail. (2021, 22 March) “These 6 Charts Show How Sanctions are Crushing Iran’s Economy,” CNBC (cnbc.com). Available at: https://www.cnbc.com/2021/03/23/these-6-charts-show-how-sanctions-are-crushing-irans-economy.html (Accessed 22 December 2021).
  21. O’Connor, Tom. (2019, September 29) “Iran Says Russia and China Are Offering Fighter Jets in Show of Support against U.S.,” Newsweek. Available at: https://www.newsweek.com/iran-russia-china-fighter-jets-1456848 (Accessed 5 June 2021).
  22. Saleh, Alam; and Zakiyeh Yazdanshenas. (2020, August 8) "Iran's Pact with China is Bad News for the West," Foreign Policy Journal. Available at: https://foreignpolicy.com/2020/08/09/irans-pact-with-china-is-bad-news-for-the-west/ (Accessed 8 October 2021).
  23. Schweller, Randall L. (2014, Winter) “China’s Aspirations and the Clash of Nationalisms in East Asia: A Neoclassical Realist Examination,” International Journal of Korean Unification Studies 23, 2: 1-40. Available at: https://repo.kinu.or.kr/bitstream/ 2015.oak/8906/1/0001477382. (Accessed 17 November 2021).
  24. Tiezzi, Shannon. (2020, October 7) "China's Two-Pronged Response to the Quad," The Diplomat. Available at: https://thediplomat.com/2020/10/chinas-two-pronged- response-to-the-quad (Accessed 11 May 2021).
  25. United States Institute of Peace (USIP). (2020, October 6) “Last among Equals: Iran-China Relations,” Iran Primer. Available at: https://iranprimer.usip.org/ blog/2020/oct/06/last-among-equals-iran-china-relations (Accessed 7 May 2021).
  26. Uzun, Ezgi. (2021, April 14) ”Analysis- The Iran-China Deal amid the Global Power Transition; Multilateralist Policies Produce a Critical Trump Card for Iran,” Anadalou Agency. Available at: https://www.aa.com.tr/en/ analysis/ analysis-the-iran-china-deal-amid-the-global-power transition/2208353 (Accessed 4 September 2021).
  27. Yacoubian, Alex. (2021, August 23) “Iran’s Increasing Reliance on China,” Iran Primer. Available at https://iranprimer.usip.org/blog/2019/sep/11/irans-increasing-reliance-china (Accessed 21 September 2021).
  28. Yellinek, Roie. (2020, September 14) "The Sino-Iran 25 Years Agreement: Why, and Why Now?" E- International Relations. Available at: https://www.e-ir.info/2020/09/14/opinion-the-sino-iran-25-years-agreement-why-and-why-now (Accessed 17 September 2021).