دوره و شماره: دوره 52، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 809-1000